Uutinen 29.8.2018

Sijoitustoiminnan kustannukset 2017

Ilmarisen sijoitustoiminnan kokonaiskustannukset vuonna 2017 olivat 0,6 prosenttia suhteessa sitoutuneeseen pääomaan, mikä on selvästi vähemmän kuin työeläkealalla keskimäärin. Keskimäärin työeläkevakuuttajien sijoituskulut olivat 0,8 prosenttia. Asia selviää Finanssivalvonnan yhdessä työeläkevakuuttajien ja Telan kanssa tekemästä selvityksestä.

Ilmarisen sijoitustoiminnan suorat kulut vuonna 2017 olivat 0,1 prosenttia suhteessa sitoutuneeseen pääomaan. Tämä vastaa alan keskiarvoa. Suorat kulut tarkoittavat sijoitusorganisaation omia kustannuksia, esimerkiksi palkkoja ja tietojärjestelmäkustannuksia. Sitoutunut pääoma kuvaa vuoden aikana keskimäärin sijoitettavissa olevaa varallisuutta.

Eläkevarojen tuottava ja turvaava sijoittaminen edellyttää sijoitusten laajaa hajauttamista maantieteellisesti ja eri omaisuusluokkiin. Tämä ei olisi mahdollista ilman ulkopuolisten rahastoyhtiöiden palveluja.

Sijoitustoiminnan epäsuoria kuluja ovat esimerkiksi rahastoyhtiöiden perimät palkkiot sekä rahastojen valvontaan liittyvät kustannukset. Epäsuorista kuluista osa on tuottosidonnaisia, eli tuottojen kasvaessa myös rahastoille maksettavat palkkiot kasvavat.

Ilmarisen epäsuorat sijoituskulut vuonna 2017 olivat 1,5 prosenttia suhteessa ulkoisesti hoidettuihin sijoituksiin. Tämä vastaa alan keskiarvoa. Koko sitoutuneeseen pääomaan suhteutettuna Ilmarisen epäsuorat sijoituskulut olivat 0,5 prosenttia, kun työeläkevakuuttajilla keskimäärin kulut olivat 0,8 prosenttia.

Sijoituskulujen tarkastelussa olennaisinta on tuoton ja kustannusten välinen suhde. Joihinkin sijoituksiin liittyvät korkeat kulut voivat tarkoittaa myös korkeita tuottoja. Ilmarinen julkistaa tilinpäätöksessään sijoitusten nettotuoton, jossa tuotosta on vähennetty sijoitustoiminnan kulut. Vuonna 2017 Ilmarisen sijoitukset tuottivat nettomääräisesti 7,2 prosenttia.

Kaikki sijoitustoiminnasta syntyvät kulut rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Työeläkemaksuja niihin ei siis käytetä. 

Ajankohtaista

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 30.4.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade +4,8 procent (-7,5 %), dvs. 2,5 miljarder euro tack vare den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 55,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,0 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades
Lisää uutisia ja tiedotteita