Tiedote 11.8.2015

PLACERINGSAVKASTNINGEN PÅ PENSIONTILLGÅNGARNA VAR 6,2 PROCENT

Intäkterna av Ilmarinens placeringsportfölj under perioden 1.1–30.6.2015 var 6,2 procent, dvs. 2,1 miljarder euro (3,4 procent, dvs. 1,1 miljarder euro 30.6.2014). Marknadsvärdet på Ilmarinens placeringar uppgick i slutet av juni till 36,4 (33,5) miljarder euro.

Verkställande direktör Timo Ritakallio är nöjd med placeringsavkastningen med beaktande av de krävande marknadsförhållandena.

 ‒ Under det andra kvartalet blev placeringsmiljön mycket krävande på grund av svängningarna i aktiekurserna och de snabbt stigande långa räntorna. Även den tillspetsade situationen i Grekland alldeles i slutet av kvartalet gav placerarna huvudbry, beskriver han.

Ilmarinens aktieplaceringar avkastade 14,0 (5,5) procent, ränteplaceringarna 0,8 (2,2) procent och de direkta fastighetsplaceringarna 2,6 (2,4) procent.

Ilmarinens placeringsintäkter på lång sikt var fortsättningsvis på en god nivå. Realavkastningen på placeringarna räknat från år 1997 uppgick till 4,3 procent. Vid bedömningen av arbetspensionsavgiftens framtida utveckling använder Pensionsskyddscentralen en antagen realavkastning på 3,5 procent.

I slutet av juni uppgick Ilmarinens solvenskapital till 9,1 (7,5) miljarder euro. Detta motsvarar 33,2 (29,0) procent av ansvarsskulden och var 2,4-faldigt (1,9) i förhållande till solvensgränsen.

”Positiva tecken kan skönjas i den europeiska ekonomiska tillväxten”

I april–juni präglades placeringsmarknaden av osäkerhet efter en stark början av året.

‒ Räntenivån vände uppåt från en orealistiskt låg nivå, vilket försvagade avkastningen på ränteplaceringarna. På aktiemarknaden och särskilt i Europa dök kurserna däremot ännu brantare än tidigare alldeles i slutet av juni, säger placeringsdirektör Mikko Mursula.

Under slutet av året kommer placerarna att speciellt följa den ekonomiska utvecklingen i USA och eventuella räntehöjningar som hänför sig till den, samt de ekonomiska utsikterna i Kina. Då det gäller den ekonomiska utvecklingen i Europa kan man enligt Mursula skönja positiva tecken.

‒ Betydande är om verkningarna av de låga räntorna, det låga oljepriset och den billigare euron kommer att synas i de europeiska företagens resultat. Om tillväxten i Europa kommer igång ordentligt, kommer detta sannolikt att få en fördröjd positiv effekt även på de exportdrivna finländska bolagen.

Tudelat början av året inom försäljningen

Ilmarinen klarade sig hyggligt i konkurrensen mellan pensionsbolagen under början av året. I januari−juni uppgick försäljningen mätt enligt premieinkomsten till 47 miljoner euro (53 mn euro  30.6.2014).

− Kundanskaffningen var i enlighet med målen i början av året. Däremot lyckades vi inte hålla kundomsättningen på en så låg nivå som vi önskade.  Vi har redan inlett åtgärder för att förbättra kundomsättningen, säger Timo Ritakallio.

I slutet av juni skötte Ilmarinen cirka 38 300 (38 300) pensionsförsäkringar för arbetstagare och 62 200 (61 800) företagarförsäkringar.

Antalet försäkrade personkunder i Ilmarinen sjönk något från året innan, vilket berodde på den försvagade sysselsättningen till följd av recessionen. Vid utgången av juni var totalt 541 000 (560 000) personer försäkrade i Ilmarinen.

Antalet pensionstagare har fortsatt att öka i jämn takt. I juni betalade Ilmarinen ut pension till 320 500 (316 100) pensionstagare.

Finlands svaga ekonomiska utveckling och sysselsättningsläge avspeglas på pensionsförsäkringens premieinkomst.

‒ Premieinkomsten kommer att öka anspråkslöst innevarande år, förutser Ritakallio.

Omkostnadsrörelsens resultat som mäter hur effektiv Ilmarinens verksamhet är förutses vara på god nivå, dvs. cirka 77 (76) procent år 2015.

Antalet rehabiliteringsfall växer fortsättningsvis

I januari–juni utfärdades 22 procent fler rehabiliteringsbeslut än för ett år sedan. Bakom ökningen ligger förutom ett ökat antal rehabiliteringsansökningar även den praxis som trädde i kraft i början av året, vilken innebär att alla som ansöker om invalidpension får ett förhandsbeslut om rehabilitering i de fall då villkoren för rehabilitering uppfylls.

Samtidigt har antalet invalidpensioner fortsatt sin sjunkande trend. Ilmarinen har mottagit 3 000 ansökningar om invalidpension i början av året, vilket är 5 procent mindre än för ett år sedan.

‒ Varje invalidpension är dyr både för individen själv, för arbetsgivaren och för hela samhället. Därför är det skäl att vara nöjd över att allt flera får rehabilitering och undviker att gå i pension i förtid, säger Ritakallio.

Ilmarinen har haft ett mycket aktivt samarbete med sina kunder i arbetshälsofrågor under årets första hälft. Det pågår cirka 800 samarbetsprojekt och verksamhetens slagkraft följs upp i de enskilda företagen enligt de noggranna mätare som man kommit överens om.

(Siffrorna i meddelandet har inte genomgått revision)

Bilagor: Ilmarinen Q2 2015

Närmare upplysningar:

Timo Ritakallio, verkställande direktör, tfn. 010 284 3838, 0500 536 346
Mikko Mursula, placeringsdirektör, tfn 010 284 3840, 050 380 3016
Jaakko Kiander, direktör, ekonomi och pensionspolitik, tfn 010 284 2599, 050 583 8599
Vappu Aura, kommunikationschef, tfn 010 284 2614, 050 560 4450
E-post enligt principen fornamn.efternamn@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Uutinen 12.4.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista

Ilmarisen vuodesta 2013 asti julkaisema suhdanneindeksi tarjoaa ajantasaista tietoa kansantalouden kehityksestä. Indeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Nyt suhdanneindeksiin mukaan laskettavat toimialat laajentuvat kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista
Lisää uutisia ja tiedotteita