Käyttöehdot

YLEISET EHDOT ILMARISEN WWW-SIVUJEN KÄYTTÄMISELLE

Seuraavat ehdot koskevat kaikkia Ilmarisen avoimessa tietoverkossa julkaisemia www-sivuja ja palveluja. Joidenkin Ilmarisen avoimeen tietoverkkoon julkaisemien palvelujen käyttö edellyttää Asiakkaan ja Ilmarisen välille solmittavaa käyttösopimusta. Näihin palveluihin liittyy myös erityisiä ehtoja.

Yleiset ehdot Ilmarisen www-sivujen ja verkkopalvelujen käyttämiselle

Ilmarisen www-sivujen ja verkkopalvelujen (myöhemmin Verkkopalvelut) käyttö edellyttää, että sitoudutte noudattamaan tässä esitettyjä ehtoja. Tutustukaa näihin ehtoihin ennen kuin käytätte Verkkopalveluja. Mikäli ette hyväksy ehtoja kokonaisuudessaan, teillä ei ole oikeutta käyttää Verkkopalveluja. Sivujen sisältämät asiakirjat ja palvelut voivat lisäksi sisältää erityisiä ehtoja. Ilmarisen palveluihin, joihin liittyy erityisiä ehtoja, sovelletaan näitä yleisiä ehtoja toissijaisesti ja erityisiä ehtoja ensisijaisesti.

Palvelun tuottajan vastuu

Ilmarinen ei millään tavoin vastaa Verkkopalveluissa esitettyjen tietojen sisällöstä ja virheettömyydestä. Verkkopalveluissa annettua tietoa ja materiaalia ei voida pitää Ilmarista sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena. Verkkopalveluissa oleva tieto on pääosin yleisluontoista, eikä Ilmarinen voi taata tietojen soveltuvuutta kaikkiin yksittäistapauksiin. Ilmarinen ei myöskään millään tavoin vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin Ilmarisen Verkkopalveluista on linkkiyhteys ja jotka ovat muiden kuin Ilmarisen tekemiä tai julkaisemia.

Tekijänoikeudet

Ilmarisen Verkkopalvelujen sisältö on Ilmarisen omaisuutta ja Verkkopalvelujen sisältämän materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat Ilmariselle tai muille tiedontuottajille. Materiaalin osittainenkin kopioiminen, käyttäminen, jäljentäminen, muokkaaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman Ilmarisen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta, jollei sivuilla jonkin materiaalin osalta nimenomaisesti toisin mainita. Tekijänoikeuden loukkaus saattaa johtaa rangaistusseuraamukseen ja vahingonkorvausvastuuseen.

Edellisessä kappaleessa mainittu rajoitus ei koske Verkkopalvelujen sisältämän materiaalin osittaista tietokoneelle tallettamista tai materiaalin tulostamista silloin, kun se tapahtuu yksityishenkilön omaa henkilökohtaista käyttöä varten. Verkkopalvelujen sisältöä lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Ilmarisen Verkkopalveluissa esitettäviä kuvataiteen teoksia ei saa tallentaa tietokoneen kovalevylle tai levykkeelle, käyttää tietoverkossa, tai toisintaa ilman tekijänoikeuksien haltijoiden kirjallista lupaa. Kuvataiteen teoksista ei ole oikeutta valmistaa kopioita paperille, kalvolle tai muulle materiaalille ilman oikeudenhaltijoiden kirjallista lupaa.

Vastuunrajoitukset

Ilmarinen ei vastaa Verkkopalvelujen käyttämisen aiheuttamasta vahingosta myöskään silloin, kun vahinko kohdistuu muihin kuin Ilmariselle kuuluviin omistus- ja tekijänoikeuksiin tai muihin kolmannen osapuolen oikeuksiin.

Ilmarinen ei myöskään vastaa Verkkopalveluissa julkaistavien tekstien, kuvien, äänitiedostojen, animaatioiden, linkkien ja muiden sivujen sisältämien palvelujen ja toimintojen toimimisesta, niiden käyttämisestä tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjälle aiheuttamista tietoturvariskeistä.

Ilmarinen varaa oikeuden koska tahansa muuttaa Verkkopalvelujen käyttöehtoja, sisältöä, ulkoasua, lakkauttaa jonkin palvelun tai estää käyttäjän pääsyn sivuille. Ilmarisella on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää tai rajoittaa Verkkopalvelun tarjoaminen esimerkiksi huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset koskevat kaikenlaisia välillisiä ja välittömiä vahinkoja riippumatta korvausvaatimuksen perusteesta ja Ilmarisen omasta tuottamuksesta.

Henkilötiedot

Ilmarinen käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt tiedot tallennetaan Ilmarisen henkilörekistereihin ja tietoja käytetään vain rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Katso lisätietoja yksityisyyden suojasta.

Huolellisuusvelvoite

Ilmarisen Verkkopalveluja käytettäessä on noudatettava luottamuksellisten tietojen käsittelyssä sellaista huolellisuutta, jota tietojen arkaluontoisuus edellyttää.

Turvallisuus

Ilmarinen ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostitse. Ilmarisen tarjoamissa käyttäjän tunnistautumisen vaativissa Verkkopalveluissa käyttöyhteys sekä verkkopalveluissa tapahtuva viestintä ovat SSL-suojattuja.

Ilmarinen lähettää luottamuksellista tietoa asiakkaan ilmoittamaan sähköposti- tai matkapuhelinosoitteeseen vain, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Ilmarinen ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien aiheuttamista vahingoista.

Tiedonsiirto

Käyttäjä vastaa Verkkopalvelujen kautta lähetettyjen tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vastaa myös lähetettyjen virheellisten tietojen käytön seuraamuksista. Ilmarinen voi pyytää käyttäjää uusimaan tietojen lähetyksen.