Nyheter 26.3.2019

Ilmarinens företagsansvar 2018: Ansvarig för din pension

För Ilmarinen var 2018 ett historiskt år, eftersom vi gick samman med Etera i början av året. Efter fusionen fortsatte att sköta en viktig del av den finländska sociala tryggheten, dvs. pensions-skyddet, såsom Finlands största arbetspensionsbolag. Under året utökade vi våra placeringar i lösningar för en hållbar utveckling. Vi byggde också ett bättre arbetsliv tillsammans med kunderna.

Ilmarinen utökade placeringarna i lösningar för en hållbar utveckling förra året. Vid utgången av 2018 täckte de 7,9 procent av omsättningen av våra direkta noterade aktieplaceringar. Andelen ökade med 0,4 procentenheter från året innan. Största delen av tillväxten kom från omsättningen i anslutning till klimatförändringen, vilken innehåller placeringar i energieffektivitet, energiformer som ersätter fossila energikällor och grönt byggande.

Under 2018 deltog vi i en undersökning, där 2˚ Investing Initiative granskade de europeiska pensionsplacerarnas portföljer. Jämförelsen bygger på ett scenario som sträcker sig fram till 2023 och där det finns en 50 procents möjlighet att klimatuppvärmningen är mindre än 1,75 grader. Enligt utredningen är Ilmarinens aktieportfölj inom alla undersökta branscher på den bättre sidan av det globala genomsnittet. I klimatorganisationen AODP:s jämförelse om hanteringen av koldioxidrisken fick vi det tredje bästa A-kreditbetyget. Bland världens hundra största pensionsplacerare var vi på nionde plats.

Förra året utreddes i Ilmarinen även på vilket sätt vår placeringsverksamhet uppfyller TCFD:s (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) rekommendationer för klimatrapportering. I TCFD dras det upp riktlinjer och utvecklas metoder som företagen rekommenderas använda i rapporteringen av klimatförändringens ekonomiska konsekvenser. TCFD ger även aktören själv information om klimatriskerna och för bättre fram de affärsmässiga möjligheterna som förebyggandet av klimatförändringen medför.

Dialog och påverkan

År 2018 utövade vi påverkan i sammanlagt rejält över 100 av våra placeringsobjekt i syfte att främja en ansvarsfull verksamhet eller god bolagsstyrning. Vi utövade påverkan själva, via nomineringsutskott och som en del av det internationella påverkningssamarbetet.

Vi diskuterar också ansvarsfullhetsärenden med ledningen för våra direktägda bolag. Om ett portföljbolag inte uppfyller våra ansvarsfullhetskriterier, kan vi inleda en påverkningsprocess i stället för att utesluta placeringsobjektet. Om den icke önskvärda verksamheten inte upphör, är vår sista utväg att lösgöra oss från innehavet. Vid utgången av 2018 hade vi tolv pågående påverkningsprocesser.

Klimatkonsekvenserna av den byggda miljön

Den byggda miljön har betydande klimatkonsekvenser som vi beaktar redan i planeringen av byggprojekt samt i cirkulärsekonomi- och livscykeltänkandet. Under 2018 fick vi LEED-miljöcertifiering för tre fastigheter. Ilmarinen har ett pågående projekt där det ansöker om LEED-certifiering för sammanlagt tolv befintliga fastigheter.

Tillsammans med Invalidförbundet har vi kartlagt hur hindersfria våra fastigheter är. Under året analyserade vi tillsammans med Invalidförbundets center för hinderslöshetsärenden Esteettömyyskeskus ESKE nio nybyggen och över 600 bostäder.

Vi främjar bättre arbetsförmåga

Utöver att sköta pensionsskyddet erbjuder vi även kundföretagen arbetshälsotjänster för att stöda en högklassig och effektfull arbetshälsoledning. Under 2018 hade Ilmarinen över 3 200 enskilda pågående projekt för att stöda arbetsförmågan i samarbete med kunderna. Projekten omfattade ungefär 176 000 arbetstagare som är försäkrade i Ilmarinen. För kundföretagen ordnades även 54 utbildningsevenemang som stöder arbetshälsoledningen runt om i Finland.

År 2018 fick cirka 4 500 personer som sökte arbetspensionsrehabilitering en bekräftelse på att Ilmarinen stöder bytet av yrke eller återgången till arbetet. Cirka 70 procent av Ilmarinens rehabiliteringsklienter kunde återgå till arbetslivet.

Ansvarig för personalen

Efter fusionen mellan Ilmarinen och Etera har vi satsat på personalens välbefinnande. De ändringar som integrationen medförde återspeglades inte i totalresultat av enkäten om arbetsklimatet, vilket var nästan på samma nivå som året innan.                     

En av de mätare som vi följer är hälsoprocenten bland de anställda, vilken berättar om hur stor andel av våra anställda som inte har varit borta från arbetet på grund av sjukdom. År 2018 var andelen över 40 procent av vår personal.

Under 2018 såg vår friskvårdscoach till de anställdas kondition bland annat med hjälp av pausgymnastik och individuella konditionsprogram. Vi sporrade våra arbetstagare att motionera till och från arbetet genom att delta i kampanjen Kilometertävlingen, i vilken vi trampade i genomsnitt 850 kilometer per cyklist. Kalkylmässigt innebär det över 17 000 kilogram mindre koldioxidutsläpp.

Vi fäster även uppmärksamhet vid de ungas erfarenheter då de tar sina första steg ut i arbetslivet: vi deltog åter i kampanjen Vastuullinen kesäduuni. Arbetspensionsbolagets roll lämpar sig bra för att också förlänga yrkesbanorna i början av karriären.

Jämlikheten mellan könen förverkligas tämligen väl i Ilmarinen. År 2018 var 40 procent av de ordinarie ledamöterna i Ilmarinens ledningsgrupp kvinnor. Andelen kvinnor i chefsställning på mellannivå var sammanlagt över 60 procent och på gruppchefnivå rentav cirka 70 procent under 2018.

Ilmarinens företagsansvar

Hållbara förfaranden utgör kärnan i Ilmarinens verksamhet. Vi är ett ömsesidigt arbetspensionsbolag som ägs av våra kunder. Vi ansvarar sammanlagt för nästan 1,2 miljoner finländares arbetspensionsskydd. Vi anser att hållbara förfaranden stärker vårt anseende och stöder vår affärsverksamhet. Till samtliga arbetsuppgifter hör att handla ansvarsfullt, och företagsansvar ingår också i introduktionsprogrammet för nyrekryterade. Vi använder många företagsansvarsmätare för att mäta den dagliga affärsverksamheten och för måluppställningen.

Ilmarinen har rapporterat sitt ekonomiska och sociala ansvar samt miljöansvar sedan 2007. Företagsansvarsrapporten stöder sig för fjärde gången på det internationella ramverket Global Reporting Initiative (GRI). Företagsansvarsrapporten har bekräftats av EY:s Climate Change & Sustainability Services.

Läs mer om Ilmarinens ansvarsfullhet i företagsansvarsrapporten. Utöver företagsansvars­rapporten publicerar Ilmarinen sin årsberättelse på nätet.

Närmare upplysningar:

Jaakko Kiander, kommunikationsdirektör, tfn 050 583 8599
Anna Hyrske, chef för ansvarsfulla placeringar, tfn 0400 271 371

Läs mer:

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 19.12.2023

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare

Vi övergår till Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare 19.12. Detta innebär att du i fortsättningen kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikat. För det behöver du antingen en registerroll eller Suomi.fi-fullmakt.

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare

Meddelande 27.10.2023

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas

Avkastningen på Arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–september 3,3 procent. Bolaget fortsatte att effektivera sin operativa verksamhet. – Förra året var vi det effektivaste bolaget inom branschen mätt med omkostnadsprocenten. I år har de omkostnader som behövs för att verkställa pensionsskyddet minskat ytterligare och vi kommer att sänka omkostnadspriserna för våra kunder med 20 procent, säger verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas
Mera nyheter och meddelanden