Nyheter 25.9.2023

Ilmarinens omkostnad minskar med 20 % år 2024 – Våra kunder gynnas av detta genast!

Från och med ingången av nästa år minskar Ilmarinens omkostnad med ca 20 procent. Omkostnaden är en del av ArPL-försäkringsavgiften och till denna del kommer din ArPL-avgift att sjunka.

Arbetspensionsförsäkringens pris påverkas förutom av den gemensamma ArPL-avgiften inom branschen även bland annat av de bolagsspecifika avgiftsdelarna. Dessa utgörs av omkostnaden som inverkar på arbetspensionsavgiften varje månad, och av kundåterbäringen som återbetalas till kunderna varje år.

Den totala avgiftsnivån för 2024 är ännu inte känd. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer ArPL-grundavgiften i mitten av november. Vi informerar om avgifterna för nästa år efter att de har fastställts.

Som kund hos Ilmarinen gynnas du även framöver av vår effektivitet och vår solvens – en del av vårt goda resultat tillkommer våra kunder, dvs. våra ägare.

Läs om hur ArPL-avgiften bildas

Du kan räkna ut en uppskattning av din avgiftsprocent i vår webbtjänst.

Vad är omkostnad?

Omkostnaden har sedan ingången av 2023 fastställts i de enskilda pensionsbolagen. Omkostnaden är den del av avgiften som används för att täcka kostnaderna för pensionsbolagets verksamhet. Dess inverkan på arbetspensionsavgiften är tämligen marginell. År 2024 är den högst 0,20 procent av lönesumman för alla Ilmarinens kunder.

Tidigare återbetalades ett eventuellt omkostnadsöverskott till kunderna som en del av kundåterbäringarna följande år. Då varje pensionsbolag i fortsättningen endast uppbär det belopp som behövs för omkostnaden, uppstår det inget systematiskt överskott. Således fastställs kundåterbäringarna för 2024 endast utifrån solvenskapitalet och de minskar i motsvarande grad i alla pensionsbolagen.

Läs mer om omkostnaden

Hur inverkar solvenskapitalet?

Av pensionsbolagets solvenskapital gottgörs kunderna med en procent. Kundåterbäringar har intjänats enligt den nya modellen sedan 2023 och de gottgörs i kundernas avgifter år 2024. 

Ilmarinens starka solvens är en följd av en långsiktig placeringsverksamhet och goda placeringsavkastningar. Ilmarinens placeringsintäkter steg till 3,7 procent under årets första hälft. Solvensen stärktes och konstadseffektiviteten förbättrades ytterligare trots den höga inflationen och osäkerheten vad gäller den ekonomiska utvecklingen.

Läs mer i vår delårsrapport

Läs även

Arbetspensionsavgifter och rabatter

ArPL-avgift för storarbetsgivare

Aktuellt nu

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Nyheter 19.12.2023

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare

Vi övergår till Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare 19.12. Detta innebär att du i fortsättningen kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikat. För det behöver du antingen en registerroll eller Suomi.fi-fullmakt.

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare
Mera nyheter och meddelanden