Artikkelit

Sekaisin lyhenteistä - vastuullisuuden ABC

CLC, FIGBC, GRI, IICGG, SDG, PBAF, SBT, WACI. Muutama esimerkki lyhenteistä, joita Ilmarisen vastuullisuustyössä vilisee. Mitä ne tarkoittavat?

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat luontokatastrofit yleistyvät. Niistä kärsivät tietenkin eniten paikalliset ihmiset ja luonto, mutta seuraukset ulottuvat kauas: Luonnosta riippuvainen talous tökkii, mikä heijastuu alihankintaketjujen kautta eri puolille maailmaa. Pakolaisvirrat lähtevät liikkeelle etsimään paikkaa, jossa voi elää turvallisesti, eli ilmasto- ja luontoasiat laajenevat myös ihmisoikeuskysymyksiksi.

Jotta elinolosuhteet eri puolilla maapalloa tuhoutuisivat mahdollisimman vähän, ihmisten ja yritysten pitää ottaa ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja ihmisoikeudet huomioon toiminnassaan.

Jotta pystymme siihen, tarvitsemme apua muilta. Siksi kuulumme järjestöihin ja yhteisöihin.

Jotta järjestöt ja yhteisöt pystyvät vaikuttamaan, ne tekevät aloitteita.

Ja jotta voimme todistaa, että otamme ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden huomioon, me mittaamme ja raportoimme.

Kaikilla näillä on tietenkin nimet ja nimillä lyhenteet. Tuskin kukaan osaa kaikkia kattavasti, mutta tähän on kerätty sellaisia, joihin Ilmarisessa törmäämme.

Mittaamista ja raportointia C:stä W:hen

CSDDD = Corporate Sustainability Due Diligence Directive (commission.europa.eu) eli yritysvastuudirektiivi.

CDP = Carbon Disclosure Project (englanninkielinen sivu cdp.net) on järjestö, joka vetää maailmanlaajuista raportointijärjestelmää, jolla sijoittajat, yhtiöt, kaupungit, valtiot ja alueet voivat hallita vaikutuksiaan ympäristöön.

CSRD = Corporate Sustainability Reporting Directive (consilium.europa.eu) eli yritysten kestävyysraportointidirektiivi, joka tulee voimaan tilikaudesta 2024 alkaen. Yritysten pitää raportoida sekä yritykseen vaikuttavista kestävyysriskeistä että yrityksen vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan. Koskee myös Ilmarista. 

ESRS = European Sustainability Reporting Standars (englanninkielinen sivu efrag.org) eli eurooppalaiset kestävyysraportointistandardit. EFRAG valmistelee niitä. Standardien perusteella Ilmarisen raportoi tilikaudesta 2024 alkaen.

GHG = Greenhouse Gas Protocol (englanninkielinen sivu ghgprotocol.org) tarjoaa maailmanlaajuiset standardoidut puitteet yksityisen ja julkisen sektorin toimintojen, arvoketjujen ja lieventämistoimien kasvihuonekaasupäästöjen mittaamiseksi ja hallitsemiseksi.

GPTB = Global Pension Transparency Benchmark (englanninkielinen sivu global-pension-transparency-benchmark.top1000funds.com) on maailmanlaajuinen eläkestandardi. Se keskittyy avoimuuteen. Suomi on listalla hienosti kahdeksas.

GRESB = Global ESG Benchmark for Real Assets (englanninkielinen sivu gresb.com) on maailmanlaajuinen vastuullisuusvertailu, joka mittaa kiinteistörahastojen ja -sijoitusyhtiöiden vastuullisuutta koko kiinteistösalkun tasolla. Ilmarinen osallistui GRESB-arviointeihin ensimmäistä kertaa vuonna 2021.

GRI = Global Reporting Initiative (englanninkielinen sivu globalreporting.org) on kansainvälinen aloite, jonka tavoite on luoda yleisesti hyväksytty malli yhteiskuntavastuusta raportoimiseen. GRI on itsenäinen säätiö. Ilmarinen on raportoinut GRI:n mukaisesti vuodesta 2015 lähtien. 

LEED = Leadership in Energy and Environmental Design (lisätietoa sivulta figbc.fi) on globaali rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä. Sen vahvuutena on yhtenäinen kriteeristö ja vertailtavuus koko maailmassa. Ilmarisen tavoite on, että kaikilla toimitilakiinteistöillämme on LEED
Volume -sertifikaatti vuonna 2025 ja kaikki toimitiloja koskevat uudis- ja perusparannuskohteet LEED-sertifioitu kultatasolla vuoteen 2025.

PBAF-standardi = Partnership for Biodiversity Accounting Financials -standardi (englanninkielinen sivu pbafglobal.com). Hollantilaislähtöisen standardin tavoitteena on auttaa ja tukea rahoituslaitoksia niiden lainojen ja sijoitusten biodiversiteettivaikutusten ja -riippuvuuksien arvioinnissa ja raportoinnissa.

PCAF-standardi = The Global GHG Accounting and Reporting Standard (lisätietoa englanniksi carbonaccountingfinancials.com, pdf) on globaali standardi, joka auttaa rahoitusalaa laskemaan ja raportoimaan hiilidioksidipäästöjä.

SDG = Sustainable Development Goals (ennglanninkielinen sivu sdgs.un.org) eli YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Ilmarinen soveltaa niitä omassa vastuullisuusohjelmassaan.

SFDR = Sustainable Finance Disclosure Regulation eli kestävän rahoituksen tiedonantoasetus. EU:n keskeisin keino säännellä rahastotoimijoita ja muita sijoitustuotteiden tarjoajia.

TCFD = Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (englanninkielinen sivu fsb-tcfd.org) on kansainvälinen raportointiviitekehys, joka auttaa ottamaan ilmastoriskien taloudellisen raportoinnin osaksi yritysten raportointia. Ilmarinen raportoi sen mukaisesti.

TNFD = Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (englanninkielinen sivu tnfd.global) on kansainvälinen markkinavetoinen tieteeseen perustuva raportointiviitekehys, joka auttaa yhtiöitä ja finanssilatioksia yhdistämään luonnon päätöksentekoonsa. Ilmarinen raportoi sen mukaisesti.

WACI = Weighted average carbon intensity eli painotettu hiili-intensiteetti mahdollistaa eri omaisuusluokkien hiilijalanjäljen raportoinnin ja erikokoisten salkkujen hiilijalanjälkitietojen vertailun. Ilmarinen raportoi sijoitustensa painotetun hiilijalanjäljen.

Järjestöjä ja yhteisöjä C:stä P:hen

CIC = Climate Investment Coalition (englanninkielinen sivu climateinvestmentcoalition.org) on tanskalaislähtöinen julkista ja yksityistä sektoria yhdistävä yhteisö, joka kannustaa suursijoittajia sijoittamaan puhtaaseen energiaan ja ilmastoratkaisuihin. Ilmarinen on jäsen.

CLC = Climate Leadership Coalition (clc.fi) on suomalaisten pörssiyhtiöiden ja Sitran vuonna 2014 perustama yhteisö. Se auttaa jäseniään entistä vahvemmiksi ilmastojohtajiksi tunnistamalla ja tuomalla esiin parhaita globaaleja käytäntöjä ja strategioita ja osallistumalla ilmastotyöhön pohjoismaissa, EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. Ilmarinen on CLC:n jäsen.

EFRAG = European Financial Reporting Advisory Group (englanninkielinen sivu efrag.org) on vuonna 2001 perustettu yhdistys. Ajankohtainen juuri nyt, koska se tukee Euroopan komissiota CSRD:n laatimisessa ja valmistelee ESRS-standardeja.

FIBS = Finnish Business & Society (fibsry.fi) on suomalainen yritysvastuuverkosto, jonka tarkoitus on vauhdittaa vastuullisuuden tekijöitä kohti kestävämpää maailmaa. Ilmarinen on jäsen.

FINSIF = Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumi (fisif.fi). Järjestö, joka edistää vastuullista sijoittamista Suomessa. Ilmarinen on jäsen.

FIGBC = Green Building Council Finland (figbc.fi) eli Suomen kestävän rakentamisen järjestö, jonka tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. FIGBC kuuluu kansainväliseen WorldGBC:hen. Ilmarinen on sen jäsen. 

IAHR = Investor Alliance for Human Rights (englanninkielinen sivu investorsforhumanrights.org) on sijoittajien yhteisö, joka puolustaa ihmisoikeuksia. Ilmarinen on jäsen.

IIGCC = The Institutional Investors Group on Climate Change (englanninkielinen sivu iigcc.org) on eurooppalaisten sijoittajien yhteistyöelin, joka pyrkii hidastamaan ilmastonmuutosta. Ilmarinen on sen jäsen.

IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change (isätietoa osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi) on hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli. Sen tavoite on analysoida tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta kansainvälistä ja kansallista päätöksentekoa varten.

IPBES = The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (englanninkielinen sivu ipbes.net) on hallitusten välinen luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskeva tieteen ja politiikan paneeli. Suomella on oma kansallinen paneelinsa.

NEC = The Nordic Engagement Cooperation on pohjoismaisten eläkesijoittajien vaikuttajayhteistyöelin. Ilmarinen on siinä aktiivisesti mukana.

PAAO = Paris Aligned Asset Owners on globaali lähes 60 sijoittajan yhteisö IIGCC-yhteisön alla. Se on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Ilmarinen on yksi näistä sijoittajista. PAAO-jäsenet ovat allekirjoittaneet PAII:n. Ilmarinen on sen jäsen.

PBAF = The Partnership for Biodiversity Accounting Financials (englanninkielinen sivu pbafglobal.com) on yksityinen yhdistys Hollannissa. Se edistää finanssialan tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta. PBAF aloitti PBAF-standardin kehittämisen vuonna 2019.

PCAF = Partnership for Carbon Accounting Financials (englanninkielinen sivu carbonaccountingfinancials.com) on Hollannissa vuonna 2015 perustettu, sittemmin maailmanlaajuiseksi levinnyt finanssilaitosten yhteistyöelin. Se auttaa finanssitaloja yhdessä kehittämään ja käyttämään yhdenmukaista lähestymistapaa lainoihin ja investointeihin liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseksi ja raportoimiseksi.

PRI = Principles for Responsible Investment (englanninkieinen sivu unpri.org) on YK:n tukema kansainvälinen sijoittajien verkosto. Ilmarinen on sen jäsen.

Aloitteita C:sta S:ään

CA 100+ = Climate Action 100+ -vaikuttamisaloite (englanninkielinen sivu climateaction100.org) on sijoittajavetoinen aloite, joka pyrkii varmistamaan, että maailman suurimmat hiilidioksidipäästäjät tekevät tarvittavat toimet ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

PAII = Paris Aligned Investment Initiative (englanninkielinen sivu parisalignedinvestment.org) on tällä hetkellä noin 60 suuren kansainvälisen sijoittajan aloite. Sen jäsenet eri puolilta maailmaa ovat sitoutuneet tavoittelemaan sijoitustensa hiilineutraaliutta viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Ilmarinen on mukana. 

SBTi = Science-Based Targets initiative -aloite (englanninkielinen sivu sciencebasedtargets.org) pyrkii siihen, että yritykset ja yhteisöt asettavat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Ilmarinen kannustaa sijoituskohteitaan tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin.

UNGP = UN Guiding Principles on Business and Human Rights (englanninkielinen sivu ungpreporting.org) ovat YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet.

Tekstiä päivitetty 23.5.2024.

Lue lisää

Lisää aiheesta

Artikkelit 4.6.2024

Työnantaja, tiedätkö mihin maahan vakuutat työntekijäsi?

Oletko palkkaamassa ulkomaalaisen työntekijän Suomeen tai lähettämässä työntekijäsi Suomesta töihin ulkomaille? Työnantajana sinun on huolehdittava työntekijöittesi työeläkevakuuttamisesta riippumatta siitä, missä maassa he työskentelevät tai kauanko työsuhde kestää.

Työnantaja, tiedätkö mihin maahan vakuutat työntekijäsi?

Artikkelit 3.6.2024

Psykologinen turvallisuus – miten sitä voi vahvistaa?

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa luottamukseen perustuvaa työyhteisön ja organisaation toimintakulttuuria, jossa jokainen työntekijä kokee itsensä arvostetuksi ja tervetulleeksi. Se tarkoittaa myös keskusteluilmapiiriä, jossa eriäviä mielipiteitä osataan käsitellä rakentavasti ja henkilökohtaisuuksiin menemättä. Miten psykologisesti turvallinen ilmapiiri rakennetaan työpaikalle? Entä mitä se vaatii johdolta, esihenkilöiltä ja työntekijöiltä?

Psykologinen turvallisuus – miten sitä voi vahvistaa?

Artikkelit 29.5.2024

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Kiertotalouden periaate on selkeä ja hyödyt kiistattomat, mutta usealla toimialalla sen toteuttaminen on jäänyt vähäiseksi. Rakennusalakaan ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan kiertotaloutta hyödyntävistä toimialoista. Helsingistä löytyy kuitenkin työmaa, jossa kierrätyksen toteuttaminen on herättänyt jopa kansainvälistä huomiota.

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä
Lisää ajankohtaisia artikkeleita