Tiedote 24.10.2014

DELÅRSRAPPORT 1.1–30.9.2014: PLACERINGSINTÄKTERNA NÅDDE UPP TILL 5,7 PROCENT

Intäkterna av Ilmarinens placeringsportfölj under perioden 1.1–30.9.2014 var 5,7 procent, dvs. 1,8 miljarder euro (6,5 procent, dvs. 1,9 miljarder euro 30.9.2013). Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av september till 34,1 (31,5) miljarder euro.

− Årets tredje kvartal var gott med tanke på Ilmarinens placeringsportfölj. Speciellt aktierna gav en god avkastning, men de sänkta räntorna bidrog även till en god avkastning på ränteplaceringarna. Fastigheterna gav likaså en stabil avkastning, säger vice verkställande direktör Timo Ritakallio som ansvarar för Ilmarinens placeringsverksamhet.

Ilmarinens aktieplaceringar avkastade 8,8 (14,1) procent, ränteplaceringarna 3,1 (3,2) procent och fastighetsplaceringarna 4,0 (3,3) procent.

Ilmarinens långsiktiga placeringsintäkter har alltsedan ingången av år 1997 varit på en god nivå med en realavkastning på 4,1 procent. Vid bedömningen av arbetspensionsavgiftens framtida utveckling använder Pensionsskyddscentralen en förväntad realavkastning på 3,5 procent.

Ilmarinen stärkte sin solvens. Vid utgången av september var solvenskapitalet 8,0 (6,5) miljarder euro. Detta motsvarar 30,3 (25,8) procent av ansvarsskulden och var 1,9-faldigt (1,9) i förhållande till solvensgränsen.

Antalet kunder i Ilmarinen ökade under det tredje kvartalet med cirka 500 nya företagar- och företagskunder. 

Den ekonomiska osäkerheten återspeglades i placeringsportföljen

Olika geopolitiska kriser skapade fortsättningsvis osäkerhet inom placeringsmiljön.

− Följdverkningarna av krisen i Ukraina har på allvar börjat synas i det ekonomiska läget i Ryssland och Europa. Utsikterna har försvagats på bägge ekonomiområden, bedömer Ritakallio.

Ilmarinen har endast ett litet antal placeringar i Ryssland, men situationen har  indirekta verkningar också på Ilmarinens placeringsportfölj.
− En långvarig kris med ekonomiska sanktioner försvagar Rysslands ekonomi ytterligare och inverkar indirekt på de ekonomiska utsikterna även i många av de börsbolag som Ilmarinen är delägare i, säger Ritakallio.

Den ekonomiska utvecklingen i EU-länderna har också varit svagare än väntat. Enligt Ritakallio kan man tillsvidare inte se förbättring i utsikterna för Finlands ekonomi.

− Försvagningen av euron förbättrar emellertid de finländska exportföretagens konkurrensförutsättningar på den globala marknaden och på lång sikt, förutser han.

På grund av de dåliga ekonomiska nyheterna under den senaste tiden har marknadsutsikterna blivit mycket osäkra och enligt Ritakallio väntas även nästa år att bli svår för arbetspensionsplacerarna.

− Den låga räntenivån och de osäkra utsikterna på aktiemarknaden osakar huvudbry.

"Pensionsavgörelsen förbättrar finansmarknadens förtroende för Finland"

Ritakallio betraktar den uppnådda pensionsavgörelsen som en god nyhet med tanke på Finlands ekonomi.

− Pensionsavgörelsen förbättrar finansmarknadens förtroende för Finlands offentliga ekonomi, även om kreditbetyget skulle sjunka. Pensionsreformen förbättrar också de långsiktiga utsikterna för Finlands ekonomi, bedömer han.

Som en del av pensionsreformen avtalade arbetsmarknadsparterna även om en revidering av pensionsbolagens solvensreglering som skulle göra det möjligt att öka aktievikten i placeringsportföljen upp till 60 procent. Enligt Ritakallio kommer ändringarna att inverka på Ilmarinens långsiktiga placeringsstrategi.

− Några snabba ändringar i aktieviktningen utlovas emellertid inte, säger han.

Siffrorna i meddelandet har inte genomgått revision.

Mer information

Timo Ritakallio, vice verkställande direktör, placeringsverksamheten, tfn. 010 284 3838, 0500 536 346
Jaakko Kiander, direktör, ekonomi och pensionspolitik, tfn 010 284 2599, 050 583 8599
Päivi Sihvola, direktör, kommunikation och personal, tfn 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Tiedote 16.8.2022

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli -6,2 (8,9) prosenttia eli 3,8 mrd. euroa negatiivinen osakekurssien laskun ja korkojen nousun seurauksena. Sijoitusten markkina-arvo laski 56,7 (60,8) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 5,9 prosenttia. Tämä vastaa 4,1 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla

Tiedote 29.4.2022

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2022: Vakuutusmaksutulo kasvoi, kustannustehokkuus parani ja vakavaraisuus pysyi vahvana haastavassa markkinassa

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli -2,2 (4,8) prosenttia eli 1,4 mrd. euroa negatiivinen osakekurssien laskun ja korkojen nousun seurauksena. Sijoitusten markkina-arvo laski 59,1 (60,8) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,1 prosenttia. Tämä vastaa 4,4 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2022: Vakuutusmaksutulo kasvoi, kustannustehokkuus parani ja vakavaraisuus pysyi vahvana haastavassa markkinassa

Tiedote 18.2.2022

Ilmarisen tilinpäätös 2021: Sijoitusvarat ja vakavaraisuuspääoma nousivat ennätystasoille, ja vahva kehitys asiakashankinnassa ja kustannustehokkuuden parantamisessa jatkui

Ilmarisen sijoitukset tuottivat 15,3 prosenttia eli 8,1 miljardia euroa. Sijoitusvarallisuuden arvo nousi ennätystasolle 60,8 miljardiin euroon ja vakavaraisuus vahvistui.

Ilmarisen tilinpäätös 2021: Sijoitusvarat ja vakavaraisuuspääoma nousivat ennätystasoille, ja vahva kehitys asiakashankinnassa ja kustannustehokkuuden parantamisessa jatkui
Lisää uutisia ja tiedotteita