Tiedote 21.10.2016

DET TREDJE KVARTALET VÄNDE PLACERINGSAVKASTNINGEN PÅ PLUS

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade 2,3 procent i januari–september. Avkastningen under det tredje kvartalet var 2,9 procent, och det goda kvartalet fick den negativa avkastningen under början av året att åter bli klart positiv. Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av september till 36,5 miljarder euro. Den långfristiga genomsnittliga realavkastningen på placeringarna var på en god nivå på 4,1 procent.

Solvensen stärktes under kvartalet. I slutet av september uppgick solvenskapitalet till 8 002 miljoner euro och solvensnivån var 27,9 procent.

Ilmarinens kundanskaffning utvecklades som planerat under början av året. Det fattades ett rekordstort antal pensionsbeslut. De egna verksamhetskostnaderna har kunnat hållas i styr och omkostnadsprocenten som mäter kostnadseffektiviteten väntas vara 78 procent.

Verkställande direktör Timo Ritakallio:

”Det tredje kvartalet var gott med tanke på Ilmarinens placeringsintäkter och tack vare det blev avkastningen från årets början klart på plus. Placeringarnas marknadsvärde ökade med 0,7 miljarder från årets början och uppgick i slutet av september till 36,5 miljarder euro. Den viktigaste faktorn som bidrog till att placeringsintäkterna förbättrades var den gynnsamma utvecklingen på aktiemarknaden; alla huvudindex gav en god avkastning under det tredje kvartalet. Den historiskt låga räntenivån styr fortfarande investerarna att söka alternativ bland t.ex. realtillgångsklasser och aktier.

Placeringen av pensionstillgångarna är långsiktig verksamhet verksamhet och det lönar sig att granska placeringsintäkterna ur ett långsiktigt perspektiv. Den genomsnittliga realavkastningen på Ilmarinens placeringar har sedan 1997 varit på en god nivå på 4,1 procent och solvensen stärktes jämfört med årets första halv. Den starka solvensen utgjorde en effektiv buffert mot marknads- och konjunkturfluktuationer, vilket kunde bekräftas i början av året då placeringsmiljön var exceptionellt krävande.

I januari–september utfärdade vi över 19 000 nya pensionsbeslut, vilket var 13 procent fler än för ett år sedan. llmarinen har infört ett nytt pensionshandläggningssystem, vilket till en början skapade köer inom handläggningen av pensionsansökningar, men under början av hösten har situationen förbättrats och tack vare automatiseringen håller handläggningstiderna snabbt på att förkortas. Ilmarinens egna verksamhetskostnader kunde hållas väl i styr, och omkostnadsprocenten som mäter kostnadseffektiviteten väntas vara 78 procent.

Under innevarande år har man i enlighet med Ilmarinens strategi satsat på att utveckla digitala tjänster och på hösten tog man i bruk två nya tjänster som riktar sig till kunderna: mobilappen Parempi vire som sporrar till att förbättra arbetsförmågan och arbetshälsan samt tjänsten Sopiva työ, som strävar efter att minska kostnaderna för arbetsoförmåga. Arbetet med att utveckla tjänsterna fortsätter, och vi tar fram idéer tillsammans med personalen och våra kunder.”

Delårsrapport 1.1.-30.9.2016

Bilagor

Närmare information:
Timo Ritakallio, verkställande direktör, tfn 010 284 3838, 0500 536 346
Mikko Mursula, placeringsdirektör, tfn 010 284 3849, 050 380 3016
Jaakko Kiander, ekonomidirektör, tfn 010 284 2599, 050 583 8599

Ajankohtaista

Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Uutinen 22.9.2021

Nälkäpäivä esillä Ilmarisen verkkosivuilla

Ilmarinen on ollut mukana SPR:n Nälkäpäivä-kampanjassa jo vuosia. Tänäkin vuonna osallistumme kampanjaan torstaina 23.9. alkaen valjastamalla ilmarinen.fi:n etusivun Nälkäpäivä-keräyksen tarpeisiin.

Nälkäpäivä esillä Ilmarisen verkkosivuilla
Lisää uutisia ja tiedotteita