Artikkelit

Yrittäjän eläkevakuutus YEL – miten se eroaa yrittäjän vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta?

Yrittäjän eläketurvan peruslähtökohtana on oikean suuruinen yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan vahvistettu YEL-työtulo. Yrittäjän kannalta YEL-vakuutus on turvallinen kohde, koska se sisältää hintojen ja ansioiden kehityksen huomioivan suojan ja se kattaa elinikäisen eläketurvan. Jos yrittäjänä kuitenkin haluat täydentää lakisääteistä eläkettäsi muilla vakuutustuotteilla, yksi keino on vapaaehtoinen eläkevakuutus. Lakisääteisen ja vapaaehtoisen eläketurvan välillä on kuitenkin muutamia merkittäviä eroja, jotka on hyvä tietää.

YEL-vakuutus on tuonut yrittäjille lakisääteistä eläketurvaa vuodesta 1970 alkaen. YEL-vakuutuksia myöntävät työeläkevakuutusyhtiöt ja vapaaehtoista eläketurvaa henkivakuutusyhtiöt. Taulukko alla vertaa nykyistä YEL-eläketurvaa yrittäjän vapaaehtoiseen eläketurvaan.

Vertailussa yrittäjän eri eläketurvat

Eläkelaji YEL-vakuutus                               Vapaaehtoinen eläkevakuutus
Vanhuuseläke Maksetaan eläkkeelle jäämisen jälkeen koko loppuelämän ajan. Esimerkiksi 25-vuotiaana 30 000 euron YEL-työtulon ottaneen yrittäjän eläke on voimassa olevan lain mukaan arviolta 2 458 euroa kuukaudessa. Arviossa on huomioitu eläkkeen määrään vaikuttavan ns. elinaikakertoimen vaikutus ja siinä oletetaan, että ansiotaso kasvaa 1,5 % vuodessa. Eläkkeelle voi jäädä syntymävuoden mukaan määräytyvässä iässä.  Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan alustavasta eläkeajasta ja eläketavoitteesta. Suunnitelmaa voi muuttaa vakuutuksen säästöaikana. Eläkettä voidaan maksaa aikaisintaan syntymävuoden mukaan määräytyvässä eläkeiässä 68-70-vuotiaana. Sovittua eläkeiakaa voidaan tarvittaessa myöhentää 80-ikävuoteen asti. Eläkeajan on oltava vähintään kymmenen vuotta.   
Työkyvyttömyyseläke Maksetaan eläkeoikeuden alkamisesta koko työkyvyttömyyden ajan. Työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi, kun syntymäajan mukaan märäytyvä alin vanhuuseläkeijä koittaa. Ei yleensä sisällä työkyvyttömyysturvaa. Pysyvä työkyvyttömyys on kuitenkin peruste, jolla voit yrittäjänä nostaa vakuutussäästöjä ennen eläkeikää. 
Perhe-eläke Tuo turvaa kuolemasi varalta eläkkeeseen oikeutetulle leskelle ja lapsillesi.  Ei yleensä sisällä perhe-eläketurvaa. Jos olet kuitenkin liittänyt sopimukseen henkivakuutuksen, kattaa se menehtyessäsi 100 % säästö- ja eläkeaikaisista vakuutussäästöistäsi. Korvaus maksetaan omaisillesi.
Osittainen varhennettu vanhuuseläke Voit nostaa 25 % tai
50 % karttuneesta lakisääteistestä eläkkeestäsi 61-ikävuodesta alkaen, jos et saa muuta omaa työeläkettä. Osittaisella vanhuuseläkkeellä voit myös työskennellä vapaasti ja kartuttaa lisää eläkettä. Osaittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtminen pienentää tulevaa eläkettäsi pysyvästi. 
Maksettavan eläkkeen määrä riippuu siitä, paljonko olet maksanut vakuutukseen vuosien varrella ja paljonko säästöille on kertynyt tuottoa. Eläkkeesi määrä tarkistetaan vuosittain ja sitä maksetaan yleensä kuukausittain. Eläkkeen aikana yrittäjätoimintasi voi jatkua normaalisti. Voit myös jatkaa töitä osittain, tai lopettaa yrittäjätyösi kokonaan. 

Vertailussa yrittäjän muu sosiaaliturva

YEL-vakuutuksella on kytkös myös muuhun sosiaaliturvaan. Liittymällä yrittäjäkassaan voit työttömänä yrittäjänä saada YEL-työtuloon sidottua päivärahaa. Esimerkiksi 30 000 euron YEL-vuosityötulolla (2 500 euroa kuukaudessa) yrittäjän ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha on 1 524 euroa kuukaudessa. Ansiopäiväraha edellyttää yrittäjäkassan jäsenyyttä ja työssäoloehdon täyttymistä. Työttömänä yrittäjänä voit saada Kelasta työssäoloehdon täyttyessä peruspäivärahaa. Jos työssäoloehto ei täyty, voit hakea Kelasta tarveharkintaista työmarkkinatukea.

Yrittäjänä sinulla on oikeus myös Kelan maksamiin päivärahoihin, kuten sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahoihin. Esimerkin YEL-työtulolla sairaus- ja vanhempainpäivärahan määrä on 1 750 euroa kuukaudessa. Työllisyysrahasto voi myöntää opiskelut aloittavalle, jo vakiintuneemmalle yrittäjälle aikuiskoulutustukea.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen perusteella maksettava eläke ei vaikuta lakisääteisen työeläkkeesi määrään, mutta se vaikuttaa kansaneläkkeeseen. Jos työeläkkeesi on jäämässä niin pieneksi, että saat kansaneläkettä, on hyvä tietää, että vapaaehtoisesta yrityseläkevakuutuksesta maksettava eläke pienentää kansaneläkkeesi määrää. Vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta maksettava eläke on tuloa, joka otetaan huomioon laskettaessa tarveharkintaisia sosiaalietuuksia, kuten kansaneläkettä.

Miten eroaa yrittäjän eri eläkevakuutusten verotus?

Lakisääteiset YEL-vakuutusmaksut ja jouston lisämaksut ovat rajoituksetta vähennyskelpoisia verotuksessa. Eläke verotetaan aikanaan eläketulona.

Vapaaehtoisia yrittäjän lisäeläkevakuutusmaksuja voit maksaa 8 500 euroon saakka vuodessa ilman, että maksut katsottaisiin yrittäjäpalkaksesi. Eläkemaksun voit vähentää yrityksesi verotuksessa. Lopullinen päätös työelämästä poisjäämisestä ja eläkkeelle siirtymisestä tehdään vasta eläkeiän lähestyessä. Maksettava eläke verotetaan aikanaan ansiotulona.

Vakuuttamisessa on erityspiirteitä muuhun säästämiseen verrattuna

Lakisääteisessä eli pakollisessa eläkevakuuttamisessa on lisäksi muutamia juuri vakuutustoimintaan liittyviä erityispiirteitä. Näitä ovat indeksiturva, tulevan ajan huomioiminen ja vakuutusmaksuissa jousto.

Indeksiturvalla varmistetaan, ettei työurasi aikainen YEL-työtulo ja maksettava eläke jää jälkeen palkkojen ja hintojen kehityksestä. Tulevan ajan eläkekarttumalla taas on merkitystä silloin, jos työurasi yrittäjänä katkeaa liian varhain työkyvyttömyyteen. Saat silloin tulevan ajan huomioivana eläkkeenä korvausta menetetystä työurastasi. Jos menehdyt, perhe-eläke turvaa puolisosi ja lastesi toimeentuloa. Vakuutusmaksuissa joustaminen mahdollistaa tilapäisesti joko normaalia suuremman tai pienemmän eläkkeen kartuttamisen maksamalla joko normaalia enemmän tai vähemmän vakuutusmakuja.

Muussa säästämisessä, kuten omaehtoisessa sijoittamisessa, ei vastaavia erityispiirteitä ole.

YEL antaa mainettaan parempaa vakuutusturvaa, jota voi täydentää vapaaehtoisesti

YEL-vakuutus antaa yrittäjänä sinulle ja perheellesi kattavaa turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. YEL-työtuloon kytkeytyvien etuuksien kuten työttömyysturvan, sairausvakuutuksen ja vanhempainetuuksien yhteenlaskettu riski ei myöskään ole pieni. Tämän vuoksi muualta ei ole suoraan saatavilla tuotetta, joka vastaisi YEL-vakuutuksen kattamaa turvaa.

Jos arvioisit YEL-vakuutuksesi tuottoa saamiesi eläkkeiden suhteena maksamiisi eläkemaksuihin, olisi laskelmissa keskeistä eläkkeelle jäämisen ajankohta ja odotettavissa oleva elinaika. Lakisääteinen vakuutusturva on vastaus juuri siihen pulmaan, että harva meistä tietää etukäteen joutuvansa työkyvyttömäksi, tai milloin aika meistä jättää. Vakuutusturva jakaa useita elämän riskejä vakuutettujen kesken.

Pakollista eläkevakuuttamista ei tietenkään tarvittaisi, jos taloudellisen asemansa voisi turvata erilaisten riskien varalta täysin riskittömästi vapaaehtoisella vakuuttamisella tai sijoittamisella edullisemmin kuin lakisääteinen eläketurva sen mahdollistaa. Oikeassa elämässä on kuitenkin toisin. Esimerkiksi omaehtoisessa sijoittamisessa tuotot vaihtelevat aktiivisuuden, näkemyksen ja usein myös sattuman mukaan. Siksi yrittäjän eläketurvan peruslähtökohtana on edelleenkin oikean suuruinen yrittäjän eläkelain mukaan vahvistettu YEL-työtulo. Niin lakisääteisellä eläkevakuuttamisella kuin sitä täydentävillä säästämisen eri muodoilla on kuitenkin omat tärkeät roolinsa yrittäjän taloudellisen elämän turvaamisessa.

Lue lisää:

Lisää aiheesta

Artikkelit 29.5.2024

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Kiertotalouden periaate on selkeä ja hyödyt kiistattomat, mutta usealla toimialalla sen toteuttaminen on jäänyt vähäiseksi. Rakennusalakaan ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan kiertotaloutta hyödyntävistä toimialoista. Helsingistä löytyy kuitenkin työmaa, jossa kierrätyksen toteuttaminen on herättänyt jopa kansainvälistä huomiota.

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Artikkelit 16.5.2024

VeliMarkissa ammattitaitoa pidetään yllä oppimisympäristön kursseilla – ”Harva on synnynnäinen esihenkilö”

VeliMarkissa henkilöstöasioita hoidetaan pienellä porukalla, ja siksi työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen on otettu avuksi Ilmarisen tarjoamia työkykypalveluita. Nyt henkilöstöjohtaja ja esihenkilöt pysyvät paremmin ajan tasalla esimerkiksi työntekijöiden kuormittuneisuudesta ja voimavaroista. Oppimisympäristö antaa yrityksessä tukea ja turvaa ammatilliseen osaamiseen.

VeliMarkissa ammattitaitoa pidetään yllä oppimisympäristön kursseilla – ”Harva on synnynnäinen esihenkilö”
Lisää ajankohtaisia artikkeleita