Tiedote 23.10.2013

DELÅRSRAPPORT1.1−30.9.2013: AKTIERNA LYTE ILMARINENS PLACERINGSINTÄKTER TILL 6,5 PROCENT

Intäkterna av Ilmarinens placeringsportfölj under perioden 1.1–30.9.2013 var 6,5 procent, dvs. 1,9 miljarder euro (5,3 procent, dvs. 1,5 miljarder euro 30.9.2012). Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av september till 31,5 (29,1) miljarder euro.

− En bidragande orsak till de goda placeringsintäkterna var börskurserna, som utvecklades gynnsamt på nästan alla marknader under juli–september och gav en mycket god avkastning. Samtidigt började också osäkerheten på räntemarknaden att skingras, förklarar vice verkställande direktör Timo Ritakallio som ansvarar för placeringsverksamheten.

Ilmarinens aktieplaceringar avkastade 14,1 (6,2) procent, av vilka avkastningen på noterade aktier var 14,6 (5,8) procent. De direkta fastighetsplaceringarna avkastade 3,7 (4,2) procent och ränteplaceringarna 3,2 (4,9) procent.

− Vi lyckades få ett klart positivt resultat på våra ränteplaceringar även om räntemarknaden var mycket krävande. Vår placeringsstrategi verkar således fortsättningsvis fungera utmärkt, säger Ritakallio.

Den långfristiga realavkastningen var 3,9 procent

Ilmarinens långfristiga placeringsintäkter har från ingången av år 1997 stigit till den högsta nivån sedan finanskrisen år 2008, uppvisande en realavkastning på 3,9 procent. Vid bedömningen av arbetspensionsavgiftens framtida utveckling använder Pensionsskyddscentralen en förväntad realavkastning på 3,5 procent.

Ilmarinen stärkte sin solvens. Vid utgången av september var solvenskapitalet 6,5 (5,4) miljarder euro. Detta motsvarar 25,8 (22,8) procent av ansvarsskulden och det var 1,9-faldigt (2,2) i förhållande till solvensgränsen.

Ilmarinen uppnådde ett utmärkt resultat inom försäljningen av pensionsförsäkringar under årets tredje kvartal.

− Vi har under de senaste åren utvecklat våra tjänster mer systematiskt än tidigare och detta utvecklingsarbete bär nu frukt. Både våra nuvarande och våra nya kunder verkar ha förtroende för Ilmarinen som arbetspensionsbolag, säger Ritakallio.

”I stort ser de världsekonomiska utsikterna lovande ut”

Enligt Ritakallio ser även nästa år att bli gott med tanke på placeringsverksamheten.

- I stort ser de världsekonomiska utsikterna lovande ut. I USA håller ekonomin på att återhämta sig och i Kina är tillväxten fortfarande på en god nivå. Europa håller på att klara sig ur recessionen och så småningom har även ekonomin i Finland börjat visa positiva tecken. Ritakallio förutser att världsekonomins tillväxttakt kommer att öka till 3, 5 procent nästa år.

Han tar även ställning till den aktuella diskussionen om belöningsfrågan i de inhemska börsbolagen.

− I detta ekonomiska läge anser vi att det är motiverat att inte höja arvodena för börsbolagens styrelsemedlemmar på bolagsstämmorna nästa vår. Däremot ligger ansvaret för löner och belöningssystem då det gäller börsbolagens operativa ledning hos bolagens styrelser; Som delägare i börsbolag är det Ilmarinens uppgift att medverka till att styrelserna i de bolag som vi äger fungerar så bra som möjligt och är kapabla att fatta de rätta besluten.

Vid utgången av september var Ilmarinen delägare i 81 finländska börsbolag.

Mer information:

Timo Ritakallio, vice verkställande direktör, placeringsverksamheten, tfn 010 284 3838, 0500 536 346
Päivi Sihvola, direktör, kommunikation och personal, tfn 010 284 3590, 040 757 4992

Bilagor (pdf)

Ajankohtaista

Uutinen 13.7.2021

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä

Ilmarinen on käyttänyt hybridilainasopimuksen mukaista vaihto-oikeutta ja merkinnyt osakeannissa Nurminen Logistics Oyj:n uusia osakkeita. Tämän järjestelyn toteuduttua Ilmarisen omistus osakkeiden kautta on noussut aiemmasta 11,83%:sta 15,12%:iin. Aikaisemmin Ilmarisen kokonaisomistus osakkeiden ja rahoitusvälineiden kautta oli 16,46%. Koska Ilmarisella ei ole enää omistusta rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu omistusosuus osakkeista ja äänistä on järjestelyn myötä laskenut 16,46%:sta 15,12%:iin.

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä
Lisää uutisia ja tiedotteita