Arbetsgivarens åtgärder

Gör tidigt stöd, omsorg och omstrukturering av arbetet till en del av det dagliga ledarskapet. På så sätt stöder du den sykiska hälsan på arbetsplatsen.

Identifiera problemen och ta tag i dem i ett tidigt skede

Syftet med tidigt stöd är att hjälpa arbetsplatsen att stöda arbetstagarnas arbetsförmåga, minska onödig sjukfrånvaro och långvariga sjukdomar samt stöda arbetstagarnas återgång till arbetet.  Sträva alltså efter att identifiera eventuella problem och ta tag i dem i ett tidigt skede. Säkerställ att cheferna har tillräcklig beredskap och kompetens för såväl identifiering av eventuella problemsituationer som för att ingripa i dem. Ordna möjligheter för cheferna att repetera sina kunskaper och utbyta erfarenheter. När situationen är bra behövs åtgärder för tidigt stöd mera sällan.

Utbilda och stöd cheferna även i att identifiera, föregripa och förebygga psykosocial belastning och de skadliga verkningarna som orsakas av stress. I bästa fall får de möjligheten att lösa situationer i god tid innan de realiseras som sjukfrånvaro, diagnostiserade sjukdomar och officiella åtgärder för tidigt stöd. Bygg upp ett fungerade samarbete med din partner inom företagshälsovården så att enskilda arbetstagare eller chefer inte behöver fundera över hur de ska gå vidare.

Ofta kan det vara lättare för en arbetstagare att berätta om sina egna svårigheter eller psykiska symtom för en medarbetare än för chefen. Försäkra dig om att alla arbetstagare vet hurdant stöd som är tillgängligt. Det är lättare att söka hjälp för psykiska problem när någon nära och pålitlig människa styr personen till vård.

Säkerställ möjligheterna för mstruktureringar och flexibilitet i arbetet befullmäktiga cheferna

När det gäller fysiska begränsningar och symtom är omstruktureringar i arbetet tydligare än vid psykiska problem. Omstruktureringen stöds då till exempel av standarder och anvisningar för ergonomi.

När det gäller problem med den psykiska hälsan kan en omstruktureringar iav arbetet kännas svårare, eftersom det nödvändigtvis inte finns så entydigt definierade gränser för olika begränsningar och omstruktureringar. Lämpliga omstruktureringar kan vara till exempel en begränsning av arbetsuppgifterna, ökad respons, en utsedd stödperson eller en tillfällig förflyttning bland annat från kundtjänstuppgifter eller chefsrollen.

Definiera färdigt hurdana omstruktureringar det är möjligt att göra på din arbetsplats. Befullmäktiga cheferna att använda sitt eget omdöme inom ramarna för dessa definitioner när det finns ett behov av omstruktureringar.

Våra experter hjälper dig gärna att hitta modeller för omstruktureringar i arbetet som är lämpliga just för din arbetsplats. Vi har lång erfarenhet av yrkesinriktad rehabilitering och stöd för återgång till arbetet. Liknande metoder för omstrukturering fungerar också, även om det ännu inte skulle vara fråga om rehabilitering eller en återgång till arbetet efter en sjukfrånvaro, utan snarare om att man anpassar arbetsbördan så att den stöder orken i arbetet.

Främja psykisk hälsa på arbetsplatsen

Du främjar psykisk hälsa bäst genom att utveckla arbetsförhållandena och organiseringen av arbetet. Väldimensionerat arbete och tillräckliga förutsättningar för arbetet skapar en grund för välmående och den psykiska hälsan.

Säkerställ även att det finns tillräckliga förutsättningar, tid och möjligheter för diskussioner mellan arbetstagare och chefer. Regelbundna utvecklingssamtal är en bra utgångpunkt. Fäst uppmärksamhet vid att cheferna förutom dessa även har möjlighet till regelbundna samtal med arbetstagarna varje eller varannan vecka.

Positiva människorelationer, den fysiska hälsan, stärkande av självkänslan, medlidande och acceptans, stärkande av färdigheter i problemlösning, konfliktlösning och växelverkan samt möjlighet att förverkliga sig själv är alla faktorer som främjar psykisk hälsa. Som arbetsgivare har du en stor möjlighet att främja realiseringen av dessa.

 • Ordna meningsfulla och inspirerande arbetsmöjligheter och skapa en uppmuntrande arbetsorganisation. 
 • Ge arbetstagarna en möjlighet att utveckla såväl sin yrkeskunskap, sitt självförtroende och sin sociala kompetens. 
 • Ge arbetstagarna fler möjligheter att delta i beslutsfattandet. 
 • Identifiera chefernas centrala uppgift som är att stöda personalen och se till att de har tid och övriga resurser att genomföra denna uppgift. 
 • Skapa en positiv arbetsmiljö, förtydliga arbetsuppgifterna, ansvaren och förväntningarna.
 • Minska arbetets belastningsfaktorer och utveckla den individuella stresstoleransen genom att stärka personens stresshanteringsmetoder. 
 • Främja sammanjämkningen av och balansen mellan arbete och fritid. 
 • Uppmuntra en stämning av företagsamhet, deltagande och jämställdhet. Håll en nolltolerans för stämpling, trakasserier och diskriminering. 
 • Stöd människor med psykiska problem. Stöd arbetet och återgången till arbetet.
 • Utveckla och verkställ förfaringssätt som stöder psykisk hälsa och välbefinnande.
 • Följ upp och bedöm effekten av genomförda åtgärder, var beredd att ändra på planerna.