Tiedote 23.1.2014

Starkst slutår ökade placeringsintäkterna till 9,8 procent

Preliminära uppgifter om Ilmarinens bokslut 2013: Ilmarinens placeringsintäkter år 2013 steg till 9,8 procent (7,5 procent år 2012). De starkt positiva placeringsintäkterna beror speciellt på den goda värdeutvecklingen på aktier. Placeringarnas marknadsvärde ökade till 32,3 (29,5) miljarder euro.

Ilmarinens verkställande direktör Harri Sailas är mycket nöjd med placeringsintäkterna.

− Året blev totalt sett gott, och vi lyckades väl inom nästan alla placeringsslag. En avkastning på nästan tio procent berättar om att vi även hade framgång i förhållande till den allmänna marknadsutvecklingen, beskriver Sailas.

Av de olika tillgångsslagen uppnåddes den bästa avkastningen på noterade aktieplaceringar, 22,0 (9,1) procent samt på kapitalplaceringar 10,2 (15,4) procent. God avkastning uppnåddes också på Ilmarinens interna hedgefond (Ilmarinen Alfa), 7,0 procent.  Avkastningen på direkta fastighetsplaceringar stannade på 5,0 (5,6) procent, vilket framför allt berodde på att en större andel lokaliteter än normalt inte utnyttjades till fullo.  Ränteplaceringarna gav en god avkastning i förhållande till marknadsläget, 4,5 (6,9) procent.

Den långfristiga realavkastningen steg till 4 procent

Sailas framhäver att år 2013 var gott även med tanke på de långsiktiga pensionsintäkterna. Ilmarinens reella placeringsavkastning på lång sikt har alltsedan år 1977 varit i genomsnitt 4,0 procent om året. Vid bedömningen av arbetspensionsavgiftens utveckling används en antagen realavkastning på 3,5 procent.

− Då det gäller pensionstillgångarna är situationen god, och avkastningen på pensionsplaceringarna har återgått till samma nivå som före finanskrisen.  Det finns således ingen orsak att oroa sig för enskilda svaga år, utan finländarnas pensioner är tryggade även i framtiden.

Efter finanskrisen, från ingången av år 2009 har realavkastningen på Ilmarinens pensionstillgångar varit 5,8 procent.

Ilmarinens solvens stärktes. Vid utgången av år 2013 uppgick verksamhetskapitalet till 7,2 (5,8) miljarder euro, vilket utgör 28,1 (23,9) procent av ansvarsskulden. Solvensställningen var 1,9-faldig (2,2) i förhållande till solvensgränsen.

Ilmarinen hade utmärkt framgång i konkurrensen om kunderna mellan arbetspensionsbolagen under det gångna året.

− Våra kunder har visat stort förtroende för Ilmarinen och vi har därtill fått många nya kunder. Det är något som vi är speciellt glada över. En systematisk och kundorienterad utveckling av tjänster och processer återspeglas i vårt försäljningsresultat, säger Sailas.

Våra kundåterbäringar ökade klart och var 86 (62) miljoner euro.

Ett omväxlande placeringsår

År 2013 var ett gott år med tanke på pensionsplaceringarna, men samtidigt också ett krävande år.

− Både på aktie- och räntemarknaden var året allt annat än jämnt. Året började bra, men på senvåren började aktiekurserna sjunka. Den starka andra halvan av året kunde emellertid korrigera situationen. Vi lyckades med att göra de rätta placeringsbesluten under hela året, säger vice verkställande direktör Timo Ritakallio som ansvarar för placeringsverksamheten.

Ritakallio förutser att 2014 kommer att bli intressant ur ekonomisk synvinkel.

− Världsekonomin verkar fortsätta att återhämta sig. Det finns emellertid fortfarande risk för svängningar i den ekonomiska utvecklingen, påpekar han.

Ritakallio bedömer nu att en fortsatt positiv utveckling av aktiekurserna förutsätter att bolagen redovisar resultat som uppfyller de förväntningar som marknaden ställer på dem. Han förutser också att de långa räntorna gradvis kommer att fortsätta stiga även detta år.

Siffrorna i meddelandet är preliminära. Ilmarinen publicerar sitt officiella bokslut den 27 februari 2014.

Preliminära uppgifter om Ilmarinens år 2013

Mer information:

Verkställande direktör Harri Sailas, tfn 010 284 3000
Vice verkställande direktör, placeringsverksamhet, Timo Ritakallio, tfn. 010 284 3838, 0500 536 346
Direktör, ekonomi och pensionspolitik, Jaakko Kiander, tfn 010 284 2599, 050 583 8599
Direktör, kommunikation och HR, Päivi Sihvola, tfn 010 284 3590, 040 757 4992

   

Ajankohtaista

Tiedote 16.8.2022

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli -6,2 (8,9) prosenttia eli 3,8 mrd. euroa negatiivinen osakekurssien laskun ja korkojen nousun seurauksena. Sijoitusten markkina-arvo laski 56,7 (60,8) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 5,9 prosenttia. Tämä vastaa 4,1 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla
Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.

Tiedote 15.8.2022

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä kasvoi edelleen – kasvun yllä kuitenkin tummia pilviä

Työntekijämäärä nousi heinäkuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä yli kaksi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Työntekijämäärä on jatkanut kasvuaan jo lähes puolentoista vuoden ajan. Toimialoista vahvimmin kehittyivät majoitus- ja ravitsemusala sekä henkilöstövuokraus. Ainoastaan rakentaminen oli laskusuunnassa.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä kasvoi edelleen – kasvun yllä kuitenkin tummia pilviä

Uutinen 11.8.2022

Pohjoismaisen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyön kestävän vedenkäytön vaikuttamisprosessi eteni – vuosikertomus 2021 julkaistu

Pohjoismaisten eläkesijoittajien The Nordic Engagement Cooperation -vaikuttajayhteistyö (NEC) jatkoi vuonna 2021 työtään sijoituskohteiden kestävän vedenkäytön ja ruoantuotannon edistämiseksi. Uuden NEC 2.0 -yhteistyön tavoitteena on keskittyä erityisesti ihmisoikeusasioihin entistä syvällisemmän dialogin kautta.

Pohjoismaisen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyön kestävän vedenkäytön vaikuttamisprosessi eteni – vuosikertomus 2021 julkaistu
Lisää uutisia ja tiedotteita