Intern kontroll

Den interna kontrollen är en process, med vilken man strävar efter att säkerställa

  • att uppställda syften och mål uppnås
  • att resurser används ekonomiskt och effektivt
  • en tillräcklig hantering av riskerna förknippade med verksamheten
  • att den ekonomiska informationen och annan information om hur bolaget styrs är tillförlitlig och korrekt
  • att lagar och bestämmelser samt förvaltningsorganens beslut, interna planer, regler och förfaranden efterföljs.

Riskhanteringen utgör en del av den interna kontrollen och med den avses identifiering, bedömning, begränsning och övervakning av de risker som orsakas av affärsverksamheten och som är väsentligt förknippade med den.

Ilmarinens styrelse och verkställande direktör har totalansvar för bolagets interna kontroll och riskhantering. Styrelsen utvärderar hela det interna kontrollsystemet varje år utifrån revisionsutskottets förarbete.

Direktörerna för affärsfunktionerna ansvarar för den interna kontrollen inom deras respektive ansvarsområde. Chefen för varje organisationsenhet ansvarar för den interna kontrollen inom sitt eget ansvarsområde. Den interna kontrollen utgör en del av den normala bolagsstyrningen.

Ilmarinens compliance-verksamhet, som utgör en del av den interna kontrollen, ankommer på funktionen för juridiska ärenden som säkerställer att verksamheten följer lagar och principen om ett gott förvaltningssätt i nära samarbete med Ilmarinens förvaltningsorgan, ledning, olika avdelningar och bolagets internrevisor.

Ansvar och rätten att fatta beslut har implementerats som en del av Ilmarinens dokumen­terade ledningssystem, som hela personalen har informerats om. Ledningssystemet och de principer och värderingar som fastställs utifrån den samt bolagets kultur, som värdesätter ett omsorgsfullt arbete, utgör grunden för Ilmarinens kontrollsystem. För att undvika missbruk av ställning har farliga arbetskombinationer beaktats i organisationsstrukturen.

Ilmarinens riskhanteringskommitté, som består av representanter för affärsfunktionerna, har ansvar för att koordinera, utveckla och följa upp bolagets riskhanteringssystem. Aktuarie- och riskhanteringsfunktionen ansvarar för att riskhanteringssystemet är ändamålsenligt och för utvecklandet av det tillsammans med riskhanteringskommittén.

Ekonomifunktionen har huvudansvar för den ekonomiska rapporteringen. Ekonomi­funktionen har i uppgift att se till att bolaget har tillgång till riktig och tillräcklig information om bolagets resultat och ekonomiska ställning. Detta gäller såväl den ekonomiska information som behövs för de juridiska behoven (bokföring och bokslut) som aktuell och väsentlig information som stöder och styr beslutsfattandet. Aktuarie- och riskhanterings­funktionen, som ansvarar för riskövervakningen i Ilmarinens placeringsverksamhet, sköter placeringsverksamhetens avkastnings- och riskrapportering och solvensuppföljningen.

Den interna revisionen bedömer bolagets interna kontroll och riskhantering och ger utvecklingsförslag som berör dessa.

Närmare information fås från den interna revisionen.