Nyheter 28.6.2023

​​EU-avtal om distansarbete​

En del av EU-länderna har ingått ett ramavtal om distansarbete över gränserna. Enligt avtalet om distansarbete kan arbetstagare som arbetar både på distans och i företagets lokaler i två EU-länder under vissa förutsättningar försäkras i arbetsgivarens hemland i stället för bosättningslandet.

Avtalet om distansarbete möjliggör ett mer flexibelt arbete i Europa.  Avtalet ger en möjlighet att göra undantag från regel om försäkring i arbetstagarens bosättningsland. För närvarande påverkas en anställds sociala trygghet av hens hemland. Med stöd av avtalet om distansarbete kan arbetsgivaren och arbetstagaren ansöka om dispens för att arbetstagaren ska omfattas av lagstiftningen om social trygghet i det land där arbetsgivaren har sitt säte. 

Dispens enligt avtalet om distansarbete ska sökas hos socialförsäkringsmyndigheterna i det land där arbetsgivaren har sitt säte. I Finland ska ansökan göras hos Pensionsskyddscentralen. Dispens kan sökas fr.o.m. 1.7.2023 om förutsättningar uppfylls. Hittills har 20 EU-länder meddelat att de har för avsikt att underteckna avtalet. Endast Storbritannien har meddelat att de inte undertecknar avtalet. 

Förutsättningarna för tillämpning av avtalet om distansarbete 

  • Avtalet om distansarbete tillämpas endast på arbetstagare som rör sig mellan länder som undertecknat avtalet. Det är också möjligt att ansluta sig till avtalet efter 1.7, vilket innebär att listan över länder som hittills undertecknat avtalet uppdateras.  
  • Avtalet om distansarbete gäller endast sådana arbetstagare som befinner sig i en gränsöverskridande situation så att de distansarbetar i sitt bosättningsland med hjälp av informationsteknik och arbetar resten av tiden i arbetsgivarens hemland. 
  • Arbetstagaren ska distansarbeta i sitt bosättningsland minst 25 % men mindre än 50 % av sin sammanlagda arbetstid. Resten av tiden, dvs. minst 50 % av arbetstiden, ska arbetstagaren arbeta i arbetsgivarens hemland. 
  • Arbetsgivaren och arbetstagaren måste båda vilja att distansarbetsavtalet tillämpas och avvika från de normala bestämmelserna i den tillämpliga socialförsäkringslagstiftningen. 

Avtalet om distansarbete gäller inte företagare, stipendiater eller offentligt anställda. Den är inte heller lämplig för arbete som är knutet till en specifik plats eller för arbetstagare som arbetar i fler än två länder eller har flera arbetsgivare i olika länder. 

Välkommen till avgiftsfria webbseminarium 27.10.2023 

Vi ordnar ett avgiftsfritt webbseminarium (på finska) om utlandsarbete och internationell rörlighet.  

Vi betraktar i webbseminariet ämnet ur olika myndigheters synvinkel samt ger råd om hur du utan svårighet ansöker A1-intyg för arbete utomlands. Boka in datumet in i din kalender nu!  

Läs mer 

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten
Mera nyheter och meddelanden