Tiedote 17.2.2017

BOKSLUTET 2016: DET GODA ÅRSSLUTET ÖKADE PLACERINGSINTÄKTERNA TILL 4,8 PROCENT, REKORDHÖGA KUNDÅTERBÄRINGAR

År 2016 var ett gott år för Ilmarinen trots den anspråkslösa ekonomiska utvecklingen. Avkastningen på placeringarna var svag under början av året, men det mycket goda slutåret höjde placeringsintäkterna för hela året till 4,8 procent. Solvensen var fortsatt stark och kostnads-effektiviteten förbättrades ytterligare, vilket bidrog till rekordhöga kundåterbäringar. Antalet försäkrade och premieinkomsten ökade något. Under året utvecklade Ilmarinen nya digitala tjänster för sina kunder och beredde sig för verkställandet av pensionsreformen.

År 2016 var avkastningen på Ilmarinens placeringar 4,8 (6,0) procent och placeringarnas marknadsvärde steg till 37,2 (35,8) miljarder euro. Året var tudelat med tanke på placeringsintäkterna. Början av året präglades av en kraftig nedgång i aktiekurserna, och även Ilmarinens placeringsintäkter var negativa. I slutet av året förbättrades resultatet klart.

− Folkomröstningen om utträdet ur EU i Storbritannien och presidentvalet i USA ökade den politiska osäkerheten, vilket orsakade kursfluktuationer. Världsekonomins tillväxt var anspråkslös och räntorna gick ner till en historiskt låg nivå. I dessa krävande förhållanden lyckades vi få en tämligen god placeringsavkastning, beskriver Ilmarinens verkställande direktör Timo Ritakallio.

Enligt Ritakallio bygger det goda resultatet på Ilmarinens långsiktiga placeringsstrategi enligt vilken bolaget fortsatte att sprida sina placeringar både geografiskt och på olika tillgångsslag.

− Under året minskade vi andelen ränteplaceringar och ökade placeringarna i realtillgångar. Beträffande fastighetsplaceringarna fortsatte vi att sprida placeringarna utomlands och under året placerade vi i nya fastigheter i bl.a. Frankfurt, Berlin och Amsterdam, berättar Ritakallio.

Trots kursfluktuationer avkastade aktierna bäst av alla kapitaltillgångsklasser. Avkastningen på aktieportföljen var 6,5 (11,6) procent. Fastighetsplaceringarna avkastade 6,4 (7,8) procent och ränteplaceringarna 3,6 (1,2) procent.

– Avkastningen på placeringar i finländska börsaktier var utmärkt, över 15 procent. Även aktierna i USA och tillväxtekonomier gav en god avkastning. Placeringarna i övriga europeiska aktier inverkade däremot sänkande på aktieportföljens totalavkastning, berättar Ritakallio.

Den långsiktiga årliga realavkastningen på Ilmarinens placeringar har sedan år 1997 varit i genomsnitt 4,2 procent.

Solvensen var fortsatt stark. Vid utgången av år 2016 uppgick Ilmarinens solvenskapital till 8,5 (8,2) miljarder euro, vilket var 29,2 (29,6) procent av ansvarsskulden. Solvensställningen var 2,0-faldig (2,0) i förhållande till solvensgränsen.

Rekordhöga kundåterbäringar

Vid utgången av året hade cirka 38 100 (38 400) företag försäkrat sina arbetstagare i Ilmarinen. Det totala antalet försäkrade var 563 500 (562 000) personer. Av det var antalet försäkrade arbetstagare 502 000 (500 500) och antalet företagare 61 500 (61 900) personer. Premieinkomsten ökade något och var 4,3 (4,3) miljarder euro.

− Över tiotusen nya företag eller företagare skaffade förra året sin pensionsförsäkring från Ilmarinen, vilket vi är särskilt glada över. Då det gäller att hålla kvar kunderna nådde vi inte upp till vårt mål och det kommer att vara ett av våra tyngdpunktsområden innevarande år, säger Ritakallio.

Ilmarinens kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare och de totala rörelsekostnaderna minskade till 147 (151) miljoner euro. Omkostnadsprocenten som mäter kostnadseffektiviteten var 74,9 (75,5) procent.

Tack vare god solvens och kostnadseffektivitet steg kundåterbäringarna som vi betalar till våra kundföretag till rekordhög nivå, dvs. till 102 (98) miljoner euro. I proportion till lönesumman i de företag som är försäkrade i Ilmarinen var kundåterbäringarna 0,6 (0,6) procent.

Smidig start på pensionsreformen

År 2016 ökade både antalet pensionstagare och beloppet utbetalade pensioner. I slutet av året fick sammanlagt 329 300 (323 200) personer sin pension från Ilmarinen. Pensioner utbetalades för sammanlagt 4,6 (4,4) miljarder euro. Beloppet är nästan 300 miljoner euro större än de försäkringsavgifter som samlats in. Skillnaden täcks med placeringsintäkter från pensionsfonderna.

Ilmarinen utfärdade sammanlagt cirka 26 500 (22 800) nya pensionsbeslut. Ökningen jämfört med året innan är hela 16 procent, av vilka en del kan förklaras med att åtgärdandet av de köer som uppstod i anslutning till det förnyade pensionshandläggningssystemet.

− Den omfattande datasystemförnyelsen som genomfördes år 2015–2016 orsakade till en början dröjsmål i handläggningen av pensionsbesluten, men mot slutet av året kunde köerna upplösas och handläggnings­tiderna håller på att återgå till tidigare nivå. I fortsättningen kommer pensionshandläggningen att automatiseras och bli ännu snabbare, säger Ritakallio.

Ändringarna i datasystemen var en del av förberedelserna för pensionsreformen som trädde i kraft vid ingången av det här året. Ilmarinen informerade sina kunder om pensionsreformen t.ex. med nyhetsbrev och genom att erbjuda populära pensionsräknare på nätet.

− Verkställandet av pensionsreformen har fått en smidig start i Ilmarinen. Det ska bli intressant att se på vilket sätt reformen inverkar på pensioneringarna på lång sikt och i vilken grad finländarna tar i bruk de nya pensionsslagen. Åtminstone har intresset för den nya partiella förtida ålderspensionen varit stor genast i början, säger Ritakallio,

Nya arbetshälsotjänster

Inom Ilmarinens tjänster för främjandet av arbetshälsan var år 2016 åter ett aktivt år. Ilmarinen ordnade 43 kundseminarier om arbetshälsa för sina kundföretag runt om i Finland, vilka samlade över 2 500 deltagare. Förra året hade bolaget över 2 100 (1 900) pågående projekt som stöder utvecklande av arbetsförmågan, vilka omfattade 150 000 (160 000) personer.

− I enlighet med vår strategi utvecklade vi också nya digitala tjänster i syfte att stöda arbetshälsa och arbetsmiljöledning. Tack vare de nya tjänsterna kommer arbetshälsoverksamhetens effekter att öka ytterligare, då vi erbjuda tjänster även för mindre företag, säger Ritakallio.

I den nya webbtjänsten för ett bättre arbetsliv ”Ohjaamo” erbjuds kundföretagen ett virtuellt kontrollrum med data som stöder företagets arbetsmiljöledning och förbättrar möjligheterna att förutse risken för arbetsoförmåga. Mobilapplikationen "Parempi vire" sporrar å sin sida arbetstagarna att sköta om sitt välbefinnande.

− Fler nya tjänster är på kommande senare. Under året startade vi också en innovationsmodell som vi kallar Wauhdittamo, där kunderna tillsammans med vår personal på ett nytt sätt utvecklar allt bättre tjänster, berättar Ritakallio.

Ilmarinen stöder också kundföretagen i hanteringen av risken för arbetsoförmåga och att förlänga yrkesbanorna genom att erbjuda yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder. Bolaget utfärdade över 6 300 olika beslut om rehabiliteringsförmåner år 2016, vilket motsvarar en ökning med 7,9 procent från året innan.

Arbetshälsotjänsterna och rehabiliteringen har som mål att minska kostnaderna som beror på arbetsoförmåga. Ilmarinen betalade invalidpensioner för cirka 400 (418) miljoner euro förra året, vilket var 8,7 procent av den totala pensionsutgiften.

- Verksamhetsberättelse och bokslut 2016
- Bilagor

Närmare upplysningar:
Timo Ritakallio
, verkställande direktör, tfn 010 284 3838, 0500 536 346
Mikko Mursula, placeringsdirektör, tfn 010 284 3840, 050 3803016
Jaakko Kiander, ekonomidirektör, tfn 010 284 2599, 050 583 8599
Päivi Sihvola, direktör, kommunikation, marknadsföring och personal, tfn 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Uutinen 20.10.2021

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia. Asiakashyvitysten taso puolestaan palautuu entiselleen. Työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperustehakemus on lähtenyt Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, ja ministeriö vahvistaa maksuprosentit marraskuussa.

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Uutinen 6.10.2021

Työeläkemaksut vuonna 2022

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myöhemmin työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Työeläkemaksut vuonna 2022
Lisää uutisia ja tiedotteita