Tietosuojaperiaatteet

Ilmarinen käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja suunnitelmallisesti. Huolehdimme asiakkaiden yksityisyydestä ja toimimme vastuullisesti kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Kerromme henkilötietojen käsittelystä ja asiakkaiden oikeuksista avoimesti ja selkeästi.

Ilmarinen noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kaikkia tietosuojalainsäädännön velvoitteita ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Eläkevakuutusalan lainsäädäntö ja toimialamme käytännesäännöt asettavat toiminnallemme tavanomaista korkeammat vaatimukset, joiden toteuttamiseen olemme sitoutuneet.

Informatiivisuus

Kerromme henkilötietojen käsittelystä asiakkaille avoimesti ja selkeästi. Informoimme käsittelystä tietosuojaselosteessa ja palveluiden tarjoamisen yhteydessä. Tietosuojaselosteessa asiakkaille kerrotaan myös heidän oikeuksistaan tietoihinsa.

Tarpeellisuus

Käsittelemme vain tarpeellisia tietoja. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain tiettyjä, nimenomaisia ja laillisia käyttötarkoituksia varten.

Laatu

Huolehdimme tietojen laadusta. Ilmarisessa on käytössä riittävät toimenpiteet tietojen laadusta ja oikeellisuudesta varmistumiseksi. Tietojen käsittelyssä käytetään vain asianmukaisia ja luotettavia tietolähteitä.

Tietoturvallisuus

Suojaamme tiedot tehokkaasti. Tietoturvallisuus varmistetaan tarvittavin teknisin ja hallinnollisin toimin. Ilmarinen varmistuu tietojen suojaamisesta ja asianmukaisesta käsittelystä myös jokaisen palveluiden tuotantoon osallistuvan henkilötietojen käsittelijän osalta.

Vastuullisuus

Tietosuojan tärkeys näkyy Ilmarisen toiminnassa. Kunnioitamme vakuutussalaisuutta ja käsittelemme luottamuksellisia tietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Huolehdimme yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä.