Tiedote 29.8.2013

DELÅRSRAPPORT 1.1–30.6.2013: BRA BÖRJAN PÅ ÅRET: PLACERINGSINTÄKTERNA 3,0 PROCENT

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj uppgick under det första halvåret 2013 till 3,0 procent, dvs. 892 miljoner euro (3,3 procent, dvs. 901 miljoner euro 30.6.2012). Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av juni till 30,6 (28,7) miljarder euro.

− Även i april–juni var Ilmarinens placeringsintäkter klart positiva och med tanke på omständigheterna är vi nöjda med slutresultatet. Det gångna kvartalet var krävande med tanke på placeringsverksamheten,  men Ilmarinens placeringsstrategi verkar fungera bra på den snabbt rörliga marknaden, berättar verkställande direktör Harri Sailas.

På våren gick aktiekurserna kraftigt uppåt. I juni reagerade marknaden emellertid på oron för huruvida USA kommer att avveckla sina stimuleringsåtgärder och för att tillväxtutsikterna i Kina ska försvagas ytterligare.

 − Detta bidrog till att sänka aktiekurserna och till att höja räntorna, vilket återspeglades i en negativ avkastning på placeringsportföljen, redogör Sailas för bakgrunden.

Den långfristiga realavkastningen var 3,7 procent

Sailas betonar att Ilmarinens långsiktiga placeringsintäkter alltsedan ingången av år 1997 varit på en god nivå med en realavkastning på 3,7 procent. Vid bedömningen av arbetspensionsavgiftens framtida utveckling använder Pensionsskyddscentralen en förväntad realavkastning på 3,5 procent.

− Vår placeringsverksamhet bygger på långsiktighet. I stället för enskilda kvartal riktar vi snarare blickarna ett decennium framåt, påminner Sailas.

Ilmarinens solvens var fortsatt stark. Vid utgången av juni uppgick Ilmarinens solvenskapital till 6,0 (5,3) miljarder euro. Solvenskapitalet utgjorde 24,3 (22,7) procent av ansvarsskulden och var 1,8-faldigt (2,3) i förhållande till solvensgränsen.

− En god solvens gör det möjligt för Ilmarinen att kunna ta tillräckliga risker på den fluktuerande marknaden i syfte att erhålla goda placeringsintäkter, säger Sailas.

God avkastning på aktier

Ilmarinens aktieplaceringar avkastade 6,3 (3,5) procent, av vilka avkastningen på noterade aktier var 5,1 (2,9) procent. Speciellt god var avkastningen på amerikanska och japanska börsaktier, medan aktierna på tillväxtmarknaden gav den sämsta avkastningen.

Vice verkställande direktör med ansvar för placeringsverksamheten, Timo Ritakallio betraktar avkastningen på 1,6 (2,8) procent på ränteplaceringarna som tämligen god i det rådande marknadsläget. Avkastningen på direkta fastighetsplaceringar var 2,4 (2,9) procent.

Inom företagsfinansieringen sjönk kreditstocken ytterligare och efterfrågan på återlån var fortsättningsvis på mycket låg nivå.

− Ur vår synvinkel ser det ut som om företagen har en låg investeringsvilja för tillfället, konstaterar Ritakallio.

Då det gäller framtiden nämner Ritakallio att Ilmarinen är övertygad om att aktieplaceringarna fortsättningsvis kommer att ge en bra avkastning. Andelen fastighetsplaceringar utökas både i hemlandet och utomlands. Bolaget vill speciellt öka andelen infrastrukturplaceringar i sin portfölj.

− Utmaningen har varit att finna sådana objekt i Finland som uppfyller våra avkastningskrav. Pensionstillgångarna placeras enbart ur avkastningssynvinkel och så betryggande som möjligt, påminner Ritakallio.

Försäljningen var på god nivå

Ilmarinen klarade sig åter mycket bra i konkurrensen mellan pensionsbolagen under början av året. Försäljningen under januari−juni utökar premieinkomsten med cirka 114 (125) miljoner euro. 

Ilmarinens kundmängd växte under början av året. I slutet av juni skötte Ilmarinen cirka 37 600 (36 700) pensionsförsäkringar för arbetstagare och 59 900 (57 800) företagarförsäkringar. Antalet företagarkunder har fortsatt att öka även efter juni och bolaget uppnådde milstolpen på 60 000 företagarkunder genast i början av juli. Vid utgången av juni var totalt något under 570 000 (560 000) personer försäkrade i Ilmarinen.

Antalet pensionstagare fortsatte att öka i jämn takt. I juni betalade Ilmarinen ut pension till 310 500 (305 000) pensionstagare.

Omkostnadsprocenten uppskattas vara cirka 79 (83) procent år 2013.

Siffrorna i meddelandet har inte genomgått revision.

Bilaga (pdf)

Ytterligare information:

Harri Sailas, verkställande direktör, tfn  010 284 3000
Timo Ritakallio, vice verkställande direktör, placeringsverksamheten, tfn 010 284 3838, 0500 536 346
Jaakko Kiander, direktör, ekonomi och pensionspolitik, tfn 010 284 2599, 050 583 8599
Päivi Sihvola, direktör, kommunikation och personal, tfn 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Uutinen 26.6.2024

Ilmarisen viestintäjohtaja vaihtuu

Ilmarisen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja ja johtoryhmän jäsen Kaisa Ala-Laurila on irtisanoutunut ja siirtyy uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. Hän jatkaa työskentelyä Ilmarisessa vuoden 2024 viimeiselle neljännekselle saakka.

Ilmarisen viestintäjohtaja vaihtuu
Lisää uutisia ja tiedotteita