Sponsorointi ja lahjoitukset

Sponsorointi ja erilaiset kumppanuudet ovat osa Ilmarisen markkinointiviestintää. Sponsorointi on yksilön, ryhmän, tilaisuuden tai jonkun muun toiminnan imagon ostamista ennalta määriteltyihin markkinointiviestinnän tarkoituksiin. Kumppanuudet voivat koskea myös esimerkiksi yhteistä kehittämistä tai yhdessä tehtävää viestintää. Niiden avulla haluamme luoda oikeanlaisia mielleyhtymiä Ilmariseen.

Sponsoroinnin tavoitteet

Sponsoroinnin tavoitteena Ilmarisessa on

 • Strategisten tavoitteiden edistäminen: Sponsorointi ja kumppanuudet perustuvat aina Ilmarisen strategian tavoitteisiin.
 • Brändin vahvistaminen:  Sponsoroinnin tulee rakentaa tavoiteltua brändimielikuvaa Ilmarisesta.
 • Oikeiden kohderyhmien tavoittaminen: Sponsorointi ja kumppanuudet kattavat Ilmarisen priorisoidut kohderyhmät ja tuo Ilmarisen läsnäolevaksi heidän arkeensa.

Sponsoroinnin periaatteet

 • Toiminnan tulee olla rehellistä, lakien ja hyvän liiketavan mukaista.
 • Sponsoroinnin tulee olla yleisesti hyväksyttyä eikä se saa olla harhaanjohtavaa.
 • Kumppanuuksien ja sponsoroinnin tulee noudattaa Ilmarisen liiketoiminta- ja hankintaperiaatteita.
 • Kumppanuuden tulee perustua kaikkien osapuolten keskeiseen oikeudenmukaisuuteen ja luottamukseen sekä heidän keskenään sopimiin velvoitteisiin.
 • Tilanteissa, joissa yhteistyöhön osallistuu useita tahoja, huolehdimme siitä, että näiden intressit tulevat asianmukaisella tavalla yhteen sovitetuiksi. 

Sponsoroinnin kriteerit

Ilmarisen sponsorointi- ja kumppanuuskohteita arvioidaan neljällä kriteerillä.

  • Kohteen on oltava Ilmarisen strategian ja brändin mukainen.
  • Kohteen on tavoitettava Ilmarisen keskeisiä kohderyhmiä.
  • Yhteistyö kohteen kanssa tuottaa laajempaa hyötyä Ilmarisen toiminnalle.
  • Kohteen tuoma näkyvyys on mitattavaa.

Ilmarinen keskittyy sponsoroinnissaan

   • Pääsääntöisesti pitkäkestoisiin yhteistyösopimuksiin.
   • Harvoihin pääyhteistyökumppaneihin (alle 10 kpl), joiden kanssa tehtävää yhteistyötä hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja tavoitteellisesti.

Ilmarinen ei sponsoroi kohteita tai hankkeita, joissa

   • Ainoa vastine on logonäkyvyys.
   • Joihin osallistuu muita yrityksiä samalta toimialalta.
   • Kohteena on poliittinen puolue tai ehdokas (tai niihin kytköksissä oleva taho kuten puolueiden omat alajärjestöt)

Ilmarinen ei myöskään osallistu puhelinkampanjaan tai muihin ketjukampanjoihin.

​Sponsorisopimukset

Ilmarinen tekee aina kirjallisen sopimuksen sponsoroitavan tahon kanssa. Sopimuskohteiden arvioinnissa, neuvotteluissa ja sopimuksen laadinnassa on otettava huomioon juridinen näkökulma.

Sopimukseen kirjataan sopimusosapuolet, sponsoroitava kohde, sponsoripanos ja sponsorille annettavat vastikkeet sekä sopimuksen kesto ajallisesti rajoitettuna. Sponsoriyhteistyön sisältö ja siihen mahdollisesti myöhemmin tehdyt muutokset tulee kokonaisuudessaan käydä ilmi sopimuksista.

Ilmarinen sponsoroi vuonna 2019 seuraavia kohteita: 

   • Future Board ry
   • Nuorkauppakamari
   • Helsinki Stadion Management
   • Sulkapalloliitto
   • Vanhustyön keskusliitto

Lue lista kaikista sponsorointikohteistamme yritysvastuuraportistamme

Lahjoitukset

Ilmarisen yhtiökokous hyväksyy vuosittain lahjoituksiin käytettävien varojen määrän. Vuonna 2018 summa oli 50 000 euroa. Lahjoituksista päättää toimitusjohtaja, ja ne raportoidaan hallitukselle vuosittain. 

Lahjoitukset ovat aina vastikkeettomia ja ne kohdistuvat yleishyödylliseen tarkoitukseen (yleishyödyllisellä tarkoitetaan tässä esimerkiksi poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta, voittoa tavoittelematonta yhteisöä tai tieteen, taiteen ja kulttuurin tukemiseen perustettuja yhteisöjä).

Keväällä 2018 tehdyn linjauksen mukaisesti tuemme toimintaa, jolla pyritään ennaltaehkäisemään työkyvyttömyyttä ja pidentämään työuria sekä edesauttamaan nuorten työelämään sijoittumista.

Vuonna 2018 Ilmarinen myönsi lahjoituksia seuraaville saajille:

   • Psykiatrian tutkimussäätiö
   • Suomen Icehearts ry
   • Suomen Mielenterveysseura
   • Suomen Punainen Risti
   • Invalidiliitto ry
   • Team Rynkeby
   • Suomen Tenniksen Tukisäätiö
   • Rajamme Vartijain Säätiö
   • Maanpuolustuksen tuki ry 

Puolueiden tukeminen 

Ilmarinen ei anna rahallista tukea poliittisille puolueille eikä tee niiltä taide- tai muita hankintoja.