YEL-laki uudistui – mitä se tarkoittaa yrittäjälle?

YEL-lakiuudistus astui voimaan 1.1.2023. Tällä sivulla kerromme, mistä YEL-lakiuudistuksessa on kyse. Löydät myös yrittäjien yleisimmät kysymykset aiheesta vastauksineen.

​​YEL-uudistus astui voimaan vuodenvaihteessa​

Yrittäjän eläkelaki muuttui vuodenvaihteessa: työtulo määritellään tarkemmin ja se tarkistetaan jatkossa kolmen vuoden välein.

Lue lisää työtulojen tarkistamisesta

Kysytyimmät kysymykset lakiuudistuksesta

Katso alta vastaukset yrittäjien yleisimpiin kysymyksiin uudistuksesta.

Uudistuksella halutaan parantaa yrittäjien turvaa ja yhdenmukaistaa YEL-vakuutuksen työtulon määrittely eri eläkeyhtiöissä. Uudistuksessa on keskitytty työtulon määrittämiseen ja tarkistamiseen, koska on yleistynyt, ettei yrittäjän työtulo vastaa hänen työpanoksensa todellista arvoa. Monen yrittäjän työtulo on tutkitusti matalampi kuin nykylaki edellyttää, mikä jättää yrittäjän sosiaali- ja eläketurvan alhaiseksi ja jälkeen muista väestöryhmistä.

Työtulon käsite ei muutu, mutta sen määrittämisessä käytettävä tiedot täsmentyivät. Työtulo vastaa edelleen palkkaa, joka olisi maksettava toiselle, joka tekee yrittäjän työn. Työtuloa suhteutetaan yrittäjän toimialan työntekijöiden mediaanipalkkatasoon. Työtulon määrityksessä otetaan huomioon myös muita työpanoksen arvoa kuvaavia tietoja. Työtulon yksilölliselle harkinnalle ja vaihtelulle jää edelleen hyvin tilaa, ja laki sitä myös edellyttää.

Eläkeyhtiön työtulopäätös on yrittäjälle merkittävä, koska se vaikuttaa toimeentuloon ja YEL-maksuihin. Kun päätöksen tekeminen vaatii harkintaa, sen perustelujen merkitys korostuu. Lakimuutos edellyttää, että työtulopäätökset perustellaan paremmin läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Suurin muutos koskee eläkeyhtiöiden uutta velvollisuutta tarkistaa työtulot säännöllisesti joka kolmas vuosi. Näin halutaan varmistaa työtulon ajantasaisuus.

Kun yrittäjä ottaa YEL-vakuutuksen tai hakee työtuloonsa muutosta, työtulon arviointi ja vahvistaminen etenee palveluissamme yleensä seuraavasti:

  • Yrittäjä kirjautuu verkkopalveluumme, missä hän saa apua työtulon arviointiin. Hän ilmoittaa hakemuksella toimialansa ja liikevaihtoarvion. Laskemme näiden ensitietojen avulla uudelle yrittäjälle työtulosuosituksen sekä sen liikkumavaran (+/-30 %) eläkealan yhteiskäyttöisellä laskurilla. Työtulosuositus löytyy jo YEL-hakemuksilta ja työtulon muutoshakemuksilta.
  • Seuraavaksi yrittäjä arvioi itse työtulonsa määrää pohtimalla, mikä olisi kohtuullinen vuosipalkka hänen yrittäjätyötään hoitavalle yhtä ammattitaitoiselle henkilölle. Arvioinnissa ei tarvitse pohtia yrittäjän ansio- ja pääomatuloja tai yrityksen tulosta.
  • Yrittäjä vertaa, vastaako vai poikkeaako hänen oma työtuloarvionsa Ilmarisen suosittelemasta, ja päättää, mitä työtuloa hän hakee. Suositus palvelee laajan liikkumavaran vuoksi montaa yrittäjää, muttei kaikkia, koska yrittäjyyden kirjo on laaja. Jos haettava työtulo poikkeaa suosituksen liikkumavarasta, pyydämme yrittäjältä lisätietoja.
  • Vahvistamme lopuksi yrittäjän työtulon. Käsittelynopeuteen vaikuttaa se, onko tarvittavat tiedot käytössä ja paljonko vahvistamisessa tarvitaan harkintaa. Eläkeyhtiö on siis edelleen se taho, joka vahvistaa työtulon. Yrittäjä voi hakea vahvistettuun työtuloon muutosta kuten ennenkin.

 

Yrittäjä ei voi jatkossakaan itse määrätä YEL-työtuloa, vaan se on edelleen eläkeyhtiön tehtävä. Yrittäjä voi arvioida työpanoksensa arvoa ja antaa lisätietoja tilanteestaan, minkä pohjalta eläkeyhtiö vahvistaa yrittäjälle hänen työpanostaan vastaavan työtulon. Eläkeyhtiö päättää yrittäjän YEL-työtulon kokonaisharkinnan perusteella voimassa olevia ohjeistuksia noudattaen.    

YEL-vakuutetut yrittäjät saavat täsmällisen, omaan tilanteeseensa pohjautuvan työtulosuosituksen, kun he hakevat vakuutusta tai muuttavat työtuloaan. Suosituksesta voi myös poiketa liikkumavaran verran 30 % yli tai alle suositellun työtulon. Yrittäjä voi arvioida saamaansa suositusta ja antaa tarvittaessa lisätietoja.

Työeläkeyhtiö vahvistaa YEL-työtulon määrän päätöksellä. Yrittäjä voi hakea vahvistettuun työtuloon muutosta kirjallisesti kuukauden kulutta siitä, kun hän saa päätöksen, kuten ennenkin. Jokaisen päätöksen mukana on tarkemmat ohjeet muutoksen hakemiseen. 1.1.2023 alkaen päätökseen kirjataan myös perusteet aiempaa paremmin. 

Jos työtulosuositus ja suositusta enintään 30 prosenttia suurempi tai pienempi liikkumavara eivät ota huomioon riittävästi yrittäjän työpanoksen arvoa, voidaan työtulosuosituksesta poiketa perustellusta syystä. Eläkeyhtiöt noudattavat Eläketurvakeskuksen YEL-lain soveltamisohjeita, joissa kuvataan tilanteet, joissa työtulosuosituksesta voi poiketa. Syitä voivat olla: 

  • Yrittäjyyden sivutoimisuus, kausiluonteisuus tai osa-aikaisuus. 
  • Yrittäjän vähäiset tai keskimääräistä suuremmat työtunnit. 
  • Tehtävien poikkeava luonne (esim. avustavat tehtävät, yrittäjän perheenjäsenet). 
  • Työntekijöiden lukumäärä. 
  • Korkein alaiselle maksettu palkka. 
  • Yrittäjän ansiotuloina verotetut palkat, luontoisedut tai muut todelliset ansiot, kun ne ovat työtulosuositusta suurempia. 

Eläketurvakeskuksen työtulosuosituksen laskentapalvelu tarjoaa yhdenmukaisen lähtökohdan työtulon arvioinnille eläkeyhtiöissä. Tämä poistaa vaihtelua eri eläkevakuuttajien välillä.

Eläkeyhtiö korottaa jatkossakin työtuloa aina vuoden alussa palkkakertoimella (+3,8 % korotus vuonna 2023), jotta työtulot eivät jää jälkeen yleisestä palkkakehityksestä. Lisäksi eläkeyhtiölle tulee uusi velvoite tarkistaa työtulot kolmen vuoden välin. Tarkistukset koskevat yrittäjiä, joilla on YEL-vakuutus voimassa 1.1.2023.

Tarkistukset alkavat vuonna 2023 työtuloista, jotka ovat alle 15 000 €/v ja joihin ei ole tehty olennaista muutosta kolmeen vuoteen. Vuonna 2024 tarkistetaan alle 25 000 €/v työtulot ja 2025 sitä suuremmat työtulot. Jos työtulo näyttää olevan liian alhainen, yrittäjä saa eläkeyhtiöstä työtulosuosituksen, minkä jälkeen hän voi arvioida työtulonsa tasoa samalla tavalla kuin edellä on kuvattu.

Kahteen ensimmäiseen tarkistuskertaan sovelletaan tarkistamisrajoituksia. Nämä tarkistukset voivat olla enintään 4 000 euroa kerrallaan. Näin muutettuna yrittäjän työtuloa voitaisiin kahdella tarkistuskerralla tarkistaa yhteensä enintään 8 000 euroa ylöspäin. Työtulo voi jäädä myös ennalleen tai laskea.

Julkisessa keskustelussa on ollut huolta, määräytyykö työtulo ja YEL-maksu lakimuutoksen jälkeen automaattisesti pelkästään yrittäjän toimialan työntekijöiden mediaanipalkan perusteella. Huoli pois, näin ei tapahdu. Ensinnäkään työtuloa ei määritetä yrittäjää kuulematta. Lakimuutoksessa kyllä edellytetään toimialan palkkatiedon käyttöä, mutta myös muiden tietojen käyttöä.  

Vuonna 2023 YEL-maksu on 24,1 % työtulosta (53–62-vuotiailla 25,6 %). Aloittava yrittäjä saa maksuun 22 % alennuksen neljäksi vuodeksi. YEL-maksu on minimityötulolla noin 2 070 €/v ja aloittavan yrittäjän alennuksella 1 610 €/v. Vakuutusmaksukorko 2,45 % vaikuttaa hieman maksun määrään, kun vuosimaksu jaetaan maksueriin ja eräpäiviin. Minimityötulo voi nousta eläkeyhtiön aloitteesta enintään niin, että se lisää maksua yhdellä korotuskerralla noin 85 €/kk. Maksun voi vähentää verotuksessa. 

Yrittäjänä varaudut parhaiten tuleviin muutoksiin, kun pidät YEL-työtulosi ajan tasalla. Yrittäjäasiakkaamme näkee nykyisen työtulonsa verkkopalvelustamme, jossa voi myös tehdä työtulon muutoshakemuksen. Muutos kannattaa tehdä ajoissa, koska työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti.

Työtulon oikeaa tasoa kannattaa arvioida vähintään kerran vuodessa ja aina, jos yrittäjyydessä tapahtuu pidempikestoisia vähintään 3 kuukautta kestäviä muutoksia. Työtuloa muutetaan tyypillisesti silloin, kun yrittäjätoiminta laajenee tai supistuu tai sivutoimisuus muuttuu kokopäiväiseksi tai toisin päin. Aloittavalle yrittäjälle suosittelemme työtulon tarkastamista yritystoiminnan vakiintuessa esimerkiksi 6 kuukauden päästä YEL-vakuutuksen ottamisesta.

Kun yrittäjä pitää työtulonsa ajan tasalla ja työtulosuosituksemme liikkumavaran sisällä, emme tule todennäköisesti ehdottamaan työtuloon lähivuosina muutosta Ilmarisen aloitteesta tehtävissä työtulojen tarkistuksissa.

Muutenkin juuri nyt, kun toimeentulon riskit ovat koholla, työtulo kannattaa pitää ajan tasalla. Esimerkiksi monet yrittäjät ovat tarvinneet koronan seurauksena sosiaaliturvaa, jonka määrään työtulo vaikuttaa.

Mikä yrittäjän eläkelaissa muuttuu?

Katso alta video, jossa Ilmarisen vakuutusjohtaja Minna Hakkarainen kertoo YEL-lakimuutoksesta.

Tarkista oma työtulosi verkossa

Asiakkaanamme tarkistat työtulosi määrän helposti yrittäjän verkkopalvelussamme. Jos työskentelyssäsi on tapahtunut muutoksia, tai työtulosi ei muusta syystä vastaa työpanostasi, voit hakea siihen muutosta verkkopalvelussa.