Ilmarisen toimitalo ulkoa, kuvituskuva.
Meddelande 1.11.2019

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2019: Fortsatt stark utveckling av placeringsverksamhet, kostnadseffektivitet och tillväxt

Den starka utvecklingen under början av året fortsatte under det tredje kvartalet och totalresultatet steg till 1,3 miljarder euro tack vare goda placeringsintäkter. Ilmarinens placeringar avkastade 8,2 procent i januari–september, dvs. 3,7 miljarder euro och placeringstillgångarna ökade rekordartat till 49,1 miljarder euro. Kundbeståndet ökade, kostnaderna sjönk och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare.

Ilmarinens totalresultat under de tre första kvartalen steg till 1 324 miljoner euro (-211 miljoner euro 1.1–30.9.2018) tack vare goda placeringsintäkter. Driftskostnaderna minskade, resultatet av omkostnadsrörelsen förbättrades till 42 (25) miljoner euro och omkostnadsprocenten till 71 (82) procent.

Premieinkomsten uppgick under januari–september till 4,3 miljarder euro (4,0 miljarder euro). Kundbeståndet ökade mätt enligt premieinkomsten med 180 miljoner euro (78 miljoner euro). Pensioner utbetalades för sammanlagt 4,5 miljarder euro (4,2 miljarder euro) till 460 000 pensionstagare.

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–september en avkastning på 8,2 procent (3,0 procent 1.1–30.9.2018), dvs. 3,7 miljarder euro (1,4 miljarder euro). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av september till 49,1 miljarder euro (46,0 miljarder euro 31.12.2018).

Den långsiktiga genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna var 5,7 procent, vilket motsvarar en reell årsavkastning på 4,2 procent.

Solvensen stärktes. I slutet av september uppgick solvenskapitalet till 10 105 (8 918) miljoner euro och solvensnivån var 125,4 (123,7) procent.

Verkställande direktör Jouko Pölönen:

”Den starka utvecklingen under början av året fortsatte under det tredje kvartalet och totalresultatet steg till 1,3 miljarder euro tack vare goda placeringsintäkter. Ilmarinens placeringar avkastade 8,2 procent i januari–september, dvs. 3,7 miljarder euro och placeringstillgångarna ökade rekordartat till 49,1 miljarder euro. Kundbeståndet ökade, kostnaderna sjönk och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare. 

I januari–september var premieinkomsten 4,3 miljarder euro. Premieinkomst från de övriga arbetspensions­bolagen överfördes till Ilmarinen för 55 miljoner euro, och även nyförsäljningen av försäkringar var gynnsam. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen 180 miljoner euro netto. Vi utbetalade 4,5 miljarder euro i pensioner till 460 000 pensionstagare. Vi satsade på att förbättra serviceupplevelserna och på att effektivera processerna, vilket syns i form snabbare handläggningstider för pensionsansökningarna.

Under januari–september utfärdade vi sammanlagt nästan 27 000 nya pensionsbeslut. Antalet invalidpensioner fortsatte att öka. Antalet ansökningar om invalidpensioner ökade med 3,5 procent jämfört med året innan. Vi utbetalade över 370 miljoner euro i invalidpensioner. Vi strävar efter att förebygga arbetsoförmåga och att förlänga yrkesbanorna genom att stöda våra kundföretag i arbetshälsoledning och genom yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder. I januari–september genomförde vi över 1 800 projekt i syfte att förebygga risken för arbetsoförmåga i våra kundföretag, vilka vi stödde med drygt två miljoner euro. Vi utfärdade 3 300 rehabiliteringsbeslut. I september ordnade vi redan för sjunde gången kampanjen Finlands gladaste företagare, som har som mål att fästa uppmärksamhet vid företagarnas arbetshälsa och välbefinnande. I tävlingen gavs sammanlagt 132 000 röster och till Finlands gladaste företagare bland 1 300 kandidater valdes fiskeriföretagare Olli Ojamo från Merikarvia.

Placeringsintäkterna utvecklades gynnsamt i alla tillgångsklasser. Aktiekurserna steg både i Europa och i Förenta staterna. Trots den avmattade ekonomiska tillväxten har förväntningarna på en fortsatt mycket låg räntenivå stött marknaden. Under årets tredje kvartal avkastade Ilmarinens placeringar 2,2 procent och räknat från årets början 8,2 procent. Placeringstillgångarna ökade till 49,1 miljarder euro. Bäst avkastade aktieplaceringarna, 14,4 procent. Ränteplaceringarna avkastade 4,2 procent och fastighetsplaceringarna 3,4 procent. Den långfristiga genomsnittliga årsavkastningen är 5,7 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,2 procent. Solvenskapitalet steg till 10,1 miljarder euro och solvensnivån stärktes till 125,4 procent.

Då det gäller fastighetsplaceringarna fortsatte vi vårt långsiktiga arbete för att göra ansvarsfulla placeringar. Köpcentret Mall of Tripla som öppnade i Böle i Helsingfors i oktober fick högsta möjliga miljöklassificering på platinanivå. Cello i Esbo uppnådde såsom det första finländska köpcentret koldioxidneutralitet och belönades som Årets köpcentrum. Parkeringshallen vid Redi i Helsingfors belönades å sin sida som den bästa parkeringshallen i Europa och fick beröm bl.a. för sitt stora antal laddningsställen för elbilar. Ilmarinen är delägare i affärscentren. Av våra gamla fastigheter beviljades Posthuset och Grönqvistska huset i Helsingfors centrum LEED-miljöklassificering.

Synergifördelarna av fusionen förra året syns i en bättre kostnadseffektivitet: driftskostnaderna sjönk, resultatet av omkostnadsrörelsen steg till 42 miljoner euro och omkostnadsprocenten som mäter kostnadseffektiviteten förbättrades från året innan med 11 procentenheter till 71 procent. Kostnadseffektiviteten gynnar direkt våra kunder: vi återbetalar omkostnadsresultatet i sin helhet till våra kundföretag i form av kundåterbäringar.

Statistikcentralen publicerade i september en ny befolkningsprognos, enligt vilken den sjunkande nativiteten kommer att påskynda minskningen av antalet arbetsföra redan på 2040-talet. Detta är en utmaning för finansiering av pensionssystemet på lång sikt.  Samtidigt kämpar Finlands regering med att uppnå sysselsättningsmålet på 75 procent. I en sådan situation bör uppmärksamheten fästas förutom vid att skapa nya arbetsplatser även vid arbetsförmågan och på vilket sätt man kan få den nuvarande arbetsföra befolkningen att hållas i arbetsfört skick och kvar i arbetet. Förra året gick ca 20 000 personer i invalidpension och andelen invalidpensioner ökar fortfarande. Om samma utveckling fortsätter, kommer över 80 000 arbetsföra personer att lämna arbetsmarknaden under regeringsperioden. Upprätthållandet av arbetsförmågan och förebyggandet av invalidpensionsrisken kräver gemensamma satsningar av arbetstagarna, arbetsgivarna, pensionsanstalterna och hela samhället.”

Läs mer:

Närmare information:

  • Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282
  • Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016
  • Liina Aulin, kommunikationsdirektör, tfn 040 770 9400

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 19.12.2023

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare

Vi övergår till Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare 19.12. Detta innebär att du i fortsättningen kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikat. För det behöver du antingen en registerroll eller Suomi.fi-fullmakt.

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare

Meddelande 27.10.2023

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas

Avkastningen på Arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–september 3,3 procent. Bolaget fortsatte att effektivera sin operativa verksamhet. – Förra året var vi det effektivaste bolaget inom branschen mätt med omkostnadsprocenten. I år har de omkostnader som behövs för att verkställa pensionsskyddet minskat ytterligare och vi kommer att sänka omkostnadspriserna för våra kunder med 20 procent, säger verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas
Mera nyheter och meddelanden