Ilmarinens solvens

Som placerare av gemensamma pensionstillgångar måste vi ha en tillräcklig buffert för att uthärda marknadsturbulensen. Denna förmåga att motstå volatilitet och risker kallas för solvens.

Solvensen beskriver förmågan att motstå turbulensen på placeringsmarknaden

Som pensionsbolag är måttet för vår solvens de tillgångar som överskrider beloppet av vår ansvarsskuld.

Den del av pensionstillgångarna som överskrider ansvarsskulden kallas för solvenskapital. Med ansvarsskuld avses i sin tur vårt totala ansvar för framtida pensioner. Ansvarsskulden ökar alltså allteftersom våra kunder tjänar in mer pension.

Solvensen kan beskrivas med solvenskapitalet i euro, solvenskapitalet i procent av ansvarsskulden, dvs. solvensnivån, eller med solvenskapitalet i förhållande till bolagets egna risker, det vill säga solvensställningen.

Ju högre solvens, desto bättre kan vi motstå riskerna förknippade med placeringar, vilket på lång sikt innebär en ökad avkastning på placeringarna.

Med en tillräckligt hög solvens kan vi dessutom betala ut större kundåterbäringar. Det innebär att vi kan återbetala en större andel av arbetsgivarnas arbetspensionsavgifter och därmed minska arbetspensionssystemets kostnader.

Våra placeringsintäkter minimerar behovet att höja arbetspensionsavgifterna även på lång sikt. Tumregeln är att om de årliga placeringsintäkterna ökar med en procentenhet motsvarar det över tiden två procent lägre arbetspensionsavgifter.