Meddelande 27.10.2023

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas

Avkastningen på Arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–september 3,3 procent. Bolaget fortsatte att effektivera sin operativa verksamhet. – Förra året var vi det effektivaste bolaget inom branschen mätt med omkostnadsprocenten. I år har de omkostnader som behövs för att verkställa pensionsskyddet minskat ytterligare och vi kommer att sänka omkostnadspriserna för våra kunder med 20 procent, säger verkställande direktör Jouko Pölönen.

Drivkrafterna bakom avkastningen på 3,3 procent på placeringsportföljen var den gynnsamma utvecklingen på aktiemarknaden samt ränte- och kreditriskplaceringarna. Höjningen av räntenivån avspeglades på avkastningarna på fastighetsplaceringar, vilka vände på minus. Den långfristiga medelavkastningen från och med 1997 var 5,7 procent. Placeringarnas marknadsvärde var 57,7 miljarder euro.

Ilmarinens kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare, då premieinkomsten ökade med 5 procent och omkostnaderna minskade med 2 procent. Omkostnaderna utgjorde 0,34 procent av de försäkrades ArPL-lönesumma och FöPL-arbetsinkomst. I januari–september betalade vi ca 5,4 miljarder euro i pension till 455 000 pensionstagare.

En högre avkastning på lång sikt bör eftersträvas på pensionstillgångarna

I regeringsprogrammet har det antecknats ändringsbehov i arbetspensionslagstiftningen i syfte att säkerställa en hållbar finansiering av systemet och för tryggandet av förmånsnivån. Regeringens mål är att på lång sikt stärka de offentliga finanserna med ca 0,4 procentenheter i förhållande till bruttonationalprodukten. Det motsvarar cirka en miljard euro.

Enligt den nyligen publicerade jämförelsen Melbourne Mercer Global Pension Index är det finska pensionssystemet sjätte bäst i världen. Fastän arbetspensionssystemet är i gott skick, bör vi bereda oss för ett höjningstryck på pensionsavgiften som orsakas av befolkningsutvecklingen.

Utökandet av placeringsintäkterna är ett effektivt sätt att förbättra pensionssystemets ekonomiska och sociala hållbarhet. 

– Av den orsaken bör man genom att utveckla solvensregleringen säkerställa bästa möjliga avkastning på pensionstillgångarna på lång sikt. Den nuvarande solvensregleringen är kortsiktig, invecklad och styr bolaget att placera procykliskt. På så sätt kan man inte utnyttja pensionstill­gångarnas synnerligen långa placeringshorisont i placeringsverksamheten, konstaterar Jouko Pölönen.

En förbättring av sysselsättningen och längre yrkesbanor står också i nyckelställning då det gäller den framtida finansieringen av pensionssystemet.

Sysselsättningen försvagas

Ilmarinens konjunkturindex följer upp sysselsättningsutvecklingen varje månad.

– Det är viktigt att förbättra produktiviteten för att få till stånd tillväxt och för att dämpa skuldsättningen. Den försvagade sysselsättningen syns i Ilmarinens konjunkturindex. Antalet anställda i våra kundföretag vände neråt på sommaren för första gången på över två år. Sysselsättningen försvagades ytterligare i september då antalet anställda redan sjunkit med 1,4 procent jämfört med året innan, berättar Pölönen.

De branscher där antalet arbetstagare sjunkit mest är personaluthyrning och byggsektorn. Antalet anställda ökade ännu inom industrin och IT jämfört med året innan.

– Då sysselsättningen försvagas, behövs produktivitetsutveckling. Det är viktigt att få med digitaliseringen som draghjälp. Utnyttjande av nya tekniker, såsom automation och artificiell intelligens, är av central betydelse. Även i Ilmarinen fortsätter vi att kraftigt utveckla dessa. Våra kunder gynnas direkt av vår förbättrade effektivitet. Från ingången av 2024 sjunker vår omkost­nadsavgift med 20 procent. Vi sköter offentlig social trygghet och vill hela tiden göra det allt effektivare, säger Jouko Pölönen.

Ilmarinens utveckling i januari–september 2023 i korthet

  • Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 3,3 (-8,0) procent, dvs. 1,9 miljarder euro. Placeringarnas marknadsvärde steg till 57,7 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna räknat från år 1997 var 5,7 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,7 procent.
  • Totalresultatet steg till 0,2 (-4,8) miljarder euro.
  • Premieinkomsten ökade med 5 procent till 5,2 (5,0) miljarder euro. Pensioner utbetalades för 5,4 (5,0) miljarder euro.
  • Kundanskaffningen inbringade 135 (159) miljoner euro netto och kundlojaliteten var löpande under de föregående 12 månaderna 96,6 (97,7) procent.
  • Omkostnaderna sjönk med 2 procent till 72 (73) miljoner euro och var 0,34 (0,36) procent av de försäkrades ArPL-lönesumma och FöPL-arbetsinkomst.
  • Solvenskapitalet steg till 12,0 (11,8) miljarder euro och solvensnivån sjönk till 125,5 (125,8) procent.
  • Utsikter: Ilmarinens premieinkomst väntas öka tack vare större lönesummor, men tillväxttakten väntas bli långsammare än året innan.

Närmare information

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282
Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016
Kaisa Ala-Laurila, kommunikationsdirektör, tfn 040 777 9212

Läs mer:

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 19.12.2023

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare

Vi övergår till Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare 19.12. Detta innebär att du i fortsättningen kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikat. För det behöver du antingen en registerroll eller Suomi.fi-fullmakt.

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare

Meddelande 15.8.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 3,7 (-6,2) procent, dvs. 2,1 (3,7) miljarder euro Placeringarnas marknadsvärde steg till 58,2 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna räknat från år 1997 var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare
Mera nyheter och meddelanden