Uutiset

RSS
30.10.2020
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.9.2020: Sijoitustuotot nousivat plussalle, toiminnan kustannustehokkuus parani edelleen

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 1,1 (8,2) prosenttia eli 0,6 (3,7) miljardia euroa. Kolmannen vuosineljänneksen sijoitussalkun tuotto oli 3,2 prosenttia sijoitusmarkkinoilla jatkuneen positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 50,3 miljardia euroa (50,5 miljardia euroa 31.12.2019).

Lue lisää »
30.10.2020
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
Ilmarinen’s Interim Report 1 January–30 September 2020: Return on investments turned positive, cost-effectiveness of operations continued to improve

The return on Ilmarinen’s investment portfolio was 1.1 (8.2 per cent), i.e. EUR 0.6 (3.7) billion. The third-quarter investment portfolio return was 3.2 per cent, driven by the continued positive development in the investment markets. At the end of September, the market value of investments stood at EUR 50.3 billion (31 Dec 2019: EUR 50.5 billion).

Lue lisää »
30.10.2020
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2020: Placeringsintäkterna vände på plus, verksamhetens kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 1,1 (8,2) procent, dvs. 0,6 (3,7) miljarder euro. Under det tredje kvartalet avkastade placeringsportföljen 3,2 procent tack vare den fortsatta positiva utvecklingen på placeringsmarknaden. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av september till 50,3 miljarder euro (50,5 miljarder euro 31.12.2019).

Lue lisää »
14.2.2020
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
Ilmarisen vuosi 2019: Sijoitustuotto vuosikymmenen paras, kasvu jatkui ja tehokkuus parani

Ilmarisen sijoitukset tuottivat 11,8 prosenttia, sijoitusvarallisuuden arvo nousi yli 50 miljardiin euroon ja vakavaraisuus vahvistui. Asiakaskanta kasvoi, kulut laskivat, kustannustehokkuus parani ja asiakashyvitykset nousevat ennätystasolle. Finanssivalvonta tarkensi työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevia ohjeita, minkä johdosta Ilmarinen järjestää toimintaa uudelleen ja aloittaa näitä suunnitelmia koskevat yt-neuvottelut.

Lue lisää »
14.2.2020
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
Ilmarinen in 2019: Decade's best investment return, continued growth and improved efficiency

Ilmarinen’s return on investments was 11.8 per cent, the value of investment assets rose to more than EUR 50 billion and solvency strengthened. The customer base grew, costs decreased, cost-effectiveness improved and client bonuses will rise to a record level. The Financial Supervisory Authority specified the guidelines concerning the management of disability risk, due to which Ilmarinen will initiate co-determination negotiations related to these plans.

Lue lisää »
14.2.2020
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
Ilmarinen år 2019: Decenniest bästa placeringsintäkter, fortsatt tillväxt och förbättrad effektivitet

Ilmarinens placeringar avkastade 11,8 procent, placeringstillgångarnas värde steg till över 50 miljarder euro och solvensen stärktes. Kundbeståndet ökade, kostnaderna sjönk, kostnadseffektiviteten förbättrades och kundåter-bäringarna stiger till rekordhög nivå. Finansinspektionen preciserade anvisningarna om hanteringen av risken för arbetsoförmåga och som en följd av det kommer Ilmarinen att omorganisera sin verksamhet och inleda samarbetsförhandlingar som omfattar dessa planer.

Lue lisää »
1.8.2019
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
Ilmarinen’s interim report 1 January–30 June 2019: Strong H1 for investment operations, cost-effectiveness improved and growth continued

Ilmarinen’s total result in January–June grew to EUR 931 million (EUR -502 million in 1 Jan–30 Jun 2018), thanks to strong investment returns. Operating expenses decreased, loading profit improved to EUR 27 (20) million and the ratio of operating expenses to expense loading components stood at 71 (78) per cent.

Lue lisää »
27.4.2018
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.–31.3.2018: YHDISTYNYT ILMARINEN HUOLEHTII YLI 1,1 MILJOONAN ELÄKETURVASTA

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto tammi-maaliskuussa oli -0,1 prosenttia (2,2 prosenttia 1.1.–1.3.2017). Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 46,1 miljardia euroa (38,3 miljardia euroa 31.3.2017). Sijoitusten pitkän aikavälin keskimääräinen reaalituotto on 4,2 prosenttia vuodessa.

Lue lisää »
27.4.2018
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2018: DET FUSIONERADE ILMARINEN SKÖTER ÖVER 1,1 MILJONER FINLÄNDARES PENSIONSSKYDD

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var i januari–mars -0,1 procent (2,2 procent 1.1–31.3.2017). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av mars till 46,1 miljarder euro (38,3 miljarder euro 31.3.2017). Den långfristiga genomsnittliga realavkastningen på placeringarna är 4,2 procent om året.

Lue lisää »
27.4.2018
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
INTERIM REPORT 1 JANUARY TO 31 MARCH 2018: THE MERGED ILMARINEN TAKES CARE OF THE PENSION COVER OF MORE THAN 1.1 MILLION FINNS

In January–March, the return on Ilmarinen’s investment portfolio was -0.1 per cent (1 Jan–31 March 2017: 2.2 per cent). At the end of March, the market value of investments stood at EUR 46.1 billion (31 March 2017: EUR 38.3 billion). The long-term average real return is 4.2 per cent per annum.

Lue lisää »
5.5.2017
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
OSAKEKURSSIEN NOUSU VAUHDITTI HYVÄÄN SIJOITUSTULOKSEEN

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi-maaliskuussa 2,2 prosenttia (-1,4 prosenttia 1.1.-31.3.2016). Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 38,3 miljardia euroa (35,8 miljardia euroa 31.3.2016). Sijoitusten pitkän aikavälin keskimääräinen reaalituotto pysyi hyvällä tasolla 4,2 prosentissa.

Lue lisää »
5.5.2017
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
RISE IN SHARE PRICES LEADS TO GOOD INVESTMENT RESULT

In January–March, the return on Ilmarinen’s investment portfolio was 2.2 per cent (-1.4 per cent in Q1 2016). At the end of March, the market value of investments stood at EUR 38.3 billion (31.3.2016: EUR 35.8 billion). The long-term average real return remained at a good level, at 4.2 per cent.

Lue lisää »
5.5.2017
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
DE ÖKADE AKTIEKURSERNA BIDROG TILL ETT GOTT PLACERINGSRESULTAT

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–mars en avkastning på 2,2 procent (-1,4 procent 1.1–31.3.2016). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av mars till 38,3 miljarder euro (35,8 miljarder euro 31.3.2016). Den långfristiga genomsnittliga realavkastningen på placeringarna hölls på en god nivå på 4,2 procent.

Lue lisää »
29.7.2016
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
ILMARISEN SIJOITUSTUOTTO PARANI TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi-kesäkuussa -0,6 prosenttia (6,2 prosenttia 30.6.2015). Ensimmäisen vuosineljänneksen tuotto oli -1,4 prosenttia ja toisen neljänneksen 0,8 prosenttia. Pitkän aikavälin reaalituotto pysyi edelleen hyvällä tasolla, 4,0 prosentissa. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 35,7 (36,4) miljardia euroa.

Lue lisää »
29.7.2016
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
ILMARINEN’S INVESTMENT RETURN IMPROVES IN Q2

In January–June, Ilmarinen’s investment portfolio generated a return of -0.6 per cent (6.2 per cent on 30 June 2015). The return on the first quarter was -1.4 per cent and 0.8 per cent on the second quarter. The long-term real return remained at a good level, at 4.0 per cent. At the end of June, the market value of investment assets totalled EUR 35.7 (36.4) billion.

Lue lisää »
29.4.2016
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
OSAKEKURSSIEN LASKU PAINOI SIJOITUSTEN TUOTTOJA

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi-maaliskuussa -1,4 prosenttia (7,1 prosenttia 31.3.2015). Pitkän aikavälin reaalituotto pysyi hyvällä tasolla, 4,1 prosentissa. Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 35,8 (37,0) miljardia euroa.

Lue lisää »
29.4.2016
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
KURSNEDGÅNGEN PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGSINTÄKTERNA

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–mars en avkastning på -1,4 procent (7,1 procent 31.3.2015). Realavkastningen på lång sikt var fortfarande på en god nivå, 4,1 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av mars till 35,8 (37,0) miljarder euro.

Lue lisää »
29.4.2016
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
INVESTMENT RETURNS DEPRESSED BY DECLINE IN SHARE PRICES

In January–March, Ilmarinen’s investment portfolio generated a return of -1.4 per cent (7.1 per cent on 31 March 2015). The long-term real return remained at a good level, at 4.1 per cent. At the end of March, the market value of investments stood at EUR 35.8 (37.0) billion.

Lue lisää »
23.10.2015
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi-syyskuussa 3,1 prosenttia (5,7 prosenttia 30.9.2014). Pitkän aikavälin tuotto pysyi hyvällä tasolla, 5,9 prosentissa. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 35,2 (34,1) miljardia euroa.

Lue lisää »
23.10.2015
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
DROP IN SHARE PRICES FELT IN INVESTMENT RETURNS

The return on Ilmarinen’s investments in January–September was 3.1 per cent (5.7 per cent on 30 Sept. 2014). The long-term return remained at a good level, at 5.9 per cent. At the end of September, the market value of Ilmarinen’s investment assets totalled EUR 35.2 (34.1) billion.

Lue lisää »
23.10.2015
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
NEDGÅNGEN I AKTIEKURSERNA AVSPEGLADES I PLACERINGSAVKASTNINGEN

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–september en avkastning på 3,1 procent (5,7 procent 30.9.2014). Avkastningen på lång sikt var fortfarande på god nivå, 5,9 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av september till 35,2 (34,1) miljarder euro.

Lue lisää »