Artikkelit

Yrittäjän vakuutukset – mitä pitää vakuuttaa?

Yrittäjyyteen liittyy paljon uuden opettelua – kuten sen selvittäminen, mitkä yrittäjän vakuutukset ovat pakollisia. Vakuutusten onkin syytä olla kunnossa, kun yritystoiminta alkaa.

Mitkä ovat yrittäjän pakolliset vakuutukset?

Yrittäjän työllistäessä vain itsensä, tulee yrittäjän ottaa yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus ja maksaa yrittäjän sairausvakuutusmaksu. Sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, joten sitä ei tarvitse maksaa erikseen. Maksu maksetaan veron mukana verottajalle.

Joillain toimialoilla yrittäjän tulee YEL-vakuutuksen lisäksi ottaa myös muita pakollisia vakuutuksia.

Yrittäjän pakolliset ja vapaaehtoiset vakuutukset 

Yrittäjän vakuutukset Pakollinen vai
vapaaehtoinen
YEL, yrittäjän eläkevakuutus Pakollinen
Liikennevakuutus Pakollinen, jos
ajoneuvoja
Työntekijöiden vakuutukset Pakollinen, jos
työntekijöitä
Tapaturmavakuutus Vapaaehtoinen
Henki- ja työkyvyttömyys-
vakuutus
Vapaaehtoinen
Sairaskuluvakuutus Vapaaehtoinen
Irtaimiston ja työkalujen
vakuutukset
Vapaaehtoinen
Keskeytysvakuutus Vapaaehtoinen
Vastuu- ja 
oikeusturvavakuutus
Vapaaehtoinen

 

Miksi YEL-vakuutus on pakollinen?


YEL-vakuutus on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. Siksi vakuutus on lakisääteinen eli pakollinen. YEL-vakuutus turvaa toimeentulon vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Vahvistetun työtulon perusteella lasketaan myös Kelan maksamat päivärahat, kuten sairaus- ja vanhempainpäiväraha. Lisäksi työtulo määrittää työttömyysturvan tason.

Kenen pitää ottaa YEL-vakuutus?
Yrittäjän tulee ottaa YEL-vakuutus, jos hän:
 • on 18–67-vuotias
 • toimii yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta
 • hänen YEL-työtulonsa on vähintään 8 063,57 euroa vuodessa (vuonna 2021)
 • työskentelee yrityksessään.
 • asuu Suomessa.

Koska YEL-vakuutus pitää ottaa?

YEL-vakuutus on otettava siinä vaiheessa, kun yllä mainitut vakuuttamisen ehdot täyttyvät yrittäjätoiminnassa. Vakuutus kannattaa ottaa heti voimaan, mutta kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden sisällä YEL:n alaisen yrittäjyyden alkamisesta. Jos vakuutus otetaan takautuvasti, se tulee ottaa voimaan vakuutettavan työn aloittamisesta lähtien.

Mitä työtulosta pitää tietää?

YEL-työtulon tulee vastata yrittäjän työpanoksen rahallista arvoa. Yrittäjän tulee YEL-vakuutusta ottaessaan arvioida työtulonsa määrä. Tämän jälkeen eläkeyhtiö vahvistaa vielä erikseen yrittäjälle työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon.

YEL on paljon muutakin kuin turva vanhuuden varalle – se on vakuutus, joka on turvana erilaisissa elämäntilanteissa. YEL turvaa toimeentulon vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman varalta. YEL määrittää myös Kelan maksamien päivärahojen suuruuden esimerkiksi sairastuttaessa tai jäätäessä perhevapaalle. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että vahvistettu työtulo vastaa yrittäjänä tehdyn työn arvoa.

Mitä tapahtuu, jos yrittäjä ei ota YEL-vakuutusta?

Yrittäjä on itse vastuussa YEL-vakuutuksen ottamisesta kuuden kuukauden kuluessa yrittäjätoiminnan alkamisesta. Jos vakuutus otetaan tätä myöhemmin, voi yrittäjä joutua maksamaan korotetun työeläkevakuutusmaksun.

Vuonna 2020 ja siitä eteenpäin tapahtuvista laiminlyönneistä johtuvista maksuista päättää Valtiokonttori. Eläkeyhtiö lähettää laiminlyöntimaksusta erillisen laskun sen jälkeen, kun se on saanut laiminlyöntipäätöksen Valtiokonttorilta. 

Eläketurvakeskus valvoo yrittäjien työeläkevakuuttamista. Jos yrittäjä on laiminlyönyt YEL-vakuutuksen ottamisen, voi Eläketurvakeskus ottaa YEL-vakuutuksen yrittäjän puolesta ja tämän kustannuksella. Tällöin yrittäjä menettää myös oikeuden aloittavan yrittäjän alennukseen.

YEL-vakuutus on mahdollista tehdä takautuvasti kuluvalle ja kolmelle sitä edeltävälle vuodelle. Tätä varhaisemmalta ajalta eläketurvaa ei ole jälkikäteen mahdollista kartuttaa.

Voiko YEL-vakuutus olla yrittäjälle koskaan vapaaehtoinen?

Voi, mutta vain kahdessa tapauksessa. Ensinnäkin YEL-vakuutus voi olla vapaaehtoinen, jos yrittäjän liiketoiminta on niin pienimuotoista, että hänen työtulonsa ei ylitä laissa säädettyä YEL-työtulon minimiä. Tämä alaraja päivittyy vuosittain ja vuonna 2021 se on 8 063,57 euroa. YEL-vakuutus voi olla myös vapaaehtoinen, jos yrittäjä on työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä.

Mitä toimialakohtaisia pakollisia vakuutuksia yrittäjän tulee ottaa?

Joillain toimialoilla yrittäjän tulee YEL-vakuutuksen lisäksi tosiaan ottaa myös muita pakollisia vakuutuksia. Terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittava tarvitsee potilasvakuutuksen, joka korvaa hoitotoimenpiteiden yhteydessä potilaalle aiheutuneita vahinkoja.

Ympäristövahinkovakuutus on pakollinen isolle osalle yrityksistä, jotka tarvitsevat liiketoimintaansa ympäristö- tai kemikaaliluvan. Jos käytössä on moottoriajoneuvoja tai perävaunuja, on liikennevakuutus pakollinen lakisääteinen vakuutus.

Lisätietoa toimialakohtaisista pakollisista vakuutuksista saa niitä tarjoavista vahinkovakuutusyhtiöistä.

Mitä vakuutuksia työnantajana toimivan yrittäjän tulee ottaa?

Työnantajana yrittäjän täytyy huolehtia työntekijöiden eläketurvasta eli TyEL-vakuutuksesta sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, jonka yhteydessä peritään myös työntekijöiden ryhmähenkivakuutusmaksut. Lue isää työnantajan sosiaaliturvamaksuista ja vakuuttamisvelvollisuudesta.

Millaisia ovat yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset?

Yrittäjän kohdalla erilaiset yrittäjän terveyteen tai yrityksen taloudellisen tilanteeseen kohdistuvat riskit ovat palkansaajaa suuremmat. Niiden realisoituessa koko yritystoiminta saattaa lakata väliaikaisesti.

Yrittäjä voikin täydentää sekä omaa että yrityksensä turvaa erilaisilla vakuutuksilla. Yrittäjälle vapaaehtoisia vakuutuksia ovat esimerkiksi tapaturmavakuutus, sairauskuluvakuutus, matkavakuutus ja henkivakuutus. Yrityksen toimintaan ja omaisuuteen liittyviä vakuutuksia ovat esimerkiksi vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus, omaisuusvakuutus ja keskeytysvakuutus.

Osa yrittäjän vapaaehtoisista turvista on sidoksissa yrittäjän YEL-vakuutuksen voimassaoloon ja työtuloon. Katso lisätietoa YEL-vakuutuksen työtulon vaikutuksesta eri etuuksiin.

Asiantuntijana artikkelissa toimi Ilmarisen YEL-vakuutuspäällikkö Anniina Kaasinen.

Lue lisää

Lisää aiheesta

Artikkelit 16.5.2024

VeliMarkissa ammattitaitoa pidetään yllä oppimisympäristön kursseilla – ”Harva on synnynnäinen esihenkilö”

VeliMarkissa henkilöstöasioita hoidetaan pienellä porukalla, ja siksi työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen on otettu avuksi Ilmarisen tarjoamia työkykypalveluita. Nyt henkilöstöjohtaja ja esihenkilöt pysyvät paremmin ajan tasalla esimerkiksi työntekijöiden kuormittuneisuudesta ja voimavaroista. Oppimisympäristö antaa yrityksessä tukea ja turvaa ammatilliseen osaamiseen.

VeliMarkissa ammattitaitoa pidetään yllä oppimisympäristön kursseilla – ”Harva on synnynnäinen esihenkilö”
Lisää ajankohtaisia artikkeleita