Ilmarisen toimitalo ulkoa, kuvituskuva.
Meddelande 1.8.2019

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2019: Stark början på året inom placeringsverksamheten, förbättrad kostnadseffektivitet och fortsatt tillväxt

Ilmarinens totalresultat ökade under årets första hälft till 931 miljoner euro (-502 miljoner euro 1.1–30.6.2018) tack vare goda placeringsintäkter. Driftskostnaderna minskade, resultatet av omkostnadsrörelsen förbättrades till 27 (20) miljoner euro och omkostnadsprocenten till 71 (78) procent.

Premieinkomsten uppgick under början av året till 2,9 miljarder euro (2,7 miljarder euro). Kundbeståndet ökade mätt enligt premieinkomsten med 109 miljoner euro (44 miljoner euro). Pensioner utbetalades för sammanlagt 3,0 miljarder euro (2,8 miljarder euro) till 459 000 pensionstagare.

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–juni en avkastning på 6,0 procent (1,1 procent 1.1–30.6.2018), dvs. 2,7 miljarder euro (0,5 miljarder euro). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av juni till 47,8 miljarder euro (46,0 miljarder euro 31.12.2018). Den långsiktiga genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna var 5,7 procent, vilket motsvarar en reell årsavkastning på 4,1 procent.

Solvensen stärktes jämfört med årsskiftet. I slutet av juni uppgick solvenskapitalet till 9 772 (8 918) miljoner euro och solvensnivån var 124,9 (123,7) procent.

Ilmarinens organisation omorganiserades och förenklades. Målet med omorganiseringen är att förnya Ilmarinen så att det blir allt mer kundorienterat samt att göra verksamhetsmodellerna smidigare och verksamheten effektivare.

Verkställande direktör Jouko Pölönen:

”Det första halvåret 2019 var mycket starkt för Ilmarinen. Placeringarna avkastade 6,0 procent och placeringsintäkterna ökade rekordartat till nästan 48 miljarder euro tack vare en stark aktiemarknad och räntenedgången. Driftskostnaderna minskade, kostnadseffektiviteten förbättrades och tillväxten fortsatte.

Premieinkomsten uppgick under början av året till 2,9 miljarder euro. Kundanskaffningen lyckades bra och mätt enligt premieinkomsten ökade kundbeståndet med 109 miljoner euro. Vi utbetalade 3,0 miljarder euro i pensioner till 459 000 pensionstagare. Våra kundföretag övergick till att anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret och den rusning som uppstod inom kundbetjäningen i övergångsskedet har åtgärdats. Kunderna betjänas också av kundserviceroboten Ilmari, som togs i bruk för att ge kunderna råd i frågor om inkomstregistret. Ilmari har sedan juni även svarat på frågor i pensionsärenden på vår webbplats.

Placeringsintäkterna utvecklades gynnsamt under början av året. Den viktigaste bidragande orsaken var den kraftiga kursuppgången för aktier, vilken stöddes av den globala penningpolitikens kursändring och den sjunkande räntenivån både i USA och Europa. Ilmarinens placeringar gav i januari–juni en avkastning på 6,0 procent, dvs. 2,7 miljarder euro. Placeringstillgångarna ökade till 47,8 miljarder euro. Aktieplaceringarna avkastade 10,9 procent och ränteplaceringarna 2,8 procent. Den långfristiga genomsnittliga årsavkastningen är 5,7 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,1 procent. Solvensnivån stärktes under början av året till 124,9 procent.  

Synergifördelarna av fusionen förra året syns i en bättre kostnadseffektivitet: resultatet av omkostnadsrörelsen steg till 27 miljoner euro och omkostnadsprocenten som mäter kostnadseffektiviteten förbättrades från året innan med 7 procentenheter till 71 procent.  Totalresultatet steg till 931 miljoner euro tack vare den goda placeringsavkastningen.

I strategin, som fastställdes i april, framhävs ansvarsfullhet samt goda service- och personalupplevelser. Vår grundläggande uppgift är att se till våra kunders – sammanlagt 1,2 miljoner människors – pensionsskydd. Vi vill sköta vår uppgift allt mer kundorienterat och effektivt. Vårt mål är att vara den mest tilltalande samarbetspartnern inom arbetslivet – ansvarsfullt för dig.

I en omfattande enkätundersökning som besvarades av 10 000 finländska konsumenter, ansågs Ilmarinen vara det mest ansvarsfulla pensionsbolaget i Finland. Vi vill vara en föregångare då det gäller ansvarsfulla placeringar även globalt, och vi var med och utvecklade nya ETF-fonder som placerar i ett ansvarsfullt jämförelseindex för den amerikanska och europeiska marknaden. Vi placerade sammanlagt cirka 2 miljarder euro i dessa.

I enlighet med vår strategi utvecklar vi digitala och skalande tjänster för att främja arbetsförmågan samt erbjuder data, sakkunskap och bästa praxis för hanteringen av risken för arbetsoförmåga för våra kunder. Under årets första hälft genomförde vi sammanlagt 1 445 arbetshälsoprojekt tillsammans med våra kundföretag och samarbetspartners. Ilmarinen stödde projekten med nästan 2 miljoner euro. Samtidigt betalade vi ut 250 miljoner euro i invalidpensioner. Tyngdpunkten bör ligga på det förebyggande arbetet: genom att förebygga arbetsoförmåga kan vi tillsammans förlänga yrkesbanorna och minska arbetstagarnas, företagens och samhällets kostnader för arbetsoförmåga. Upprätthållandet av arbetsförmågan har en viktig roll också då det gäller att förbättra sysselsättningen. För att uppnå sysselsättningsmålet på 75 procent som ställdes av Finlands regering när den inledde sitt arbete i juni, krävs dessutom satsningar på kompetensutveckling samt på att få med de partiellt arbetsförmögna i arbetslivet. Regeringsprogrammet innehåller också en revidering av företagar- och familjepensionerna samt en höjning av de allra lägsta pensionerna.

Genomförandet av strategin innehåller även en organisationsändring som har som mål att göra Ilmarinen allt mer kundorienterat samt att göra verksamhetsmodellerna ännu smidigare än för tillfället och att effektivera verksamheten. Vid sidan av den traditionella linjeledningen tog vi i bruk en processledningsmodell, vi förnyade utvecklingsmodellen och förenklade organisationens ledning på mellannivå genom att kombinera uppgifter. Samarbetsförhandlingarna i anslutning till omorganiseringen färdigställdes i april–juni och den nya organisationen inledde sitt arbete i början av juli. I samband med omorganiseringen upphörde 70 gamla arbetsuppgifter, men samtidigt uppstod det 60 nya vakanser, vilka i huvudsak kunde fyllas internt. Förhandlingarna kunde genomföras i gott samarbete, för vilket jag vill tacka hela personalen. Omorganiseringen orsakade naturligtvis också osäkerhet bland personalen, men trots det har energinivån fortsatt att vara på en hög nivå. Vi fortsätter att ta fram nya verksamhetssätt och att bygga en företagskultur med målet om att bli en av Finlands bästa arbetsplatser.”

Som jämförelsesiffror för resultatuppgifterna i delårsrapporten har använts siffrorna för motsvarande perioder 2018. Som jämförelsetal för balansposter och andra poster av tvärsnittstyp har använts siffran enligt situationen i slutet av 2018, såvida inte annat anges.

Arbetshälsoprojektens teman uppdaterades i bilaga 15.8.2019.

Läs mer:

Närmare information:

  • Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282
  • Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016
  • Jaakko Kiander, kommunikationsdirektör, tfn 050 583 8599

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 19.12.2023

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare

Vi övergår till Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare 19.12. Detta innebär att du i fortsättningen kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikat. För det behöver du antingen en registerroll eller Suomi.fi-fullmakt.

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare

Meddelande 27.10.2023

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas

Avkastningen på Arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–september 3,3 procent. Bolaget fortsatte att effektivera sin operativa verksamhet. – Förra året var vi det effektivaste bolaget inom branschen mätt med omkostnadsprocenten. I år har de omkostnader som behövs för att verkställa pensionsskyddet minskat ytterligare och vi kommer att sänka omkostnadspriserna för våra kunder med 20 procent, säger verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas
Mera nyheter och meddelanden