Meddelande 1.11.2022

Pilotförsök mellan FPA och Ilmarinen: Yrkesinriktad rehabilitering kan sättas in i ett tidigare skede med hjälp av utbyte av klientuppgifter

FPA och Ilmarinen har i ett pilotförsök testat en ny typ av samarbete, där de tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering som klienterna behöver kartläggs i ett tidigare skede än förut. Försöket visade att det finns ett behov av tätare samarbete mellan de olika aktörerna inom rehabiliteringsområdet och ett behov av att utbyta uppgifter som gäller klienterna.

FPA och Ilmarinen testade en ny verksamhetsmodell, där målet var att genom yrkesinriktad rehabilitering som sätts in vid rätt tidpunkt hjälpa klienterna att bevara sin arbetsförmåga och kunna fortsätta i arbetslivet. Pilotförsöket varade från oktober 2021 till slutet av maj 2022.

– I pilotförsöket strävade man efter att i förebyggande syfte identifiera de klienter för vilka villkoren för arbetspensionsrehabilitering uppfylls och att aktivt kontakta dem. På så sätt ville man förbättra möjligheterna att sätta in rehabiliteringen vid rätt tidpunkt och därigenom uppnå bättre rehabiliteringsresultat samt underlätta skötseln av ärenden, säger Milla Kaitola, förmånschef vid FPA.

Försöket var särskilt inriktat på sådana klienter vars arbetsoförmåga hade blivit långvarig till följd av en sjukdom i rörelseorganen eller en psykisk störning och som hade fått sjukdagpenning från FPA i minst 90 dagar. Därtill var klienternas hälsotillstånd sådant att det var aktuellt att kartlägga vilka alternativ det fanns för dem i fråga om yrkesinriktad rehabilitering.

Det är Ilmarinen som ansvarar för arbetspensionen och den yrkesinriktade rehabiliteringen för de klienter som valdes till försöket. Under försöket skickade FPA totalt 19 klienters läkarutlåtanden till Ilmarinen. Klienterna har samtyckt till att FPA och Ilmarinen sinsemellan kan utbyta uppgifter som gäller dem.

Bra om beslut kunde meddelas utifrån uppgift från FPA

Ilmarinen hänvisade totalt 10 personer vidare att ansöka om yrkesinriktad rehabilitering.

– Försöket visade att det vore bra om arbetspensionsanstalten i fortsättningen kunde meddela beslut om yrkesinriktad rehabilitering utifrån utlåtanden från FPA, utan ansökan av klienten. Då skulle yrkesinriktad rehabilitering kunna sättas in snabbare i sådana situationer där klienten har rätt till rehabilitering, säger Mari Kyyhkynen, chef för yrkesinriktade rehabiliteringstjänster vid Ilmarinen.

– Försöket visade också att det finns ett behov av ett närmare samarbete mellan aktörerna inom rehabilitering och möjlighet för dem att utbyta uppgifter så att klienternas rehabiliteringsärenden kan skötas smidigare, fortsätter Kyyhkynen.

I försöket fungerade företagshälsovården smidigt när det gällde att hänvisa personer till yrkesinriktad rehabilitering. Däremot kom det fram att i synnerhet arbetslösa hade svårt att få tillgång till rätt förmåner i rätt tid och till stödåtgärder.

Klienterna förhöll sig positiva både när FPA och när Ilmarinen tog kontakt. De flesta av klienterna kände inte till yrkesinriktad rehabilitering sedan tidigare, men de var intresserade av att höra mer. För många var det också viktigt att få veta vilka förmåner de har möjlighet att få för att trygga sin försörjning efter att maximitiden för sjukdagpenning har löpt ut.

Till och med utgången av maj 2023 följer Ilmarinen hur klienternas rehabilitering kommer i gång och vilka resultat den ger samt återgången till arbetet för de klienter som medverkat i pilotförsöket.

Läs mer:

Närmare information för medierna: 

  • Mari Kyyhkynen, chef för yrkesinriktade rehabiliteringstjänster, Ilmarinen, tfn 040 747 1273, fornamn.efternamn@ilmarinen.fi
  • Milla Kaitola, förmånschef, FPA, tfn 050 551 7938, fornamn.efternamn@fpa.fi