Så här bestäms ArPL-avgiften

Storleken på din arbetspensionsavgift beror på din storlek som arbetsgivare och på dina kundåterbäringar. På denna sida kan du läsa mer om ArPL-avgiften 2021 och hur den fastställs.

Vad består ArPL-avgiften av?

Din storlek som arbetsgivare påverkar din ArPL-avgift. För storarbetsgivare påverkas avgiften dessutom av arbetstagarnas arbetsförmåga. Som avtalsarbetsgivare har du rätt till kundåterbäringar, som storarbetsgivare även ett antal andra rabatter. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer beräkningsgrunderna för arbetspensionsavgifterna årligen.

ArPL-grundavgiften är en viss procent av lönerna som du betalat ut till dina arbetstagare, det vill säga av den betalda lönesumman. År 2021 är ArPL-grundavgiften 24,8% (år 2020 25,3 % under januari–april och 22,7 % under maj–december).

Det finns olika rabatter som minskar din ArPL-avgift. Som arbetsgivare betalar du inte hela ArPL-avgiften själv utan dina arbetstagare betalar en del av den. Nedan kan du läsa mer om hur din arbetspensionsavgift fastställs.

Exceptionell avgiftsprocent för år 2020

Förändringen av avgiftsprocenten under året beror på den exceptionella situationen våren 2020 som ledde till att ArPL-grundavgiften sänktes för resten av året 2020. Sänkningen minskar arbetsgivarnas avgiftsdel med 2,6 procentenheter för löner som betalades ut 1.5–31.12.2020. Vi betalar inte ut kundåterbäringar för denna tidsperiod. Sänkningen kompenseras genom att höja arbetsgivarnas ArPL-avgiftsdel åren 2022–2025.

Arbetspensionsavgiftens storlek

En kundåterbäring som du får en gång om året minskar din ArPL-avgift. Du kan även ha rätt till andra rabatter om företagets lönesumma 2019 överskred 2 125 500 euro. Om lönesumman 2019 var lägre än så bestäms ArPL-avgiften enligt grundavgiftsprocenten för 2021 och din kundåterbäring.

Läs mer om kundåterbäringar och hur företagets storlek påverkar ArPL-avgiften

Genomsnittlig ArPL-avgift

Den genomsnittliga ArPL-avgiften utgörs av en avgiftsprocent som beaktar hela arbetspensionssystemets genomsnittliga kundåterbäringar samt andra avgiftsnedsättningar. År 2021 är den genomsnittliga ArPL-avgiften 24,4 % (år 2020 24,4% under januari–april och 21,8 % under maj–december).

År 2021 är arbetsgivarens avgiftsdel i genomsnitt 16,95 % av bruttolönesumman (år 2020 under januari–april i genomsnitt 16,95 % och under maj–december i genomsnitt 14,35 % av bruttolönesumman). Återstoden utgörs av arbetstagarnas avgiftsdel.

ArPL-grundavgift och genomsnittlig ArPL-avgift 2020 och 2021

ArPL-avgift 2020, % av lönen 2021, % av lönen
Genomsnittlig ArPL-avgift 24,4 (1.1–30.4)
21,8 (1.5–31.12)
24,4
ArPL-grundavgift 25,3 (1.1–30.4)
22,7 (1.5–31.12)
24,8

 

 1. ArPL-avgiften du betalar utgörs av sex delar. De olika delarna finansierar olika pensionsslag, till exempel ålders- och invalidpensioner. Delarna används även till att finansiera pensionernas förvaltning samt täcka avgiftsförluster och andra kostnader.

  Den största av de sex delarna är utjämningsdelen, med vilken man finansierar bland annat ålderspensioner och indexhöjningar på samtliga pensioner. Merparten av ArPL-avgiften går till betalning av befintliga pensioner. Ungefär en femtedel av avgiften fonderas för framtida pensioner.

  ArPL-grundavgiftens delar 2020 och 2021

  Avgiftsdel Används till Storleken påverkas av 2020, % av lönen 2021, % av lönen
  Ålderspension Ålderspensioner (fonderad del) Arbetstagarens ålder och kön 3,5 3,5
  Invalidpension Invalidpension och
  upprätthållande av arbetsförmågan
  Arbetstagarens ålder och arbetsgivarens invalidpensioner (arbetsgivarens storlek) 1,0 1,2
  Utjämningsdel Ålderspensioner (icke-fonderad del),
  arbetslivspensioner, partiella ålderspensioner, deltidspensioner, familjepensioner, rehabiliteringstillägg, indexhöjningar
  av pensioner etc.
  Arbetstagarens ålder och kön 19,9 (1.1–30.4)
  17,3 (1.5–31.12)
  19,1
  Övriga delar Avgiftsförluster och omkostnader
  samt lagstadgade avgifter och Pensionsskyddscentralens kostnader, Justitieförvaltningens och
  Finansinspektionens avgifter
  Arbetsgivarens storlek 0,9 1,0
  Totalt     25,3 (1.1–30.4)
  22,7 (1.5–31.12)
  24,8
 2. Som arbetsgivare innehåller du arbetstagarens avgiftsdel från lönen och betalar hela ArPL-avgiften till oss.

  Arbetstagarens avgiftsdel är lika stor oavsett personens ålder. Ett undantag till detta är avgiftsdelen för personer i åldern 53–62 år, som har en större avgiftsdel än andra arbetstagare. Samtidigt tjänar 53–62-åringar in mer pension. Den större avgiftsdelen tas ut från och med början av månaden efter att arbetstagaren fyllt 53 år och fram till slutet av månaden då arbetstagaren fyller 63 år. Detta tillvägagångssätt med en större avgiftsdel och pensionstillväxt gäller under en så kallad övergångsperiod fram till utgången av 2025.

  Arbetstagarnas andel av ArPL-avgiften enligt åldersgrupp 2020 och 2021

  Arbetstagarens avgiftsdel, % av lönen 2020 2021
  17–52 år 7,15 7,15
  53–62 år 8,65 8,65
  63–67 år 7,15 7,15

   

  Dra av arbetstagarens avgiftsdel från lönen även om

  • arbetstagaren får pension vid sidan av lönen
  • du har tecknat en frivillig ArPL-försäkring åt arbetstagaren för utlandsarbete eller ett förtroendeuppdrag
  • du har försäkrat arbetstagaren frivilligt, även om lönen är understiger den nedre gränsen för ArPL. Försäkringsskyldighet uppstår vid en lön på minst 61,37 euro/mån. år 2021 eller minst 60,57 euro/mån. år 2020.

  Anmäl alla utbetalda löner till inkomstregistret.

Kundåterbäring

Kundåterbäringen sänker din försäkringsavgift. Återbäringen är beroende av Ilmarinens solvens och effektivitet. Bolagets solvens beror på placeringsverksamhetens resultat och vår effektivitet på våra arbetssätt.

Du har rätt till kundåterbäring om du har en gällande ArPL-försäkring hos Ilmarinen och du är en så kallad avtalsarbetsgivare.  Du börjar få kundåterbäring från och med året efter att din försäkring träder i kraft hos Ilmarinen.

Du får återbäringen en gång om året på våren. Om du överför din försäkring till ett annat pensionsbolag kan du så länge vissa förutsättningar uppfylls ha rätt till kundåterbäringar i efterskott, som betalas ut i högst tre år efter att din försäkring hos oss har upphört. Denna efteråterbäring är mindre än den vanliga kundåterbäringen.

År 2021 kommer kundåterbäringen i genomsnitt att minska ArPL-avgiften med 0,2 procent (år 2020 0,7 procent). Om din försäkring funnits hos Ilmarinen en längre tid kan återbäringen vara betydligt högre. Kundåterbäringarna som betalas ut år 2021 är mindre än normalt på grund av att kundåterbäringar inte betalas ut för tiden 1.5-31.12.2020.

Läs mer om den exceptionella ArPL -avgiften för år 2020 >

Kundåterbäringarnas belopp fastställs med beräkningsgrunder som är gemensamma för alla arbetspensionsbolag. Varje arbetspensionsbolag har dessutom egna beräkningsgrunder som fastställer hur kundåterbäringarna fördelas mellan olika försäkringar. Ilmarinens modell för kundåterbäringar grundar sig på försäkringarnas lönesummor. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen arbetspensionsbolagens gemensamma beräkningsgrunder och varje bolags egna beräkningsgrunder.

 1. Ju mer du betalat ut i lön, desto högre är din kundåterbäring. I Ilmarinens återbäringsmodell påverkas din kundåterbäring av två lönesummor: företagets lönesumma under det föregående året och den sammanräknade lönesumman under högst 20 år innan dess. Om ditt företag ingår i en koncern påverkar även koncernens lönesumma kundåterbäringen. Lönesummorna inkluderar endast arbetsförhållanden som är försäkrade hos Ilmarinen.

  I vår återbäringsmodell påverkas den del av återbäringen som bestäms utifrån Ilmarinens solvens av försäkringsavtalets längd, den sammanräknade lönesumman för högst 20 år. Överskottet som uppkommer genom en effektiv verksamhet betalas ut baserat på lönesumman för det föregående året.

  Kundåterbäringen du får 2021 bygger på Ilmarinens solvens och effektivitet under 2020. Om ditt företag ingår i en koncern påverkas återbäringen även av koncernens lönesumma under 2020. Dessutom påverkas återbäringen av den sammanräknade lönesumman för din försäkring åren 2000–2019, eller den del av åren då din försäkring varit i kraft hos Ilmarinen, och av försäkringens lönesumma år 2020.

Företagets storlek påverkar din ArPL-avgift

Som avtalsarbetsgivare påverkas storleken på din ArPL-avgift av ditt företags storlek. Som tillfällig arbetsgivare påverkar företagets storlek inte avgiften, eftersom du som tillfällig arbetsgivare endast betalar ArPL-grundavgiften.

Din lönesumma på årsnivå avgör om du räknas som liten eller stor avtalsarbetsgivare. År 2021 är du en liten arbetsgivare om din lönesumma år 2019 var under 2 125 500 euro och stor om lönesumman var större än så.

Som liten avtalsarbetsgivare betalar du alltid endast ArPL-grundavgiften. En kundåterbäring som betalas ut en gång om året minskar din ArPL-avgift precis som för alla avtalsarbetsgivare.

Som stor avtalsarbetsgivare påverkas din ArPL-avgift mest av dina arbetstagares arbetsförmåga, eftersom ditt företag placeras i en avgiftsklass utifrån deras arbetsförmåga. Som storarbetsgivare får du förutom kundåterbäringen även vissa andra rabatter.

Är du en storarbetsgivare? Läs mer om ArPL-avgiften för storarbetsgivare.

Avgiftsbelopp och betalningstidpunkt

Du betalar din ArPL-försäkringsavgift en gång i månaden. Avgiften bygger på dina löneanmälningar till inkomstregistret efter varje löneutbetalning.

Kundåterbäringen får du en gång om året. Den minskar din ArPL-avgift för följande månad.

ArPL-avgiftens förfallodag är vanligen den sista dagen i månaden efter löneutbetalningen. Den sista dagen i månaden efter löneutbetalningen kallas därför för ArPL-avgiftens teoretiska förfallodag.
Om du behöver flytta fram förfallodagen kan du göra det via vår webbtjänst. Du kan skjuta upp förfallodagen med högst en månad. För denna tid betalar du den normala försäkringsavgiftsräntan.

Via vår webbtjänst kan du ändra förfallodagen för ArPL-avgiften till två månader efter löneutbetalningen. På avgiften tillkommer då försäkringsavgiftsränta från den teoretiska förfallodagen fram till betalningsdagen. 

Läs mer om betalning och fakturering av ArPL-avgifter