Meddelande 10.10.2023

Undersökning: Få företag är på en strategisk nivå inom ledning av arbetsförmåga – särskilt dåligt ställt är det med planering och uppföljning

Sjukfrånvaro och arbetsoförmåga ger i Finland upphov till kostnader i miljardklassen. Samtidigt har många företag problem med brist på arbetskraft. Trots detta är det få företag som ägnar sig åt systematisk ledning av personalens arbetsförmåga, visar en undersökning som genomförts av Ilmarinen.

I Ilmarinens undersökning frågades över 300 företagsbeslutsfattare om ledningen av personalens arbetsförmåga i deras företag: vad som fungerar och vad som behöver utvecklas.

Det visade sig att få företag är på en äkta strategisk nivå när det gäller ledning av arbetsförmåga. Mest utrymme för förbättringar finns inom planering, mätning och uppföljning. Endast 40 procent av företagen sätter upp mätbara mål för ledning av arbetsförmåga. En tredjedel har en skriftlig plan att följa. 

Det finns mycket operativ verksamhet, men ledning av arbetsförmåga är ännu inte en del av företagens strategi 

På operativ nivå finns det däremot mycket aktivitet. Exempelvis åtgärder för tidigt stöd av arbetsförmåga, bedömning av arbetsförmåga, nätverksmöten och anpassning av arbetet är metoder som är bekanta för de flesta företag. Ju större företaget är, desto oftare används dessa metoder.

– Det är inte så att rutiner för ledning av arbetsförmåga saknas. Snarare är problemet att åtgärderna inte är särskilt systematiska, målinriktade eller integrerade i företagets affärsstrategi, säger Ilmarinens ledande expert Heidi Furu.

Resurserna för ledning av arbetsförmåga är otillräckliga i många företag

Företagen upplever brist på kompetens, tid och verktyg för ledning av arbetsförmåga. I hälften av företagen har nyckelpersonerna inte tillräckligt med kunnande för att leda arbetsförmågan. Lika ofta finns det inte heller tillräckligt med arbetstid avsatt för det. Dessutom upplever 40 procent av de svarande företagen att de saknar digitala verktyg för ledning av arbetsförmåga som uppfyller deras behov.

– Allt detta är dock sådant som kan lösas med relativt enkla åtgärder, påpekar Furu.

Personal är en underutnyttjad resurs

Endast hälften av företagen frågar personalens åsikter när de planerar och utvecklar ledningen av arbetsförmåga.

– Det vore dock bra att involvera personalen. Det skulle inte bara göra de anställda mer engagerade i verksamheten, utan de skulle sannolikt också framföra sådana synpunkter på arbetet och hur det fungerar som ledningen annars inte har någon tillgång till, säger Furu.

Ser företagen sin ledning av arbetsförmåga i ett alltför positivt ljus?

I Ilmarinens undersökning beskrivs hur läget är i de företag som redan har kommit igång med arbetet att leda arbetsförmågan. Resultaten kan därför inte generaliseras till alla finländska företag. Dessutom kan respondenterna ha sett sin egen verksamhet i ett mer positivt ljus än vad en utomstående betraktare skulle göra.

– Ledning av arbetsförmåga har ännu inte någon lång tradition att falla tillbaka på. I Finland finns det ingen organisation som är auktoriserad att auditera system för ledning av arbetsförmåga, och i hela världen har det bara publicerats en enda standard för ledning av arbetsförmåga. När en respondent bedömer att det egna företagets verksamhet är bra, är det omöjligt att veta vad det innebär och hur väl verksamheten faktiskt fungerar, förklarar Furu.

Undersökningens resultat kan med fördel användas av företag som vill utveckla sin ledning av arbetsförmåga som referensmaterial och vägledning.

– Ledning av arbetsförmåga kan kännas lite diffust, så undersökningen kan förhoppningsvis bidra med tydlighet och struktur som gör det enklare att börja utveckla verksamheten, säger Furu.

Undersökningen Status för ledning av arbetsförmåga 2023 innefattar ett omfattande referensmaterial 

  • Status för ledning av arbetsförmåga 2023 är en enkätundersökning som genomförts av Ilmarinen i mars 2023.
  • Enkäten besvarades av över 300 beslutsfattare i företag. De flesta av respondenterna var personalansvariga och verkställande direktörer i stora och medelstora företag.
  • I undersökningen utreddes nivån på ledningen av arbetsförmåga i finländska företag samt vad som fortfarande behöver utvecklas.
  • Forskningsdatan från undersökningen kan användas vid utveckling av och utbildning om ledning av arbetsförmåga. Genom undersökningen skapades också ett unikt referensmaterial för företag som vill jämföra sin ledning av arbetsförmåga med andra företag som redan investerar i det. 

Läs mer: 

Mer information:

  • Heidi Furu, medicine doktor, specialist inom företagshälsovård; ledande expert, Ilmarinen, heidi.furu@ilmarinen.fi
  • Annukka Lalu, kommunikationschef, tfn 050 563 4211, annukka.lalu@ilmarinen.fi

Aktuellt nu

Artikkeli 5.11.2021

Byns uslaste piga

Lyckligtvis föddes jag in i denna tid av världen. Mina kunskaper och egenskaper passar ganska bra med behoven i ett 2020-samhälle. Emellertid på 1800-talet skulle jag ha varit hopplöst oönskad arbetskraft.

Byns uslaste piga
Mera nyheter och meddelanden