Ilmarinens KPI-tal

På den här sidan kan du se de personalrelaterade nyckeltal (KPI, Key Performance Indicator) som Ilmarinen följer upp.

Vi följer upp nyckeltalen kvartalsvis eller årligen

Resurser

 • Persontalantal
 • Årsverken (exkl. sommarpraktikanter och timanställda) / årskostnad per årsverke i euro
 • Köpta utvecklingsresurser (ÅV/årskostnad, euro)
 • Personalomsättning (på eget initiativ)
 • Avslutade anställningsförhållanden (fast anställda inkl. pensioneringar)
 • Inledda anställningsförhållanden (fast anställda)

Kostnader

 • Personalkostnader (euro per år)
 • Personalkostnader i procent av de totala rörelsekostnaderna
 • Kostnader för övertidsarbete (euro per år)
 • Rekryteringskostnader (euro per år)
 • Faktiska kostnader för ogjort arbete (euro per år)

Personaltillfredsställelse

 • Personaltillfredsställelse totalt (1–5)
 • NPS (Net Promoter Score)
 • Bedömning av samarbetet (1–5)
 • Bedömning av chefsarbetet (1–5)

Arbetsförmåga

 • Sjukfrånvaroprocent
 • Hälsoprocent (% av personalen utan sjukfrånvaro)
 • Fördelning av ersättningskostnader för företagshälsovård mellan FPA:s ersättningsklasser I och II (%, andel av kostnaderna som FPA ersätter)
 • Arbetsrelaterade besök vid företagshälsovården (% av alla besök)
 • Antal långvariga (> 30 dagar) sjukskrivningar (person/månad)
 • Personalens bedömning av egen arbetsförmåga (1–5)
 • Arbets- eller pendlingsolyckor (st, arbete/arbetsresa)

Kompetens

 • Befintliga utvecklingsplaner
 • Utbildningskostnader (euro/person/år)