Tiedote 27.7.2018

Delårsrapport 1.1–30.6.2018: Placeringsintäkter 1,1 %, integrationen fortlöpte som planerat

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–juni en avkastning på 1,1 procent (3,8 procent 1.1–30.6.2017). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av juni till 46,3 miljarder euro (38,5 miljarder euro 30.6.2017). På lång sikt har placeringarna reellt avkastat i genomsnitt 4,2 procent om året.

Solvensen försvagades något från året innan, men var fortfarande på god nivå. I slutet av juni uppgick solvenskapitalet till 9 781 (8 949) miljoner euro och solvensnivån var 126,6 (130,1) procent.

Premieinkomsten var under början av året 2,7 miljarder euro. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen netto under årets första hälft 44 miljoner euro. Pensioner utbetalades för sammanlagt 2,8 miljarder euro till 470 000 pensionstagare.

Verkställandet av integrationen framskred som planerat och början av året visar att de förväntade synergifördelarna kommer att uppnås. Arbetspensionsbolaget Etera fusionerades med Ilmarinen den 1 januari 2018. Jämförelsetalen för år 2017 i rapporten är siffrorna innan Etera fusionerades med Ilmarinen.

Tf. verkställande direktör Stefan Björkman:

”Rädslan för ett handelskrig och andra politiska risker orsakade fluktuationer på marknaden under början av året. Under det andra kvartalet vände placeringsintäkterna upp och var positiva, och under hela början av året avkastade placeringarna 1,1 procent. Bäst avkastade de onoterade aktieplaceringarna. Avkastningen på hela aktieportföljen var 2,4 procent och på fastighetsplaceringarna 2,9 procent. Avkastningen på ränteplaceringarna blev -0,1 procent negativ.  Den långsiktiga genomsnittliga reella årsavkastningen är 4,2 procent, vilket klart överstiger den antagna avkastningen på 3,0 procent som Pensionsskyddscentralen använder i sina beräkningar. Solvensnivån minskade något under början av året, men är fortfarande på god nivå på 126,6 procent.

Premieinkomsten var under början av året 2,7 miljarder euro. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen netto under årets första hälft 44 miljoner euro. Antalet pensionstagare var i slutet av juni nästan 470 000, och i början av året betalade vi pensioner för sammanlagt 2,8 miljarder euro. OP Gruppen berättade i juni att OP-Pensionskassan som sköter personalens lagstadgade arbetspensionsskydd har beslutat inleda förhandlingar om att överföra ett pensionsansvar på 1 100 miljoner euro för att skötas av Ilmarinen. Beslutet föregicks av en konkurrensutsättning. De slutliga besluten fattas i slutet av sommaren, varefter en överföring ännu förutsätter myndighetsgodkännande.

Kundtillfredsställelsen med arbetshälsotjänsterna var på en mycket hög nivå; nio av tio skulle rekommendera våra tjänster. Vi lanserade en ny undersökning av personalens välmående (Työyhteisövire) för våra kunder, med hjälp av vilken kundföretagen får en täckande bild av styrkorna och utvecklingsobjekten på sina respektive arbetsplatser. Ilmarinens första mästare på arbetshälsoärenden (Työkykymestarit) blev klara med sin utbildning i april. Mästarutbildningsprogrammet är avsett för experter som ansvarar för arbetsmiljöledningsmodellerna och utvecklingen av dem i våra kundföretag. Utbildningsprogrammet är mycket populärt och de följande programmen är redan fullbokade.

Ilmarinens verksamhet för att främja ansvarsfulla placeringar fick internationellt erkännande. Vår företagsansvarsrapport bedömdes vara näst bäst i sin serie i en tävling som ordnades av den internationella publikationen Responsible Investor och i vilken det deltog 2 500 rapporter om ansvarsfulla placeringar från världen över. Klimatorganisationen AODP:s rapport Winning Climate Strategies lyfte dessutom fram Ilmarinen som ett gott exempel på hur man beaktar klimatfrågorna i sin placeringsverksamhet.

Verkställandet av fusionen som genomfördes mellan Ilmarinen och Etera vid årsskiftet framskred enligt planerna i början av året. Den nya organisationen inledde sitt arbete den 1 mars och personalarrangemangen i anslutning till omorganiseringen genomfördes i huvudsak under vårens lopp. Ändringarna som gjordes under det andra kvartalet syns också i form av gemensamma tjänster för kunderna. Webbtjänsterna och kundservicetiderna för privatkunder förenhetligades i maj. Nya pensionsansökningar handläggs nu i ett gemensamt datasystem. Integreringen av datasystemen fortsätter ännu stegvis under slutet av året och början av nästa år, och samtidigt bereder vi oss också för införandet av det nationella inkomstregistret. Färdigställandet av integrationen kräver ännu mycket arbete, men kommer i betydande grad att effektivera verksamheten.

Det första halvåret har redan visat att de synergifördelar som eftersträvades genom integrationen kommer att uppnås. Vårt mål är att spara minst 20 miljoner euro i de årliga sammanräknade omkostnaderna och likaså 20 miljoner euro i kostnader för placeringsverksamheten fr.o.m. år 2020. Den förbättrade kostnadseffektiviteten kommer att synas i form av allt bättre kundåterbäringar under de kommande åren.

Jouko Pölönen tar över uppgiften som Ilmarinens verkställande direktör den 1 augusti 2018. Min egen period som tf. verkställande direktör upphör och jag övergår under hösten till nya uppgifter i ledningen för Konstsamfundet. Jag vill varmt tacka det fusionerade Ilmarinens kunder, personal, förvaltning och andra samarbetspartners för ett gott samarbete. Det har varit en glädje att få vara med och bygga Finlands ledande arbetspensionsbolag och jag är övertygad om att Ilmarinens utveckling kommer att fortsätta att vara stark.”

Läs mer: 

Närmare information:

Stefan Björkman, tf. verkställande direktör, tfn 050 632 19
Mikko Mursula, placeringsdirektör, tfn 050 380 3016
Jaakko Kiander, direktör för samhällsrelationer, tfn 050 583 8599

Ajankohtaista

Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Uutinen 25.10.2021

Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2022

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2022. Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2691, mikä tarkoittaa noin 2,28 prosentin korotusta eläkkeisiin vuodenvaihteessa. Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,501. Vuoteen 2021 verrattuna palkkakerroin nousee noin 2,46 prosenttia.

Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2022

Uutinen 20.10.2021

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia. Asiakashyvitysten taso puolestaan palautuu entiselleen. Työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperustehakemus on lähtenyt Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, ja ministeriö vahvistaa maksuprosentit marraskuussa.

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?
Lisää uutisia ja tiedotteita