Artikkeli 23.11.2022

Vanliga frågor från företagare om FöPL-lagändringen

Vilka frågor har företagare kring FöPL-lagändringen? Vi har sammanställt de vanligaste frågorna vi fått från företagare. Sakkunnig i artikeln är Ilmarinens försäkringsdirektör Minna Hakkarainen.

Vad är det som ändras i lagen och varför?

Avsikten med lagändringen är att förbättra den sociala tryggheten för företagare och harmonisera fastställandet av FöPL-försäkringens arbetsinkomst i olika pensionsbolag. Lagändringen fokuserar på fastställande och justering av arbetsinkomsten eftersom det blivit allt vanligare att företagarnas arbetsinkomst inte motsvarar det verkliga värdet på arbetsinsatserna. Många företagare har enligt undersökningar en lägre arbetsinkomst än lagen i nuläget förutsätter, vilket leder till lägre sociala förmåner och ett sämre pensionsskydd jämfört med andra befolkningsgrupper.

Propositionen ändrar inte på definitionen av arbetsinkomst, men preciserar vilka uppgifter som ska användas för att fastställa den. Arbetsinkomsten motsvarar även fortsättningsvis den lön som skulle betalas till en annan person för att göra företagarens arbete. Arbetsinkomsten bedöms i förhållande till medianlönen i företagarens bransch. Även andra uppgifter som beskriver arbetsinsatsens värde beaktas vid fastställande av arbetsinkomsten. Lagen ger fortsättningsvis gott om utrymme för och förutsätter individuell granskning och variation.

Pensionsbolagets beslut om arbetsinkomsten spelar en stor roll för företagaren, eftersom den påverkar både företagarens utkomst och FöPL-avgifter. När ett beslut bygger på prövning framhävs också betydelsen av motiveringarna till beslutet. Lagändringen förutsätter bättre motiveringar till beslut om arbetsinkomsten för att göra dem mer transparenta.

Den största förändringen gäller pensionsbolagens nya skyldighet att regelbundet justera arbetsinkomsten vart tredje år. På så sätt vill man säkerställa att arbetsinkomsten hålls uppdaterad.

Hur långt har man kommit med beredningen och kommer lagändringen att gå igenom?

Riksdagen godkände regeringens förslag om ändring av lagen om företagspensioner i en omröstning den 9 december 2022.

Lagändringen kommer att träda i kraft 1.1.2023. Innehållet i lagen preciseras i riksdagens behandling från det som regeringen föreslog i somras.

Är det värt att fortsätta som företagare efter FöPL-lagändringen?

Lagändringen som nu behandlas förändrar inte företagarnas pensionssystem särskilt mycket. Det handlar snarare om en precisering av arbetsinkomsten som begrepp samt reglerna för hur den ska justeras. Ändringarna kommer gradvis att leda till en höjning av arbetsinkomsten och FöPL-avgiften för vissa företagare, men det kommer inte att ske snabbt och det kommer inte att gälla alla. Företagaren kommer även fortsättningsvis att höras vid fastställandet av arbetsinkomsten, eftersom många av uppgifterna som påverkar arbetsinkomsten bara kan lämnas av företagaren själv. Företagaren kommer fortfarande att kunna påverka nivån på sin arbetsinkomst med bred marginal.

Många företagare är oroade för en orimlig höjning av FöPL-avgiften. Det är sannolikt att lagändringen kommer att medföra högre FöPL-avgifter för vissa företagare, eftersom arbetsinkomsten för många ligger nära minimigränsen. För vissa som har en så låg arbetsinkomst är det helt rätt nivå. För företagare som har en klart lägre arbetsinkomst än den nuvarande lagen förutsätter kommer arbetsinkomsten att höjas. Om arbetsinkomsten ligger tillräckligt nära värdet på arbetsinsatsen kommer lagändringen inte att leda till någon höjning. I samband med lagberedningen uppskattade arbetsgruppen att förändringarna kan påverka lönsamheten för företagen och inkomsterna för företagarhushållen, men bara måttligt.  

Många egenföretagare utan anställda har kommenterat att de skulle föredra att FöPL-avgiften på något sätt skulle kopplas till inkomsterna för att bättre ta hänsyn till företagsverksamhetens lönsamhet. FöPL-försäkringen skulle till exempel kunna vara inkomstbaserad, såsom i flera EU-länder. Man lyckades inte nå enighet kring användningen av inkomster och därför har lagberedningen inte styrts i den riktningen. De som är emot en inkomstbaserad modell har uttryckt sin oro kring hur den skulle påverka valet av bolagsform samt inkomst- och skatteplaneringen.

Hur kommer arbetsinkomsten att fastställas i fortsättningen?

När en företagare tecknar en FöPL-försäkring eller ansöker om ändring av arbetsinkomsten sker bedömningen och fastställandet av arbetsinkomsten på Ilmarinen vanligen på följande sätt:

  • Företagaren loggar in på vår webbtjänst och får hjälp med att bedöma sin arbetsinkomst. Företagaren anger sin bransch och en uppskattad omsättning i sin ansökan. Utifrån dessa uppgifter beräknar vi en rekommenderad arbetsinkomst för företagaren och en marginal (+/- 30 %) med hjälp av en beräkningstjänst som är gemensam för pensionsbranschen. Den rekommenderade arbetsinkomsten finns redan på FöPL-ansökningarna och kommer vid årsskiftet att finnas med på ändringsansökningar.
  • Därefter ska företagaren själv uppskatta nivån på sin arbetsinkomst genom att överväga vad som vore en skälig årslön för en person med samma yrkesskicklighet. Bedömningen behöver inte bygga på företagarens förvärvs- eller kapitalinkomster eller företagets resultat.
  • Företagaren jämför om den egna uppskattningen motsvarar eller avviker från Ilmarinens rekommendation och beslutar om en arbetsinkomst att ansöka om. Rekommendationen och den tillhörande marginalen passar många företagare, men inte alla, eftersom företagarna är en så stor och varierande yrkesgrupp. Om företagaren ansöker om en arbetsinkomst som ligger utanför marginalen begär vi om tilläggsuppgifter av företagaren.
  • Till slut fastställer vi företagarens arbetsinkomst. Handläggningstiden beror på om vi redan har tillgång till nödvändiga uppgifter och hur mycket övervägande som behövs för fastställandet. Det är alltså fortfarande pensionsbolaget som fastställer arbetsinkomsten. Företagaren kan precis som tidigare ansöka om ändring av sin fastställda arbetsinkomst.

Hur justerar pensionsbolaget arbetsinkomsten?

Pensionsbolaget kommer även i fortsättningen att justera arbetsinkomsterna i början av varje år med en lönekoefficient (nästa höjning är +3,8 %) för att arbetsinkomsterna inte ska släpa efter den allmänna löneutvecklingen. Dessutom introducerar propositionen som ny skyldighet för pensionsbolagen att justera arbetsinkomsten vart tredje år. Detta gäller företagare med en giltig FöPL-försäkring den 1.1.2023.

Justeringarna ska börja år 2023 med arbetsinkomster som understiger 15 000 euro och inte har justerats väsentligt under de senaste tre kalenderåren. År 2024 justeras arbetsinkomster under 25 000 euro/år och år 2025 arbetsinkomster högre än så. Om arbetsinkomsten verkar för låg får företagaren en rekommenderad arbetsinkomst och kan därefter bedöma nivån på sin arbetsinkomst på samma sätt som beskrivs ovan.

Justeringsbegränsningarna ska tillämpas på de två första justeringarna som görs efter det att lagen trädde i kraft. Dessa justeringar kan uppgå till högst 4 000 euro i sänder. Följaktligen kan företagarens arbetsinkomst justeras två gånger med sammanlagt högst 8 000 euro uppåt. Arbetsinkomsten kan också förbli oförändrad eller sänkas.

Hur går prövningen till när det gäller arbetsinkomsten?

Ett beslut om arbetsinkomsten kräver avvägning av många faktorer och helhetsbedömning. Då spelar uppgifterna man har tillgång till stor roll. Om företagaren ansöker om en arbetsinkomst som ligger utanför marginalen begär vi om tilläggsuppgifter av företagaren.  Det är möjligt att avvika från marginalen om man har befogade orsaker. Då lönar det sig att skicka alla uppgifter som påverkar arbetsinkomsten till pensionsbolaget. Sådana är till exempel företagsverksamhetens omfattning, antal arbetstimmar och verksamhetsmånader samt uppgifter som beskriver företagarens yrkeskunskap och värdet på arbetsinsatsen.

När pensionsbolagen fastställer arbetsinkomsten följer de lagen om pension för företagare och Pensionsskyddscentralens tillämpningsanvisningar för lagen som beskriver de situationer där det är möjligt att avvika från den rekommenderade arbetsinkomsten. Sådana orsaker är till exempel att man arbetar som företagare som bisyssla eller på deltid eller har väldigt få/många arbetstimmar.  

Hur påverkar lagändringen FöPL-avgiften?

Det har förekommit oro i den offentliga diskussionen kring huruvida arbetsinkomsten och FöPL-avgiften efter lagändringen automatiskt ska fastställas utifrån medianlönen för anställda i företagarens bransch. Ingen fara, så kommer det inte att bli. För det första kommer arbetsinkomsten inte att fastställas utan att höra företagaren. Lagändringen förutsätter visserligen att man använder sig av löneuppgifter för branschen, men också andra uppgifter.  

FöPL-avgiften för 2023 är 24,1 % av arbetsinkomsten (25,6 % för 53–62-åringar). Nyblivna företagare får 22 procent rabatt i fyra års tid. Med den lägsta arbetsinkomsten blir FöPL-avgiften cirka 2 070 euro/år och med rabatten för nya företagare 1 610 euro/år. Försäkringsavgiftsräntan på 2,45 procent påverkar avgiften något om årsavgiften betalas i flera delar med olika förfallodagar.

Den lägsta arbetsinkomsten på pensionsbolagets initiativ högst höjas så att den ökar avgiften med cirka 85 euro/mån. Avgiften är avdragbar i beskattningen.

Varför fonderas inte FöPL-avgifterna?

Företagarnas pensionsförmåner har sedan FöPL-systemet grundades samlats in enligt samma regler som för arbetstagare. Skillnaden har varit att man tjänat in pension enligt sin arbetsinkomst i stället för lön. När FöPL-lagen trädde i kraft inleddes ingen fondering på grund av företagarnas åldersfördelning. Företagare börjar vanligen sina karriärer vid en högre ålder än arbetstagare, vilket skulle leda till en dyrare pensionsavgift för äldre företagare. FöPL-avgiften kopplades till den genomsnittliga ArPL-avgiften. För att hålla FöPL-avgifterna rimliga inkluderades en bestämmelse i lagen om att staten betalar den del av pensionerna som FöPL-avgifterna inte räcker till. Man visste att en sådan bestämmelse skulle behövas och den har behövts nästan varje år sedan 1979.

Utan att ändra pensionsförmånerna skulle en övergång till ett fonderande FöPL-system höja FöPL-avgifterna. En övergång till ett fonderande system skulle alltså förutsätta både tilläggsfinansiering och startinvesteringar, som ingen än så länge varit villig att stå för. Det finns dock olika alternativ för att övergå till fondering om det finns understöd för och vilja att genomföra en sådan förändring. Ingen utredning om att övergå till fondering ingick i beredningen av det aktuella lagändringsförslaget.

Hur kan man som företagare förbereda sig för förändringen?

Det bästa sättet för dig som är företagare att förbereda dig är att hålla din FöPL-arbetsinkomst på rätt nivå. Företagare kan kontrollera sin nuvarande arbetsinkomst i vår webbtjänst, där det också går att ansöka om ändring av arbetsinkomsten. Kom ihåg att göra ändringen i tid, för arbetsinkomsten går inte att ändra retroaktivt.

Det är bra att bedöma nivån på arbetsinkomsten minst en gång om året och alltid om det sker större förändringar som påverkar företagsverksamheten i minst 3 månader. Arbetsinkomsten höjs vanligen om företagsverksamheten utökas eller minskar, eller om man byter från deltid till heltidsarbete eller vice versa. För nyblivna företagare rekommenderar vi att justera arbetsinkomsten när företagsverksamheten har etablerat sig, till exempel sex månader efter att företagaren tecknat sin FöPL-försäkring.

Om man som företagare ser till att arbetsinkomsten ligger på rätt nivå och inom marginalen för vår rekommendation kommer Ilmarinen sannolikt inte att föreslå någon ändring av arbetsinkomsten under de närmaste åren.

Det är i övrigt också en god idé att hålla arbetsinkomsten uppdaterad i tider med höjda ekonomiska risker. Coronapandemin har till exempel lett till att många företagare har behövt sociala förmåner, vars storlek påverkas av arbetsinkomsten.

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten
Mera nyheter och meddelanden