Blogit

Eläketurvaa sinua varten – luotettavasti, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti

Julkisuudessa on kirjoitettu Ilmarisen toiminnasta ja hallinnosta (HS 16.4.2021). Aihe on tärkeä: eläketurva koskettaa jokaista suomalaista ja on iso osa hyvinvointiyhteiskuntaamme ja talouttamme. Hyvä hallinto on keskeistä eläketurvan luottamuksen kannalta.

Ilmarisen perustehtävä on huolehtia asiakkaidemme työeläketurvasta. Tehtävämme on kirkas ja merkityksellinen: kaikki työmme tähtää siihen, että asiakkaamme saavat työstään ansaitsemansa eläkkeen. Tavoitteenamme on hoitaa perustehtäväämme mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti, jatkuvasti toimintaamme parantaen. Tässä olemme onnistuneet erinomaisesti: olemme nousseet alan johtavaksi toimijaksi niin markkinaosuudella kuin vakavaraisuudella mitattuna. Hoitamamme eläkevarat ovat kasvaneet uuteen ennätykseen ja asiakkaat saavat eläkepäätöksensä entistä nopeammin. Olemme karsineet kustannuksia ja tehostaneet toimintaamme, ja samaan aikaan niin asiakaskokemus kuin henkilöstökokemus ovat parantuneet.

Suomen eläkejärjestelmä on arvioitu kansainvälisessä vertailussa maailman viidenneksi parhaaksi ja luotettavimmaksi ja läpinäkyvimmäksi jo seitsemättä kertaa peräkkäin. Me suomalaiset voimme luottaa siihen, että saamme ansaitsemamme eläkkeen, ja että eläketurvaamme hoidetaan vastuullisesti ja hyvän hallinnon periaatteet huomioiden. Eläkeyhtiöiden toiminta on tarkasti säänneltyä, ja otamme kaikessa toiminnassamme huomioon lain ja säännösten vaatimukset sekä eläkeyhtiöitä valvovan Finanssivalvonnan ohjeet ja suositukset. Raportoimme toiminnastamme kattavasti. Toimiva valvonta lisää osaltaan luottamusta ja läpinäkyvyyttä.

HS:n jutussa viitataan Finanssivalvonnan Ilmariselle osoittamaan kirjeeseen, jossa valvoja nostaa esille aiemmassa valvontatyössään tekemiään havaintoja vuodesta 2015 eteenpäin. Tämän jälkeen Ilmarisessa on tapahtunut paljon uudistuksia. Etera fuusioitui Ilmariseen, Ilmarisen hallitus ja toimiva johto ovat pitkälti vaihtuneet ja Ilmarisen organisaatiota ja toimintaa on merkittävästi uudistettu. Valtaosa kirjeessä mainituista asioista on käsitelty loppuun eli olemme korjanneet puutteet siellä missä on ollut korjattavaa tai toimittaneet valvojan pyytämät selvitykset, ja valvoja on katsonut asian loppuun käsitellyksi. Sääntelyä koskevista tulkinnoista käymme tarvittaessa vuoropuhelua valvojan kanssa, ja otamme huomioon Finanssivalvonnan ohjeet ja suositukset.

Lähipiiriohjeistus varmistaa riippumattoman päätöksenteon

Yksi valvontakirjeessä ja julkisuudessa huomiota saanut asia liittyy niin sanottuihin lähipiiriyhteyksiin. Ilmarinen ei ole viime vuosina tehnyt yhtään lain tarkoittamaa lähipiiriliiketoimea eli sellaista liiketoimea, jossa toisena osapuolena olisi Ilmarisen johtoon tai hallintoon kuuluva henkilö tai tämän määräysvallassa oleva yhteisö. Mikäli tällaisia merkittäviä liiketoimia tehtäisiin, ne ovat lain mukaan julkisia ja julkaisemme tiedot verkkosivuillamme.

Ilmarisen oma lähipiiriohjeistus ja lähipiirin määritelmä on lain vaadetta laajempi. Laajemmalla lähipiiriohjeistuksella pyrimme varmistamaan riippumattoman päätöksenteon ja hyvän hallintotavan toteutumisen. Omassa ohjeistuksessamme lähipiiriksi katsotaan myös laajemmin kaikki ne yritykset ja yhteisöt, joita lähipiiriin kuuluvat henkilöt edustavat, silloinkin kun kyse ei ole määräysvaltayhteisöstä.

Ilmarinen on asiakkaidensa omistama eläkeyhtiö, ja asiakasyrityksemme ovat laajasti edustettuna Ilmarisen hallinnossa. Näiden joukossa on useita isoja, paljon työllistäviä suomalaisyrityksiä ja pörssinoteerattuja yhtiöitä. Ilmarisen sijoitusvarallisuus on yli 50 miljardia euroa, ja sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Yksittäisiä sijoituspäätöksiä teemme vuosittain tuhansia ja ne tehdään hallituksessa vahvistetun sijoitussuunnitelman ja sijoitusvaltuuksien puitteissa sijoitusorganisaatiossa. Silloin kun sijoituspäätökseen tai muuhun liiketoimeen liittyy lain tai Ilmarisen laajemman määritelmän mukainen lähipiiriyhteys, noudatamme erityistä huolellisuutta varmistaaksemme riippumattoman päätöksenteon. Lähipiiriohjeistuksemme mukaisesti nämä päätökset viedään vielä erikseen hallitukseen päätettäväksi ottaen huomioon mahdolliset hallituksen jäsenten esteellisyydet. Ilmarisen laajemman määritelmän mukaisen lähipiirin yrityksiä koskevia liiketoimia on toiminnan kokonaismäärään suhteutettuna erittäin vähän, mutta niiden välttäminen ei aina ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaistakaan.

Työkyvyttömyysriskin ennaltaehkäisy on tärkeä osa työeläkevakuuttamista

Toinen esille nostetuista huomioista liittyy työkyvyttömyysriskin hallintaan ja työeläkeyhtiön rooliin siinä. Työeläke kertyy työstä, ja työkyvyn ylläpitäminen on siksi olennainen osa eläketurvasta huolehtimista. Työeläkevakuutus sisältää vakuutusturvan työkyvyttömyyden varalta, ja eläkevakuutusyhtiön tehtävään kuuluu ennaltaehkäistä yhtiössä vakuutettujen työntekijöiden riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle. Tuemme asiakasyrityksiä työkykyriskien hallinnassa neuvomalla ja valistamalla, antamalla asiantuntijatukea sekä tarjoamalla digitaalisia palveluita ja työkaluja työkykyjohtamisen tueksi. Voimme myös myöntää taloudellista tukea asiakasyritystemme hankkeisiin, joilla vähennetään työkykyriskejä ja pyritään ennalta välttämään työkyvyttömyyttä.

Finanssivalvonta tarkasti perusteellisesti Ilmarisen työkykytoimintaa vuosina 2018-19 ja löysi tuolloin puutteita toiminnastamme. Työkyvyttömyysriskien hallinnasta ei ole lain tasoista sääntelyä ja asiaa koskeva ohjeistus on ollut osin tulkinnanvaraista, minkä seurauksena Ilmarisessa oli ollut ohjeista erilaisia tulkintoja kuin valvojalla.

Tarkastuksen jälkeen Ilmarinen on uudistanut työkykytoimintaa Finanssivalvonnan suositusten, kehotusten ja tarkentuneiden ohjeiden mukaisesti. Työkykyriskien hallinnassa korostuvat entistä vahvemmin riskiperusteisuus ja vaikuttavuus. Olemme karsineet ja uudistaneet työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyviä palveluita, vähentäneet henkilöstöä ja kehittäneet uuden työkykyriskien ennustemallin, joka auttaa kohdentamaan työkykyriskien hallinnan palvelut entistä riskiperusteisemmin. Taloudellista tukea työkykyhankkeisiin myönnämme riskiperusteisesti hakemusmenettelyn kautta. Tukipäätöksen taustalla on aina huolellinen riskiarviointi, jossa huomioidaan mm. yrityksen toimiala ja työntekijärakenne, myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutuspäätökset sekä työnantajan ilmoittamat sairauspoissaolot ja työtapaturmat. Linjauksemme työkykyriskien hallinnasta löytyvät verkkosivuiltamme.

Työkykytoimintaan ei käytetä eläkkeisiin tarkoitettuja varoja. Työkykypalvelut ja asiakasyrityksille myönnettävä tuki työkykyhankkeisiin rahoitetaan työnantajien työeläkemaksussa perittävällä työkyvyttömyysriskin hallintaosalla, joka on tähän tarkoitukseen varattu. Vuonna 2020 Ilmarinen käytti ennaltaehkäisevään työkykytoimintaan 3,6 miljoonaa euroa. Työkykyhankkeita toteutettiin noin 1500 ja niiden piirissä oli lähes 200 000 työtekijää. Samaan aikaan maksoimme työkyvyttömyyseläkkeitä 480 miljoonaa euroa.

Suomessa työkyvyttömyyseläkkeelle jää vuosittain lähes 20 000 ihmistä Työkyvyttömyyden ennaltaehkäisy hyödyttää niin työntekijää, työnantajaa kuin koko yhteiskuntaa. Työkykyriskien hallinta on tärkeä osa työeläkevakuuttamista, ja siitä olisi syytä olla myös lain tasoinen sääntely Finanssivalvonnan ohjeiden lisäksi. Julkisella puolella työkyvyttömyysriskin hallinta on lailla säädetty Kevan tehtäväksi.

Ilmariselle on tärkeää, että noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvää hallintotapaa ja toimintamme on säännösten ja ohjeiden mukaista. Keskeiset liiketoimintaperiaatteemme on kuvattu code of conductissa.

Toteutimme kolme vuotta sitten ison fuusion työeläkeyhtiö Eteran sulauduttua Ilmariseen, ja olemme sen jälkeen merkittävästi uudistaneet ja kehittäneet hallintoa, organisaatiota ja toimintatapojamme. Kahden yhtiön toimintamallien, järjestelmien ja henkilöstön integroiminen oli iso urakka, jossa onnistuimme. Saavutimme kaikki fuusiolle asetetut synergiatavoitteet suunnitellusti, ja fuusio on osaltaan tehostanut koko eläkejärjestelmän toimintaa. Ilmarisen toimintaa, sisäistä valvontajärjestelmää ja hallintoa kehitetään jatkuvasti ottaen huomioon voimassa olevat säädökset ja Finanssivalvonnan suositukset ja eläkealaa koskevat kannanotot.

Asiakkaitamme kuunnellen ja toimintaa jatkuvasti parantaen ja tehostaen rakennamme Ilmarisesta vetovoimaisinta työelämän kumppania – vastuullisesti sinua varten.

Jouko Pölönen
toimitusjohtaja, Ilmarinen

  • Tapio Miettinen 17.4.2021 klo 07.13
    Kun ilmarinen alkaa noudattaa Suomen lakeja ja kunnioittaa sitä tehtävää, joka työeläkeyhtiöllä on, voi ns.tj bloggailla. Fivan mukaan ilmarisella on vielä paljon hävettävää.
    Vastaa kommenttiin
  • Helena 17.4.2021 klo 15.37
    Omaa häntää lienee kiva nostaa. Totuus on kuitenkin toisenlaine eläkeläisen näkökulmasta. 50 työvuoden jälkeen eläke olikin huvennut toisiin taskuihin. Kuka siis juhlii eläkeläisten rahoilla ?
    Vastaa kommenttiin

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 28.5.2024

Tarkemmilla ennusteilla parempaa työkykyjohtamista

Työkyvyttömyyseläkkeiden määrässä on jopa nelinkertainen ero eri toimialojen välillä. Uusi työkyvyttömyyseläkeindeksimme ennustaa työkyvyttömyyden yleisyyttä. Voidaanko tarkemmilla ennusteilla taklata työkyvyttömyyttä entistä paremmin?

Tarkemmilla ennusteilla parempaa työkykyjohtamista

Blogit 13.5.2024

Yli viisikymppisten syrjintä on työelämän pahinta myrkkyä

Suomessa väestörakenne on suuressa muutoksessa. Syntyvät ikäluokat ovat yhä pienempiä, työikäisten suhteellinen määrä vähenee ja vanhempien ikäryhmien osuus kasvaa. Samaan aikaan kun työuria pitäisi pidentää, suomalaisessa työelämässä ikäsyrjitään edelleen yli 55-vuotiaita. Tarvitsemme laajaa asennemuutosta ja monimuotoisuuden tunnistamista työpaikoilla – myös johtamisen pitää muuttua.

Yli viisikymppisten syrjintä on työelämän pahinta myrkkyä

Blogit 7.5.2024

Tilannekuvasta toimeen – Näin tieto ohjaa parempaan työkykyjohtamiseen

Useissa yrityksissä pohditaan, miten parhaiten suunnistaa erilaisen henkilöstön työkykyyn liittyvän datan keskellä. Mikä data on tärkeämpää kuin toinen ja mitä johtopäätöksiä datasta voi tehdä? Tiedolla johtamisen palvelumme tilannekuva antaa kuvan kokonaisuudesta ja auttaa eteenpäin.

Tilannekuvasta toimeen – Näin tieto ohjaa parempaan työkykyjohtamiseen
Lisää ajankohtaisia artikkeleita