Meddelande 18.2.2022

Ilmarinens bokslut 2021: Placeringstillgångarna och solvens-kapitalet ökade till rekordnivå och den starka utvecklingen inom kundanskaffningen fortsatte samtidigt som bolagets kostnads-effektivitet förbättrades ytterligare

Ilmarinens placeringar avkastade 15,3 procent, dvs. 8,1 miljarder euro. Placeringstillgångarnas värde steg till en rekordhög nivå på 60,8 miljarder euro och solvensen stärktes.

– För Ilmarinen var 2021 ett utmärkt år. Placeringstillgångarna och solvenskapitalet ökade till rekordnivå och den starka utvecklingen inom kundanskaffningen fortsatte samtidigt som bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare. Våra kunder gynnas av det utmärkta resultatet via rekordhöga kundåterbäringar på upp till 209 miljoner euro, säger Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Avkastningsutvecklingen på placeringsmarknaden var stark särskilt tack vare den kraftiga kurs­stegringen på aktiemarknaden. Avkastningen på Ilmarinens placeringar till verkligt värde var 15,3 (7,1 år 2020) procent, dvs. 8,1 (3,5) miljarder euro. Placeringstillgångarna ökade till 60,8 (53,3) miljarder euro, solvenskapitalet till 16,5 (12,5) miljarder euro och solvensnivån stärktes till 136,7 (130,2) procent. Den långsiktiga avkastningen på placeringarna räknat fr.o.m. 1997 är 6,2 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,6 procent. Ilmarinens totalresultat steg tack vare det utmärkta placeringsintäkterna till en rekordhög nivå på 4,2 (1,8) miljarder euro.

Ilmarinens premieinkomst steg till 5,9 (5,2) miljarder euro. Premieinkomsten ökade som en följd av att kundernas lönesummor steg med 6,4 procent och i och med att den tillfälliga nedsättningen av ArPL-avgiften för arbetsgivare år 2020 upphörde. Ökningen av premieinkomsten stöddes även av en mycket stark nettokundanskaffning. Mätt enligt premieinkomsten steg Ilmarinens kundanskaff­ning netto till 329 miljoner euro och andelen varaktiga kunder var på utmärkt nivå 97,3 procent. I slutet av året hade 64 000 arbetsgivare och 77 000 företagare valt Ilmarinen som sitt arbets­pensions­bolag och antalet försäkrade arbetstagare uppgick till 591 000.

Ilmarinen utbetalade pensioner för 6,3 (6,1) miljarder euro till sammanlagt 456 000 pensionstagare. Bolaget utfärdare 34 000 nya pensionsbeslut. Användningen av de elektroniska tjänsterna ökade och av ansökningarna om ålderspension lämnades 75 procent på elektronisk väg. Över hälften av ålderspensionsbesluten utfärdades snabbare än inom två dagar.

Rörelsekostnaderna som täcks med pensionsavgiftens omkostnadsdel var 126,5 (118,7) miljoner euro. Omkostnaderna innehöll nedskrivningar av engångsnatur på immateriella tillgångar och inverkan av förändringen i avskrivningstiden med 18 miljoner euro. Beräknat utan nedskrivningar av engångsnatur minskade omkostnaderna med 10 miljoner euro från året innan tack vare för­bättrad kostnadseffektivitet i verksamheten. Resultatet av omkostnadsrörelsen var 41,9 (43,2) miljoner euro, och omkostnadsprocenten 75,1 (73,3) procent. Motsvarande siffror utan nedskriv­ningar av engångsnatur var 60,1 miljoner euro och 64,3 procent. 

Starkt tillväxtår på placeringsmarknaden

– Under 2021 fortsatte världsekonomin att återhämta sig efter recessionen på grund av corona­viruset. Utvecklingen på placeringsmarknaden var mycket stark tack vare den ekonomiska tillväxten, den stimulerande penningpolitiken och företagens förbättrade resultat, berättar vice verkställande direktör Mikko Mursula som ansvarar för bolagets placeringar.

– I Ilmarinen var placeringsåret ett av de bästa åren genom tiderna. Bäst avkastning fick vi på aktieplaceringarna, i fråga om vilka särskilt kapitalplaceringarna gav en exceptionellt god avkastning. Avkastningen på noterade aktieplaceringar var utmärkt på huvudmarknadsområdena och beträffande ränteplaceringarna var avkastningen likaså god särskilt på placeringar med en högre kreditrisk. Inom placeringar som strävar efter absolut avkastning var vår förhållning tämligen defensiv under året, vilket ledde till att avkastningen blev svagare än i den kraftigt positiva marknadsmiljön året innan, säger Mursula.

Ilmarinens aktieplaceringar gav en avkastning på 28 (12,4) procent. Den sammanräknade avkast­ningen på ränteplaceringar, dvs. på obligationer, räntefonder, övriga finansmarknadsinstrument och lånefordringar var 3,9 (-0,4) procent. Fastighetsplaceringarna avkastade 8,8 (0,4) procent. Avkastningen på övriga placeringar var -2,0 (20,2) procent; i den här klassen ingår bl.a. tillgångs­placeringar, placeringar i fonder som eftersträvar absolut avkastning och valutaplaceringar.

– Vi placerar pensionstillgångarna inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt. Förra året publicerade vi en klimatfärdplan, i vilken vi beskriver etappmålen, metoderna och mätarna för uppnåendet av en klimatneutral placeringsportfölj fram till 2035. I det första skedet har det utarbetats noggrannare tillgångsspecifika färdplaner för direkta noterade aktier och inhemska fastighetsplaceringar, berättar Mursula.

Färre invalidpensioner än tidigare

Antalet ansökningar om invalidpension fortsatte att minska i Ilmarinen år 2021. Antalet nya ansökningar var 5 procent lägre än året innan och andelen som gick i invalidpension eller som fick rehabiliteringsstöd minskade med 10 procent till 3 404 personer.

Av dem som gick i invalidpension fick 32 (34) procent pension på grund av psykisk ohälsa, medan sjukdomar i rörelseorganen var den viktigaste orsaken i 29 (29) procent av besluten och en annan sjukdom i 39 (36) procent av besluten. Den viktigaste enskilda diagnosen för en övergång till invalidpension har redan under flera år varit depression. Det beviljades fyra invalidpensioner på grund av långvarig coronavirussjukdom (long covid), av vilket ett fall ledde till bestående invalidpension. Invalidpension utbetalades för sammanlagt 473 (480) miljoner euro.

– Minskningen i arbetsoförmågan är ett positivt fenomen, men det går ännu inte att dra några tillförlitliga slutledningar om en mer bestående vändning, eftersom året varit exceptionellt på grund av coronapandemin, påpekar Pölönen.

Ilmarinen stöder sina kundföretag att förutse och hantera risken för arbetsoförmåga genom ett riskbundet, systematiskt och målinriktat samarbete. Förutom expertstöd utnyttjas även digitala tjänster, inlärningsmiljöer och verktyg som erbjuds i Ilmarinens tjänst ArbetsförmågeArenan. Under året användes sammanlagt 6,9 miljoner euro för att hantera riskerna för arbetsoförmåga, av vilka 1,5 miljoner euro användes för att stöda arbetshälsoprojekt i syfte att minska risken för arbets­oförmåga i kundföretagen.

– År 2021 var mycket starkt med tanke på hela pensionssystemet. Placeringsintäkterna var utmärkta och pensionstillgångarna steg till en rekordhög nivå. Förutom att arbetsoförmågan minskade utvecklades också pensioneringsåldern och sysselsättningen bland äldre positivt förra året. Vårt pensionssystem är i mycket gott skick för närvarande. På lång sikt kommer den åldrande befolkningen och den låga nativiteten att medföra en utmaning för en hållbar finansiering av pensions­systemet. Därför är det viktigt att hitta metoder för att stärka sysselsättningen och förlänga yrkesbanorna, att skapa en befolkningspolitik som stöder nativiteten och att underlätta arbets­relaterad invandring. Därtill bör man genom att utveckla solvensregleringen säkerställa att pensionsanstalterna på lång sikt kan eftersträva bästa möjliga avkastning på pensionstillgångarna, vilket dämpar behovet av att höja pensionsavgifterna, säger Pölönen.

Bilagor:

Närmare upplysningar:

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282
Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016
Liina Aulin, kommunikationsdirektör, tfn 040 770 9400

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Meddelande 15.2.2024

Ilmarinens bokslut 2023: Placeringsintäkterna var 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Ilmarinens placeringsintäkter uppgick till 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade med 4 procent och omkostnaderna sjönk med 5 procent. Våra kunder gynnas direkt av vår förbättrade effektivitet: i Ilmarinen sänktes arbetspensionsförsäkringsavgiftens omkostnadsdel med 20 procent vid ingången av 2024.

Ilmarinens bokslut 2023: Placeringsintäkterna var 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare
Mera nyheter och meddelanden