Utvärdera och utveckla som arbetsgivare

Håll dig uppdaterad om personalens välbefinnande och utveckla metoder för att främja psykisk hälsa på din arbetsplats. Bygg ett tätt företagshälsovårdssamarbetet och ha en låg tröskel för att söka hjälp.

Utvärdera regelbundet

Anhåll dig till psykisk hälsa på samma sätt som hälsan i allmänhet. Följ med personalens tankar och åsikter om frågor som gäller den psykiska hälsan samtidigt som du följer med deras välbefinnande i arbetet i övrigt. Ställ frågor i peronalenkäter om arbetets smidighet och strukturer, samarbetet på arbetsplatsen, chefsarbetet och verksamhetskulturen.

Gör en sammanställning av ärenden som behandlats i utvecklingssamtalen och inkludera psykisk hälsa och psykisk belastning som ett delområde i utvecklingssamtalen. Sammanställ chefernas observationer om den dagliga ledningen och frågor som diskuterats med arbetstagarna. Företagets egen personalrapportering om frånvaro och din företagshälsovårdspartners regelbundna rapportering är även bra sätt att följa upp situationen.

Kom även ihåg att förmedla positiva budskap om främjande av psykisk hälsa på arbetsplatsen. Försäkra dig om att din personal känner till hurdant stöd som finns tillgängligt och uppmuntra dem att använda stödtjänsterna. När den psykiska hälsan och dess främjande är ett återkommande och acceptabelt diskussionsämne skapar du samtidigt en verksamhetskultur som minskar rädslan för att bli stämplad eller för att behöva skämmas på grund av psykiska problem.

Läs mer om kunskapsledning

Utveckla företagshälsovårdssamarbetet

I ett välfungerande företagshälsovårdssamarbete har du i bästa fall möjlighet att bygga upp en ständig dialog för att främja personalens psykiska hälsa. Håll din företagshälsovårdspartner informerad om naturen av ditt företags verksamhet, den rådande situationen, förfaringssätten och det stöd som erbjuds personalen, till exempel möjligheterna till omstruktureringar i arbetet. På så sätt kan ni rikta företagshälsovårdens åtgärder på rätt sätt. Planera tillsammans med personalen och företagshälsovården verksamhetsmodeller och rekommendationer för behandling av psykiska problem på arbetsplatsen.

En tydlig, heltäckande och regelbunden rapportering från företagshälsovården, uppföljningen av genomförda åtgärder och en gemensam planering av verksamheten som görs tillräckligt ofta samt en uppdatering av handlingsplanerna säkerställer att ni kan ta tag i eventuella problem genom föregripande.

Företagshälsovården är en lagstadgad tjänst som nödvändigtvis inte täcker ditt företags samtliga behov vid främjande av den psykiska hälsan. Serviceutbudet hos de flesta leverantörer av företagshälsovårdstjänster är emellertid betydligt mer omfattande än den lagstadgade miniminivån. Fråga och utmana din företagshälsovårdspartner att erbjuda lösningar för behoven i just din organisation. 

Läs mer om uppbyggandet av ett fungerande företagshälsovårdssamarbete

Sänk tröskeln för att söka hjälp, sträva efter att behandla arbetsrelaterade frågor på arbetsplatsen

Fundera över tillgången till stöd och hjälp även i en större utsträckning än endast företagshälsovården. Det finns flera tjänsteleverantörer på marknaden som tillhandahåller olika typer av stöd för personalen för behandling av utmanande situationer. Det är lättare att söka hjälp när den finns att få med låg tröskel och konfidentiellt. Bygg modigt upp samarbetsnätverk men lägg inte ut lösningen på arbetsrelaterade problem. Sträva alltid efter att ni behandlar arbetsrelaterade frågor som rör den psykiska hälsan även på arbetsplatsen. Arbetsförmågan handlar alltid om en sammanjämkning av arbetstagarens beredskap och resurser med arbetskraven.

Överväg också som ett alternativ att utveckla kamratstödet mellan arbetstagarna. Ofta kan det vara lättare att berätta om svåra situationer till en medarbetare först. Detta kräver naturligtvis en utveckling av och stöd för personalens kompetens, tillit i arbetsgemenskapen samt en öppen diskussionskultur.