Insiderärenden

Ilmarinen för ett offentligt insiderregister enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Registret innehåller på det sätt som krävs i lagen uppgifter om innehav av aktier, och av finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform.

Med insider i ett arbetspensionsförsäkringsbolag avses enligt lagen

1) ledamöterna och suppleanterna i arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse, bolagets verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt revisorer, revisorssuppleanter och de anställda hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av bolaget,

2) sådana anställda hos arbetspensionsförsäkringsbolaget som kan påverka beslutsfattandet när det gäller placering av bolagets tillgångar eller som på något annat sätt regelbundet får tillgång till insiderinformation om aktier och finansiella instrument som avses ovan.

Utöver lagstiftningen iakttar Ilmarinen Nasdaq OMX Helsinki Oy:s (Helsingforsbörsens) insiderinstruktion till den del det är möjligt för ett icke börsnoterat, ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag. Ilmarinen har också en egen insideranvisning som bolagets styrelse har godkänt. Ilmarinen för ett projektspecifikt insiderregister i enlighet med anvisningen. Syftet med anvisningen är att förenhetliga och effektivisera behandlingen av insiderärenden på Ilmarinen.

Uppgifter om de offentliga insidernas innehav finns i Euroclear Finlands NetSire-tjänst.