Tiedote 29.6.2017

Ilmarinen och Etera går samman – kunderna gynnas av den förbättrade kostnadseffektiviteten

Arbetspensionsförsäkringsbolagen Ilmarinen och Etera har för avsikt att gå samman fr.o.m. den 1 januari 2018. I och med sammangåendet bildar bolagen ett solvent och kostnadseffektivt arbetspensionsbolag som har de mest konkurrenskraftiga kundförmånerna inom branschen. Genom att förena bägge bolagens styrkor är målet att bygga ett innovativt och smidigt serviceföretag som erbjuder ännu bättre och mångsidigare tjänster än tidigare.

Ilmarinens och Eteras styrelser har godkänt fusionsavtalet, enligt vilket Etera fusioneras med Ilmarinen. Arrangemanget kräver godkännande av bägge bolags bolagsstämmor och av myndigheterna.

– Synergifördelarna som uppnås vid fusionen gynnar bägge bolagens kunder. Det sammanslagna bolaget kommer att ha gedigen kompetens om försäkring av olika stora företag och företagare samt specialkunskap inom många områden. I och med företagsarrangemanget förbättras också hela arbetspensionssystemets kostnadseffektivitet avsevärt och branschens solvens ökar som helhet. Arrangemanget gynnar således både försäkringstagarna och de försäkrade, säger ordförande för Ilmarinens styrelse Mikko Helander.

– Det sammanslagna bolagets kostnadseffektivitet samt starka solvens möjliggör bättre kundåterbäringar än för tillfället för Eteras nuvarande kunder. Tjänsterna kommer också att skräddarsys så att de motsvarar behoven i olika kundgrupper, säger ordförande för Eteras styrelse Tero Kiviniemi.

Det sammanslagna bolaget kommer att sköta sammanlagt över 1,1 miljoner finländares pensionsskydd – det totala antalet försäkrade är över 675 000 och antalet pensionstagare 460 000. Mätt i premieinkomst kommer bolagets marknadsandel att vara 37 procent. Det samanslagna bolaget kommer mätt enligt antalet kunder och premieinkomst således att bli ett av de största arbetspensionsbolagen inom den privata sektorn i Finland.

Ett serviceföretag som lever i sin tid

Målet med sammanslagningen är att bygga ett innovativt och smidigt serviceföretag som lever i sin tid och som effektivt utnyttjar möjligheterna med digitaliseringen.

– Sammanslagningen är för oss en möjlighet att förnya och utveckla tjänsterna utifrån bägge bolagens bästa praxis och kunnande. Tillsammans kan vi ta en allt starkare roll i stödjandet av arbetsförmågan och produktiviteten i de finländska företagen, säger Ilmarinens verkställande direktör Timo Ritakallio.

Parterna bedömer att fusionen bidrar till att överlappande funktioner kan effektiveras och gallras och att det på så sätt uppnås kostnadsbesparingar som kommer att gynna kundföretagen när kundåterbäringarna ökar. Enligt nuvarande uppskattning kan man genom fusionen uppnå en årlig besparing på minst 20 miljoner euro i omkostnader fr.o.m. år 2020. Bolagens sammanräknade omkostnader år 2016 var 142 miljoner euro. Inom placeringsverksamheten skulle det dessutom vara möjligt att uppnå indirekta och direkta kostnadsbesparingar på sammanlagt minst 20 miljoner euro per år. 

– Vårt mål är att vara Finlands mest kostnadseffektiva och attraktiva arbetspensionsbolag. Vi kan erbjuda de nuvarande kunderna i bägge bolagen ett allt bättre och mångsidigare servicekoncept som utgår från kundernas behov samt större kundåterbäringar, fortsätter Ritakallio. 

Fusionen kräver inte några åtgärder av kunderna, och kunderna kommer att informeras om det olika skedena när processen framskrider. Eteras nuvarande kunder överförs efter fusionen till Ilmarinen, och försäkringarna och pensionsutbetalningen fortsätter som normalt. Arbetshälso- och arbetsmiljöledningstjänster av hög kvalitet kommer att erbjudas alla kunder. Bolagets distributionsnät kommer att utvecklas utifrån nuvarande lösningar, digitala kanaler och den regionala närvaron.

Det sammanslagna bolagets pensionstillgångar kommer att uppgå till över 44 miljarder euro. Bolaget kommer att ha en fortsatt stark och mångsidig roll på placeringsmarknaden både i Finland och internationellt. Det kommer även att vara en betydande fastighetsplacerare och finansiär av tillväxtföretag i Finland.

I fusionsavtalet har bolagens styrelser avtalat om att Ilmarinens verkställande direktör Timo Ritakallio fortsätter i sin uppgift efter fusionen. Eteras nuvarande verkställande direktör Stefan Björkman blir bolagets vice verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktören. Som andra vice verkställande direktör fortsätter Ilmarinens nuvarande vice verkställande direktör Sini Kivihuhta. Noggrannare planer om andra utnämningar och eventuella organisationsändringar bereds senare.

I valet av representanter i förvaltningsorganen beaktas kompetensen om det fusionerade bolagets kundkrets så mångsidigt som möjligt. Avsikten är att komplettera Ilmarinens förvaltningsråd med fyra nya ledamöter som väljs på förslag av Eteras valutskott. Mandatperioden för Ilmarinens nuvarande styrelse löper ut vid utgången av år 2017. Den nya styrelsen kommer att bestå av 14 ledamöter i stället för nuvarande 12 och avsikten är att till styrelsen också välja personer som känner Eteras nuvarande kundkrets.

Närmare information:

  • Ordförande för Ilmarinens styrelse Mikko Helander tfn 010 532 2301
  • Ordförande för Eteras styrelse Tero Kiviniemi, tfn 040 519 0112
  • Ilmarinens verkställande direktör Timo Ritakallio, tfn 0500 536 346
  • Eteras verkställande direktör Stefan Björkman, tfn 050 63219

  • Ilmarinens kommunikation +358 10 284 2570
  • Eteras kommunikation +358 10 5533 404

Ajankohtaista

Tiedote 29.4.2022

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2022: Vakuutusmaksutulo kasvoi, kustannustehokkuus parani ja vakavaraisuus pysyi vahvana haastavassa markkinassa

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli -2,2 (4,8) prosenttia eli 1,4 mrd. euroa negatiivinen osakekurssien laskun ja korkojen nousun seurauksena. Sijoitusten markkina-arvo laski 59,1 (60,8) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,1 prosenttia. Tämä vastaa 4,4 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2022: Vakuutusmaksutulo kasvoi, kustannustehokkuus parani ja vakavaraisuus pysyi vahvana haastavassa markkinassa
Lisää uutisia ja tiedotteita