Taivas ja rakennuksen lasi-ikkunat, kuvituskuva.
Tiedote 15.2.2019

Tilinpäätös 2018: Ilmarinen vastaa 1,2 miljoonan suomalaisen työeläketurvasta

Suomen suurimmaksi työeläkeyhtiöksi noussut Ilmarinen vastaa lähes 1,2 miljoonan suomalaisen työeläketurvasta. Eläkkeitä maksettiin 5,7 miljardia euroa. Loppuvuoden kurssilasku painoi sijoitustuotot 1,4 prosenttia miinukselle.

Ilmarisen vakuutusmaksutulo vuonna 2018 nousi 5,4 miljardiin euroon. Vuoden lopussa Ilmarisen oli valinnut työeläkeyhtiökseen yli 73 000 yritystä, joissa oli 625 000 vakuutettua työntekijää, sekä yli 74 000 yrittäjää. Vakuutuskantaa vahvisti OP Ryhmän päätös siirtää henkilöstön lakisääteiset eläkevakuutukset OP-Eläkekassasta Ilmarisen hoitoon 31.12.2018 alkaen.

– Ilmarisen vuosi 2018 oli historiallinen. Vuoden alussa yhdistyimme Eteran kanssa muodostaen Suomen suurimman työeläkeyhtiön, joka huolehtii lähes 1,2 miljoonan suomalaisen työeläketurvasta. Rakennamme yhdistyneestä Ilmarisesta yhä asiakaslähtöisempää, tehokkaampaa ja vetovoimaisempaa työeläkekumppania, sanoo Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

Integraation toimeenpano eteni vuoden aikana suunnitellusti. Integraatiosta aiheutuneet kustannukset sekä päällekkäisten tietojärjestelmien alaskirjaukset rasittivat vuoden 2018 hoitokustannustulosta noin 23 miljoonalla eurolla. Hoitokustannustulokseksi muodostui 30 miljoonaa euroa ja kustannustehokkuutta mittaava hoitokulusuhde oli 83,2 prosenttia.

– Yhdistymisen avulla saavutettavat synergiaedut näkyvät paranevana kustannustehokkuutena ja sitä kautta entistäkin parempina asiakashyvityksinä tulevina vuosina. Yhdistymiselle asetettu tavoite säästää vähintään 20 miljoonaa euroa yhteenlasketuissa hoitokustannuksissa saavutettaneen aikataulun mukaisesti vuonna 2020. Hoitokustannussäästö palautuu kokonaisuudessaan asiakkaillemme. Sijoitustoiminnan kustannusten osalta 20 miljoonan euron synergiatavoite tullaan saavuttamaan jo kuluvana vuonna, Pölönen sanoo.

Vuodelta 2018 maksettavat asiakashyvitykset ovat 120 miljoonaa euroa, mikä vastaa 0,6 prosenttia asiakasyritysten yhteenlasketusta palkkasummasta.

Työkyvyttömyyseläkehakemukset kääntyivät nousuun

Ilmarinen maksoi vuonna 2018 eläkkeitä 5,7 miljardia euroa noin 460 000 eläkkeensaajalle.

Uusia eläkepäätöksiä tehtiin lähes 34 000. Vuonna 2018 alkoivat ensimmäiset työuraeläkkeet, jotka on tarkoitettu pitkän työuran raskaassa työssä tehneille. Ilmarisessa tehtiin vuoden aikana uudesta eläkelajista 16 päätöstä. Eläkelajin suosion odotetaan kasvavan tulevina vuosina, kun eläkeikä asteittain nousee. Toinen eläkeuudistuksen myötä tullut uusi eläkelaji, osittainen varhennettu vanhuuseläke, vakiinnutti suosionsa ja siitä tehtiin vuoden aikana 2 687 päätöstä.

Työkyvyttömyyseläkkeitä Ilmarinen maksoi viime vuonna noin 500 miljoonaa euroa, mikä oli 8,7 prosenttia kokonaiseläkemenosta. Työkyvyttömyyseläkkeiden hakemusmäärä kasvoi 9 prosenttia. Useimmiten työkyvyttömyyseläkettä haettiin mielenterveyteen liittyvän sairauden perusteella, ja mielenterveyssyiden kasvu oli suurinta alle 40-vuotiaiden ikäluokassa. Suhteellisesti eniten kasvoivat yli 60-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkehakemukset, ja tässä ryhmässä eläkettä haettiin yleisimmin tuki- ja liikuntaelinsairauden perusteella.

Ilmarinen tukee asiakasyritysten työkyvyttömyysriskin hallintaa suunnitelmallisella ja tavoitteellisella yhteistyöllä. Vuoden aikana toteutettiin 3 200 työkykyä tukevaa hanketta yhdessä asiakasyritysten kanssa. Näiden hankkeiden piiriin kuului noin 176 000 Ilmarisessa vakuutettua työntekijää ja niihin käytettiin yhteensä 5,9 miljoonaa euroa. Lisäksi Ilmarinen järjesti eri puolilla Suomea 54 työkykyjohtamista tukevaa valmennusta, joihin osallistui 3 100 henkilöä.

Työurien pidentämistä tuetaan myös ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Erilaisia kuntoutuksen etuuspäätöksiä annettiin vuonna 2018 yhteensä yli 9 400 kappaletta.

Loppuvuosi oli sijoitusmarkkinoilla haastava

Ilmarisen sijoitukset tuottivat -1,4 prosenttia ja sijoitusvarallisuuden arvo vuoden lopussa oli 46,0 miljardia euroa.

– Maailmantalouden kasvu oli vuonna 2018 ripeää, vaikka laajeneva kauppasota ja rahapolitiikan kiristyminen heikensivät näkymiä. Syyskuuhun asti tuottokehitys oli kaikissa omaisuusluokissa pääosin positiivista, mutta viimeisellä vuosineljänneksellä osakemarkkinat kääntyivät laajasti laskuun, Pölönen sanoo.

Osakesijoitusten osuus Ilmarisen sijoitussalkussa oli vuoden lopussa 43 prosenttia ja niiden yhteenlaskettu tuotto oli -3,6 prosenttia. Listatut osakesijoitukset painuivat loppuvuoden kurssilaskun seurauksena selvästi miinukselle kaikilla päämarkkina-alueilla. Sen sijaan listaamattomat osakesijoitukset ja pääomasijoitukset tuottivat hyvin.

Korkosijoitusten, eli joukkovelkakirjalainojen, korkorahastojen, muiden rahoitusmarkkinavälineiden ja lainasaamisten osuus Ilmarisen sijoitussalkusta oli 38 prosenttia ja niiden yhteenlaskettu tuotto jäi 0,0 prosenttiin.

Kiinteistösijoitukset tuottivat hyvin, 6,0 prosenttia. Kiinteistösijoituksissa Ilmarinen jatkoi strategiansa mukaisesti hajauttamista kansainvälisille kiinteistömarkkinoille. Vuoden aikana Ilmarinen teki uusia sijoituksia toimistotiloihin Yhdysvalloissa, Saksassa, Alankomaissa ja Luxemburgissa. Vuoden lopussa kiinteistösijoituksissa oli 13 prosenttia Ilmarisen sijoitusomaisuudesta eli 6,1 miljardia euroa, joista kansainvälisiä kiinteistösijoituksia oli noin neljännes.

Pitkän aikavälin sijoitustuotto ja vakavaraisuus hyvällä tasolla

Ilmarisen sijoitusten vuosituotto vuodesta 1997 on ollut keskimäärin 5,6 prosenttia, mikä vastaa 4,0 prosentin reaalituottoa. Tämä ylittää selvästi Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmissaan käyttämän tuotto-oletuksen, joka on tällä hetkellä 3,0 prosenttia.

Vakavaraisuusaste laski 124 prosenttiin yhdistymisen ja heikon sijoitustuloksen seurauksena. Vakavaraisuuspääoma vuoden lopussa oli 8,9 miljardia euroa.

– Vakavaraisuus on edelleen hyvällä tasolla ja mahdollistaa sijoitusriskin ottamisen Ilmarisen pitkän aikavälin sijoitusstrategian mukaisesti, Pölönen sanoo.

Ilmarinen on seurannut osakesalkkunsa hiilijalanjälkeä vuodesta 2015. Vuoden 2018 lopussa suoran listatun osakesalkun hiili-intensiteetti oli 265 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia per miljoona euroa liikevaihtoa. Tämä oli 31 prosenttia pienempi kuin vertailuindeksillä. Ilmarisen toiminta vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi saavutti kansainvälistä tunnustusta. Ilmarinen sijoittui kärkikymmenikköön ilmastojärjestö AODP:n kansainvälisessä sijoittajavertailussa ja yritysvastuuraportti arvioitiin sarjansa toiseksi parhaaksi Responsible Investor -julkaisun järjestämässä kilpailussa.

Keskeiset Ilmarisen toimintaan ja työeläkejärjestelmään vaikuttavat riskit liittyvät työllisyyden ja palkkasumman kehitykseen, sijoitusmarkkinoiden epävarmuuteen sekä väestörakenteen kehitykseen ja syntyvyyteen, joka on viime vuosina ollut poikkeuksellisen alhainen.

Jouko Pölönen kertoo videolla Ilmarisen vuodesta 2018.

 

Liitteet:

Toimintakertomus ja tilinpäätös
Liitekuvat

Lisätiedot:

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, p. 050 1282
Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, p. 050 380 3016
Jaakko Kiander, yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 050 583 8599

Ajankohtaista

Tiedote 27.10.2023

Ilmarisen sijoitustuotto 3,3 prosenttia – työllisyys heikkenee

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusten tuotto oli tammi–syyskuussa 3,3 prosenttia. Operatiivisen toiminnan tehostaminen jatkui. – Nousimme viime vuonna hoitokulusuhteella mitattuna alan tehokkaimmaksi yhtiöksi. Tänä vuonna eläketurvan tuottamiseen tarvittavat hoitokulumme ovat edelleen pienentyneet ja laskemme hoitokustannusmaksuja asiakkaillemme 20 prosenttia, toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo.

Ilmarisen sijoitustuotto 3,3 prosenttia – työllisyys heikkenee

Tiedote 15.8.2023

Ilmarisen sijoitustuotto nousi 3,7 prosenttiin

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitustuotot nousivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 3,7 prosenttiin. – Vakavaraisuutemme vahvistui ja kustannustehokkuus parani edelleen korkeasta inflaatiosta ja talouskehityksen epävarmuudesta huolimatta, toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo.

Ilmarisen sijoitustuotto nousi 3,7 prosenttiin

Tiedote 28.4.2023

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2023: Sijoitustuotto positiivinen, vakavaraisuus vahvistui ja vakuutusmaksutulo kasvoi

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +2,2 (-2,2) prosenttia eli 1,3 miljardia euroa osakekurssien nousun seurauksena. Sijoitusten markkina-arvo nousi 57,5 (56,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto vuodesta 1997 alkaen oli 5,8 prosenttia. Tämä vastaa 3,8 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2023: Sijoitustuotto positiivinen, vakavaraisuus vahvistui ja vakuutusmaksutulo kasvoi
Lisää uutisia ja tiedotteita