Allmänna riktlinjer för riskhanteringen

Ilmarinen har ett stort samhällsansvar i skötseln av arbetspensionsförsäkringen, då den utgör en viktig del av den sociala tryggheten i Finland. Bolaget förvaltar också över stora tillgångar. Inom riskhanteringen är det viktigaste att trygga de försäkrades, pensionstagarnas och försäkringstagarnas rättigheter i alla situationer.

Målet inom Ilmarinens riskhantering är att eliminera risker som hotar bolaget, att hålla skadorna av eventuella realiserade riskfaktorer så små som möjligt, att trygga en fortsatt verksamhet och minimera eventuella ekonomiska förluster. Därtill är målet att bevara ett spelrum inom risktagningen så att en behärskad ökning av risknivån gör det möjligt att förbättra resultatet. Detta är särskilt viktigt inom placeringsverksamheten.

Styrelsen behandlar riskhanteringsplanen

Tyngdpunkten i bolagets riskhantering har systematiskt kopplats till skötseln av bolagets grundläggande uppgift samt till de strategiska och operativa målen. Riskhanteringssystemet har upptagits i riskhanteringsplanen som omfattar hela verksamheten och som bolagets styrelse behandlar och godkänner varje år.

I det nedanstående dokumentet om Ilmarinens riskhantering redogörs närmare för de allmänna riktlinjerna i Ilmarinens riskhantering och riskhanteringsorganisationen samt för riskhanteringen inom försäkringsrörelsen, placeringsverksamheten och för undantagsförhållanden.

•  Riskhantering inom Ilmarinen (på finska)
 Riskhantering inom placeringsverksamheten

Ilmarinens interna revision

Syftet med den interna revisionen är att producera oberoende och objektiva bedömnings-, säkrings- och konsulteringstjänster som skapar mervärde för organisationen och förbättrar dess verksamhet.

Den interna revisionen stöder organisationen att uppnå målen genom att erbjuda ett systematiskt tillvägagångssätt för bedömning och utveckling av effektiviteten i Ilmarinens riskhanterings-, övervaknings-, lednings- och förvaltningsprocesser.

Den interna revisionen utgör en del av Ilmarinens styr- och övervakningssystem, som bolagets styrelse och verkställande direktör använder för att uppfylla sin övervakningsskyldighet.