Nyheter 9.3.2023

Företagare, justeringen av arbetsinkomsterna inleds på sommaren – gör så här

Lagen om pension för företagare, FöPL, reviderades vid ingången av året. Pensionsbolaget är nu skyldigt att justera företagarnas arbetsinkomster med jämna intervall. Vi inleder justeringen i början av sommaren – det här är bra för dig att känna till.

När kommer FöPL-arbetsinkomsterna att justeras och hur mycket kan avgifterna stiga?

Justeringen omfattar i år uppskattningsvis en av fem av våra företagarkunder. FöPL-avgiften stiger inte nödvändigtvis för alla av dem.

–Det är svårt att bedöma hur många företagares arbetsinkomst som kommer att ändras i samband med justeringen, eftersom vi inte på förhand känner till hur företagarna motiverar sina arbetsinkomster. För många företagare, t.ex. egenanställda och företagare på deltid, är arbetsinkomsten motiverat på en låg nivå. För en del av företagarna kommer arbetsinkomsten att stiga, för en del hålls den oförändrad och för en del kan den även sjunka, berättar försäkringsdirektör Minna Hakkarainen.

I år gäller justeringen företagare

 • som har en arbetsinkomst under 15 000 euro per år
 • som inte har gjort någon väsentlig ändring (15 %) i arbetsinkomsten under de senaste tre åren
 • som haft en gällande försäkring i minst tre år.

Vems arbetsinkomster justeras inte år 2023?

 • Om din FöPL-arbetsinkomst är mindre än 15 000 euro per år, men din FöPL-försäkring ännu inte har varit i kraft tre år detta år, justeras din arbetsinkomst först senare. Vi justerar din arbetsinkomst när det gått tre år sedan din arbetsinkomst senast fastställdes.
 • Din arbetsinkomst justeras inte om din arbetsinkomst väsentligen har ändrats, dvs. med minst 15 procent, under de senaste tre åren, eller om arbetsinkomsten högst skulle höjas 5 procent som en följd av justeringen.
 • Om din arbetsinkomst är över 15 000 euro om året, justeras den först under kommande år.

Arbetsinkomsterna stiger varken plötsligt eller överraskande

Arbetsinkomsterna stiger för de företagare vilkas arbetsinkomst är långt ifrån värdet av deras arbetsinsats. Det görs emellertid ingen snabb eller stor höjning. Pensionsbolaget kan justera arbetsinkomsten med högst 4 000 euro per gång och justeringen görs vart tredje år, såvida företagaren inte själv önskar göra en större höjning.

Så här mycket kan pensionsavgiften således som högst stiga under de två första justeringarna

För underförsäkrade företagare kan pensionsavgiften på arbetspensionsbolagets initiativ stiga med högst ca 85 euro per månad under den första justeringen. Under den följande justeringen tre år senare kan arbetsinkomsten likaså stiga med ca 85 euro per månad. Avgiften kan således sammanlagt stiga med högst ca 170 euro per månad under de två första justeringarna. Eftersom FöPL-avgifterna kan dras av i beskattningen, är inverkan emellertid mindre. Efter skatteavdraget är höjningens inverkan endast ca 50–60 euro per månad.

I många fall stiger inte pensionsavgiften med ovan nämnda maximijustering. Arbetsinkomsten kan korrigeras till rätt nivå även med en mindre justering. Justeringen av månadsavgiften kan således vara ungefär 10–80 euro. En företagare kan också höja sin arbetsinkomst, och samtidigt sin avgift, med ett större belopp i samband med justeringen. Det innebär samtidigt en snabbare förbättring av pensionsskyddet och den sociala tryggheten.

Maximihöjningen gäller de två första justeringarna

Maximihöjningen på 4 000 euro gäller endast den arbetsinkomst som pensionsbolaget rekommenderar under de två första justeringarna. Vid den tredje justeringen finns det inte längre några begränsningar. I det skedet är arbetsinkomsten emellertid redan betydligt högre än den var från början och således är de fortsatta justeringarna mindre.

Begränsningen gäller därtill endast företagare som haft en gällande försäkring den 1 januari 2023. Den gäller således inte företagare som tecknat en försäkring efter att lagrevideringen trädde i kraft. För nya företagare fastställs arbetsinkomsten till rätt nivå i samband med att försäkringen börjar och den justeras på arbetspensionsbolagets initiativ efter tre år.

Så här justerar vi arbetsinkomsterna – är dina kontaktuppgifter uppdaterade?

Vi inleder justeringarna tidigast i skiftet maj–juni i år. Justeringarna görs stegvis under hela slutåret. Vi vill göra justeringen så smidig som möjligt för dig och säkerställa att företagaren hörs och att den sakkunniga har möjlighet att överväga sitt beslut.

Därför är det särskilt viktigt att dina kontaktuppgifter är uppdaterade, så att vi kan nå dig vid behov och sköta ärendet smidigt. Det tar endast några minuter att kontrollera och uppdatera telefonnummer, e-postadress och postadress i tjänsten för företagare på nätet.

Under våren skickar vi våra kunder förhandsinformation om de kommande justeringarna. Om din arbetsinkomst justeras i år, får du därtill ett separat meddelande om justeringen av din arbetsinkomst.

En hurdan rekommendation till arbetsinkomst kan jag få?

Vi räknar ut en personlig rekommendation till arbetsinkomst. Vi använder den gemensamma beräkningstjänsten för arbetsinkomst inom branschen, vilken beaktar medianlönen till arbetstagare på heltid inom din bransch, din omsättning under de tre senaste åren och dina eventuella inkomster från annat arbete, vilka berättar om huruvida du är företagare på deltid. Medianlönen som beräkningstjänsten använder inhämtas från Statistikcentralen, uppgifterna om omsättning och bransch från skattemyndigheterna och inkomstuppgifterna från inkomstregistret.

Den rekommenderade arbetsinkomsten innehåller en marginal på 30 procent uppåt eller nedåt. Majoriteten av företagarna hittar en lämplig arbetsinkomst inom marginalen.

Hur går jag till väga om jag inte samtycker till den förslagna arbetsinkomsten?

Den rekommenderade arbetsinkomsten är som namnet säger en rekommendation som du av motiverad orsak kan avvika från uppåt eller nedåt. Vi fastställer arbetsinkomsten utifrån en helhetsbedömning där vi beaktar de tilläggsuppgifter som du lämnat in, kraven i lagen om pension för arbetstagare och gällande anvisning. Om du inte godkänner vårt förslag till arbetsinkomst, ställer vi ytterligare frågor och handleder dig att lämna in ytterligare information till oss. Svara omsorgsfullt på frågorna.

Till slut fastställer vi en ny arbetsinkomst eller så konstaterar vi att din arbetsinkomst fortsätter på tidigare nivå. I de flesta fallen når vi ett samförstånd om arbetsinkomstens nivå med företagaren. Om den inlämnade tilläggsinformationen inte är tillräcklig för att motivera din föreslagna arbetsinkomst och du är missnöjd med vårt beslut, ger vi anvisningar om hur du söker ändring.

Gör så här när justeringarna av arbetsinkomsterna börjar

 1. Följ våra kontakttaganden.
 2. När du får en rekommendation till arbetsinkomst som räknats för dig personligen, begrunda vad du själv anser om arbetsinkomstens nivå.
 3. Kom ihåg att den rekommenderade arbetsinkomsten har en marginal på +/- 30 procent, inom vilken de flesta företagare hittar en lämplig arbetsinkomst.
 4. Om din uppfattning avviker från rekommendationen, välj att inte godkänna förslaget och svara på våra tilläggsfrågor.
 5. Kom ihåg: Vi lyssnar till dig då vi fastställer arbetsinkomsten. I allmänhet når vi ett gott samförstånd om arbetsinkomstens nivå.

Behöver du uppdatera dina uppgifter?
Om du misstänker att dina kontaktuppgifter kan vara föråldrade i vår tjänst, logga in och kontrollera dina uppgifter.
Logga in och granska >

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten
Mera nyheter och meddelanden