Sponsorointi ja lahjoitukset

Sponsorointi ja erilaiset kumppanuudet ovat osa Ilmarisen markkinointiviestintää. Sponsorointi on ryhmän, tapahtuman tai jonkun muun toiminnan tukemista siten, että se edistää kaikkien osapuolten tavoitteita. Kumppanuudet voivat olla myös esimerkiksi yhteistä kehittämistä tai yhdessä tehtävää viestintää. Niiden avulla haluamme luoda oikeanlaisia tunteita ja mielleyhtymiä Ilmariseen. Sponsorointiyhteistyötä toteutetaan aina avoimesti ja vastuullisesti.

Sponsoroinnin tavoitteet

Sponsoroinnin tavoitteena Ilmarisessa on

 • Strategisten tavoitteiden edistäminen: Sponsorointi ja kumppanuudet perustuvat aina Ilmarisen strategian tavoitteisiin ja arvoihin.
 • Brändin vahvistaminen: Sponsorointi rakentaa tavoiteltua brändimielikuvaa Ilmarisesta.
 • Määriteltyjen kohderyhmien tavoittaminen: Sponsorointi ja kumppanuudet koskettaa Ilmarisen keskeisempiä kohderyhmiä.

Sponsoroinnin periaatteet

 • Toiminnan tulee olla rehellistä, lakien ja hyvän liiketavan mukaista.
 • Sponsoroinnin tulee olla yleisesti hyväksyttyä eikä se saa olla harhaanjohtavaa.
 • Kumppanuuksien ja sponsoroinnin tulee noudattaa Ilmarisen liiketoiminta- ja hankintaperiaatteita.
 • Kumppanuuden tulee perustua kaikkien osapuolten keskeiseen oikeudenmukaisuuteen ja luottamukseen sekä heidän keskenään sopimiin velvoitteisiin.
 • Tilanteissa, joissa yhteistyöhön osallistuu useita tahoja, huolehdimme siitä, että näiden intressit tulevat asianmukaisella tavalla yhteen sovitetuiksi. 

Sponsoroinnin kriteerit

Ilmarisen sponsorointi- ja kumppanuuskohteita arvioidaan neljällä kriteerillä.

  • Kohteen on oltava Ilmarisen strategian ja brändin mukainen.
  • Kohteen on tavoitettava Ilmarisen keskeisiä kohderyhmiä.
  • Yhteistyö kohteen kanssa tuottaa molemminpuolista hyötyä.
  • Kohteen tuoma näkyvyys on mitattavaa.

Ilmarinen keskittyy sponsoroinnissaan

  • Pääsääntöisesti pitkäkestoisiin yhteistyösopimuksiin.
  • Muutamiin yhteistyökumppaneihin, joiden kanssa tehtävää yhteistyötä hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja tavoitteellisesti.

Ilmarinen ei sponsoroi kohteita tai hankkeita, joissa

  • Ainoa vastine on logonäkyvyys.
  • Joihin osallistuu muita yrityksiä samalta toimialalta.
  • Kohteena on yksittäinen henkilö tai toiminta, joka ei tue Ilmarisen arvoja.

Ilmarinen ei myöskään osallistu puhelinkampanjaan tai muihin ketjukampanjoihin.

​Sponsorisopimukset

Ilmarinen tekee aina kirjallisen sopimuksen sponsoroitavan tahon kanssa. Sopimuskohteiden arvioinnissa, neuvotteluissa ja sopimuksen laadinnassa otetaan huomioon juridinen näkökulma.

Sopimukseen kirjataan sopimusosapuolet, sponsoroitava kohde, sponsoripanos ja sponsorille annettavat vastikkeet sekä sopimuksen kesto ajallisesti rajoitettuna. Sponsoriyhteistyön sisältö ja siihen mahdollisesti myöhemmin tehdyt muutokset tulee kokonaisuudessaan käydä ilmi sopimuksista.

Ilmarinen sponsoroi vuonna 2020 seuraavia kohteita: 

   • Future Board ry
   • HJK
   • Vanhustyön keskusliitto

Lahjoitukset

Ilmarisen yhtiökokous hyväksyy vuosittain lahjoituksiin käytettävien varojen määrän. Vuonna 2019 summa oli 50 000 euroa. Lahjoituksista päättää toimitusjohtaja, ja ne raportoidaan hallitukselle vuosittain. 

Lahjoitukset ovat aina vastikkeettomia, ja ne kohdistuvat yleishyödylliseen tarkoitukseen (yleishyödyllisellä tarkoitetaan tässä esimerkiksi poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta, voittoa tavoittelematonta yhteisöä tai tieteen, taiteen ja kulttuurin tukemiseen perustettuja yhteisöjä).

Tuemme lahjoituksilla pääsääntöisesti tutkimusta tai toimintaa, jolla pyritään ennaltaehkäisemään työkyvyttömyyttä ja syrjäytymistä, pidentämään työuria sekä edesauttamaan nuorten työelämään sijoittumista. 

Vuonna 2019 Ilmarinen myönsi lahjoituksia seuraaville saajille:

   • MIELI Suomen Mielenterveys ry
   • Tukikummit-säätiö 
   • Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry 
   • Suomen Punainen Risti

Puolueiden tukeminen 

Ilmarinen ei anna rahallista tukea poliittisille puolueille eikä tee niiltä taide- tai muita hankintoja.