Meddelande 29.4.2022

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2022: Premieinkomsten ökade, kostnadseffektiviteten förbättrades och solvensen var fortsatt stark i ett krävande marknadsläge

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var -2,2 (4,8) procent, dvs. 1,4 miljarder euro negativ som en följd av aktiekursernas nedgång och räntestegringarna. Placeringarnas marknadsvärde sjönk till 59,1 (60,8) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,1 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 4,4 procent.

Som en följd av den negativa avkastningen på placeringsverksamheten sjönk totalresultatet för januari–mars till -1,3 (1,4) miljarder euro.

Premieinkomsten steg med 13 procent till 1,6 (1,4) miljarder euro tack vare en kraftig ökning av lönesummorna och höjningen av ArPL-avgiften med 0,45 procentenheter. Pensioner utbetalades för 1,6 (1,5) miljarder euro.

Kundanskaffningen inbringade 55 (93) miljoner euro netto och andelen kunder som valde att stanna i bolaget var 97,2 (97,4) procent.

Resultatet av omkostnadsrörelsen förbättrades till 12 (11) miljoner euro och omkostnadsprocenten till 67 (72) procent trots att omkostnadstariffen sänktes med 9,5 procent. Omkostnaderna uppgick till 26 (29) miljoner euro.

Solvenskapitalet uppgick till 15,3 (16,5) miljarder euro och solvensnivån var 134,0 (136,7) procent.

Utsikter: Ilmarinens premieinkomst väntas öka år 2022 tack vare större lönesummor och höjningen av ArPL-avgiften med 0,45 procentenheter. Tariffsänkningen av försäkringsavgiftens omkostnadsdel kommer att minska omkostnadsinkomsterna. Resultatet av omkostnadsrörelsen väntas emellertid öka tack vare en förbättrad kostnadseffektivitet.

Verkställande direktör Jouko Pölönen:

”Placeringsmarknaden fluktuerade kraftigt i januari–mars som en följd av tilltagande inflation, centralbankernas åtstramade penningpolitik och Rysslands angreppskrig mot Ukraina. Avkastningen på Ilmarinens placeringar under januari–mars var -2,2 procent, dvs. -1,4 miljarder euro. Solvensen var fortsatt stark, premieinkomsten ökade och kostnadseffektiviteten förbättrades.

Med tanke på utsikterna för den globala ekonomin har början av året varit tudelat. Ekonomierna har snabbt återhämtat sig från coronaläget och både sysselsättningen och lönesummorna har utvecklas gynnsamt. Coronaläget kastar emellertid fortfarande en skugga på den ekonomiska tillväxten bland annat som en följd av restriktionsåtgärderna i Kina. Den snabba stegringen av energi- och råvarupriserna samt de stigande lönerna till följd av bristen på arbetskraft i Förenta staterna har påskyndat inflationen, vilket även lett till en åtstramning av penningpolitiken.

Rysslands angrepp mot Ukraina bör helt fördömas och det har orsakat stort lidande för de människor som hamnat mitt i kriget och de miljontals människor som blivit tvungna att lämna sina hem. Krigets konsekvenser återspeglar sig också på säkerheten och ekonomin i Finland och hela Europa och skapar osäkerhet och oro för framtiden. Det blir allt viktigare att på förhand bereda sig för säkerhetsrisker och olika störningssituationer. I Finland har pensionsutbetalningen tryggats även i undantagsförhållanden och det finns reservsystem i händelse av olika störningssituationer.

Rysslands angreppskrig har i omfattande grad fördömts och för att förhindra att kriget fortsätter eller breder ut sig har det införts kraftiga ekonomiska sanktioner av aldrig tidigare skådat slag. De ekonomiska sanktionerna ökar utmaningarna vad gäller tillgången till och priserna på energi, råvaror och livsmedel och den ekonomiska tillväxten ytterligare.

De viktigaste aktiemarknaderna gick ner och räntorna steg klart under det första kvartalet. Aktierna i Ilmarinens placeringsportfölj gav en avkastning på -3,5 procent. Ränteplaceringarna avkastade -1,7 procent, fastighetsplaceringarna 0,4 procent och övriga placeringar -0,5 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna på lång sikt är 6,1 procent, vilket motsvarar en reell årsavkastning på 4,4 procent. Solvensnivån var på en fortsatt stark nivå på 134 procent och solvenskapitalet uppgick till 15,3 miljarder euro. De solvensbuffertar som insamlats genom långsiktiga fonderingar och placeringar skyddar pensionstillgångarna från marknadsfluktuationer.

Premieinkomsten steg med 13 procent till 1,6 miljarder euro. Den starka tillväxten bygger på en kraftig ökning av lönesumman för de arbetstagare som är försäkrade i Ilmarinen samt på höjningen av arbetspensionsavgiften med 0,45 procentenheter. I de företag som ingår i Ilmarinens konjunkturindex ökade antalet arbetstagare i januari–mars med 3,7 procent jämfört med året innan. Sysselsättningen har återhämtat sig kraftigt inom restaurang- och hotellbranschen och personaluthyrningen, vilka drabbades särskilt hårt av coronakrisen.

Vi utbetalade pensioner för 1,6 miljarder euro till cirka 455 000 pensionstagare. Ilmarinen mottog i början av året 6 procent fler ansökningar om invalidpension än året innan. Den positiva utvecklingen av antalet invalidpensioner under coronatiden verkar nu tyvärr ha vänt. Mental ohälsa är den vanligaste orsaken till nya invalidpensioner. Enligt den enkätundersökning som vi publicerade i februari uppger sig nästan två av tre pensionstagare att de är intresserade av att arbeta vid sidan av pensionen, de flesta på deltid ungefär två dagar i veckan. De viktigaste motiveringarna är att ha något meningsfullt att göra och att förbättra inkomstnivån.

Tack vare den starka tillväxten och den förbättrade kostnadseffektiviteten steg resultatet av omkostnadsrörelsen i januari–mars till 12 miljoner euro och omkostnadsprocenten som beskriver kostnadseffektiviteten förbättrades till 67 procent trots sänkningen av omkostnadstariffen med 9,5 procent. Omkostnaderna som användes för den operativa verksamheten uppgick till 26 miljoner euro, vilket är 3,6 miljoner euro mindre än året innan.

Ilmarinens mål är att ha en klimatneutral placeringsportfölj fram till utgången av 2035. Klimatfärdplanen som vi publicerade i slutet av förra året beskriver verktygen och etappmålen för att nå klimatneutralitet. Vi köper endast el som producerats utan koldioxidutsläpp till våra inhemska fastigheter. Vi skärpte våra riktlinjer för fossila bränslen ytterligare och avstod från placeringar i företag som planerar nya investeringar i stenkol. År 2021 sjönk koldioxidintensiteten för Ilmarinens direkta noterade aktieplaceringar med 30 procent. De absoluta utsläppen ökade emellertid då placeringstillgångarna steg med över 8 miljarder euro. Rysslands angreppskrig framhäver i allt högre grad behovet att påskynda den gröna övergången och att förbättra energisjälvförsörjningen och försörjningsberedskapen.”

Läs mer:

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2022 (pdf)
Bilagor (pdf)

Närmare upplysningar:

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282
Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016
Liina Aulin, kommunikationsdirektör, tfn 040 770 9400

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 19.12.2023

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare

Vi övergår till Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare 19.12. Detta innebär att du i fortsättningen kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikat. För det behöver du antingen en registerroll eller Suomi.fi-fullmakt.

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare

Meddelande 27.10.2023

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas

Avkastningen på Arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–september 3,3 procent. Bolaget fortsatte att effektivera sin operativa verksamhet. – Förra året var vi det effektivaste bolaget inom branschen mätt med omkostnadsprocenten. I år har de omkostnader som behövs för att verkställa pensionsskyddet minskat ytterligare och vi kommer att sänka omkostnadspriserna för våra kunder med 20 procent, säger verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas
Mera nyheter och meddelanden