Meddelande 14.8.2020

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2020: Coronaviruset orsakade fluktuerande placeringsavkastningar, verksamhetens kostnadseffektivitet förbättrades på förväntat sätt

Ilmarinens totalresultat under årets första halvår var -1 099 miljoner euro (931 miljoner euro 1.1–30.6.2019) på grund av den svacka som coronavirusläget orsakade i placeringsintäkterna under början av året.

Premieinkomsten sjönk till 2,7 miljarder euro (2,9 miljarder euro) som en följd av ökade permitteringar och en tillfällig nedsättning av arbetsgivarnas ArPL-avgift. Mätt enligt premieinkomsten var nettokundanskaffningen 76 miljoner euro (110 miljoner euro). Pensioner utbetalades för sammanlagt 3,1 miljarder euro (3,0 miljarder euro) till 458 936 pensionstagare.

Omkostnaderna sjönk med 7 miljoner euro och resultatet av omkostnadsrörelsen uppgick till 21 (27) miljoner euro. Omkostnadsprocenten försvagades till 74 (71) procent som en följd av den sänkta omkostnadstariffen med 6,9 procent och de minskade omkostnadsinkomsterna.

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var -2,0 procent (6,0 procent), dvs. -1,0 miljarder euro (2,7 miljarder euro). Marknaden återhämtade sig snabbt från det snabba raset på aktiemarknaden i början av året och under det andra kvartalet steg avkastningen på placeringsportföljen till 5,9 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av juni till 48,8 miljarder euro (50,5 miljarder euro 31.12.2019).

Den långsiktiga genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna var 5,6 procent, vilket motsvarar en reell årsavkastning på 4,1 procent.

Solvenskapitalet minskade till 9 649 (10 792) miljoner euro som en följd av negativa placeringsintäkter. Solvensnivån var 124,0 (126,6) procent.

Utsikter: Premieinkomsten kommer att minska avsevärt jämfört med föregående år som en följd av den ökade arbetslösheten och den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivarnas ArPL-avgift. Den minskade premieinkomsten försvagar också Ilmarinens omkostnadsinkomster och via det omkostnadsrörelsens resultat och omkostnadsprocenten under slutet av året. Tack vare den förbättrade kostnadseffektiviteten väntas resultatet av omkostnadsrörelsen under det andra halvåret vara på samma nivå som under det första halvåret.

Verkställande direktör Jouko Pölönen:

”Under årets andra kvartal avkastade Ilmarinens placeringsportfölj 5,9 procent och solvensen stärktes till 124 procent då aktiemarknaden snabbt återhämtade sig från det kraftiga kursfallet orsakat av coronapandemin i början av året. Samtidigt trycktes världsekonomin ner i rekorddjup recession och utsikterna är fortfarande exceptionellt osäkra. Centralbankernas och staternas massiva stödåtgärder väntas emellertid garantera finansmarknadens och företagens likviditet, och som en följd av det steg aktiemarknaden avsevärt, kreditriskmarginalerna minskade och räntorna sjönk. Placeringsavkastningen har fortsättningsvis varit 2 procent på minus under hela början av året. Avkastningen på aktieplaceringarna var -4,2 procent och på ränteplaceringarna -2,9 procent under början av året. Bäst avkastade övriga placeringar +10,6 procent och fastighetsplaceringarna +1,8 procent. Den långsiktiga genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna var 5,6 procent, vilket motsvarar en reell årsavkastning på 4,1 procent.

Ilmarinens premieinkomst minskade i januari–juni som en följd av den minskade sysselsättningen och den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivarens arbetspensionsavgifter med 2,6 procent till 2,7 miljarder euro, vilket var 160 miljoner euro mindre än för ett år sedan. Samtidigt fortsätter pensionsutgiften att öka och pensioner utbetalades för 3,1 miljarder euro till cirka 460 000 pensionstagare. Finländarna behöver inte vara oroliga för sina pensioner, eftersom pensionsutbetalningen tryggas också under undantagsförhållandena.

Den starka utvecklingen av kostnadseffektiviteten fortsatte under början av året och omkostnaderna minskade med 7 miljoner euro i förhållande till jämförelseperioden. Som en följd av den minskade omkostnadstariffen med 6,9 procent och de minskade omkostnadsinkomsterna var resultatet av omkostnadsrörelsen 21 miljoner euro och omkostnadsprocenten 74 procent. Tack vare den förbättrade kostnadseffektiviteten väntas resultatet av omkostnadsrörelsen under det andra halvåret vara på samma nivå som under det första halvåret.

Arbetspensionsbranschen har genom egna åtgärder bidragit till att bygga en bro för företagen att ta sig över den värsta coronakrisen. För att underlätta situationen för de kundföretag som coronakrisen slagit hårdast mot beredde vi tillsammans med de övriga pensionsbolagen och myndigheterna en tillfällig ändring i försäkringsvillkoren, vilket möjliggjorde en tre månader längre betalningstid än normalt för de lagstadgade pensionsavgifterna. Denna möjlighet användes för cirka 20 procent av de pensionsavgifter som Ilmarinens kunder betalar och gällde de avgifter som förföll till betalning 20.3–30.6.2020.

Operativt klarade sig bolaget bra under den exceptionella början av året. Kundservicen har hela tiden fungerat normalt och pensionshandläggningen har kunnat påskyndas ytterligare. Över 95 procent av dem som ansökte om ålderspension fick sitt beslut antingen tillräckligt snabbt eller snabbare än väntat. Under de senaste kvartalet gavs över hälften av ålderspensionsbesluten inom två dagar. Under samma period inkom nästan fyra av fem ansökningar om ålderspension elektroniskt via webbtjänsten, och de elektroniska ansökningarnas andel har ökat med 30 procent. Snabbast fås ett beslut genom att ansöka om pension digitalt. Även då det gäller invalidpensioner fick nästan hälften av de sökande sitt beslut snabbare än väntat.

Ilmarinens personal övergick på våren i omfattande grad till att arbeta på distans i enlighet med rekommendationerna. Enligt vår enkätundersökning var personalens arbetsenergi fortsättningsvis på en utmärkt nivå och personalens Employee Net Promoter Score, dvs. eNPS, steg trots undantagsförhållandena. Finländarnas arbetsenergi verkar även mer omfattande ha utvecklats gynnsamt under coronatiden. Under coronakrisen svarade sammanlagt 10 000 arbetstagare inom olika branscher på enkäten Työvire som Ilmarinen erbjuder sina kunder och resultaten har förbättrats inom nästan alla delområden jämfört med tiden före krisen. Å andra sidan väckte distansarbetet också oro för t.ex. bristen på social växelverkan och stöd samt för att gränserna mellan arbetsliv och annat liv ska suddas ut. Då pandemin lättar är det viktigt att säkerställa att återgången till arbetsplatserna kan ske tryggt och att fördelarna med distansarbete och arbete på plats kan förenas så smidigt som möjligt.

Finland lyckades bra med att förebygga coronavirusets första våg och mänskligt lidande kunde begränsas. Pandemin fortsätter emellertid att sprida sig globalt och även i vissa europeiska länder har antalet smittade oroväckande åter börjat öka. Med tanke på den fortsatta utvecklingen är det viktigt hur väl man lyckas förhindra smittspridningen utan omfattande restriktioner, vilka skulle förvärra den ekonomiska krisen och arbetslösheten. Åtgärder för en ekonomisk återhämtning och för att långsiktigt stärka ekonomin och sysselsättningen behövs fortfarande. Utöver de ekonomiska följderna har en långvarig pandemi även mycket allvarliga sociala och hälsomässiga följder, som vi bör sträva efter att förebygga med alla tillgängliga metoder. Detta förutsätter utnyttjande av erhållna lärdomar, ett omfattande samarbete samt förebyggande och ansvarsfull verksamhet såväl av myndigheter och näringslivet som av var och en av oss som individer.”

Läs mer:

Närmare upplysningar:

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282
Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016
Liina Aulin, kommunikationsdirektör, tfn 040 770 9400

Aktuellt nu

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Meddelande 15.2.2024

Ilmarinens bokslut 2023: Placeringsintäkterna var 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Ilmarinens placeringsintäkter uppgick till 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade med 4 procent och omkostnaderna sjönk med 5 procent. Våra kunder gynnas direkt av vår förbättrade effektivitet: i Ilmarinen sänktes arbetspensionsförsäkringsavgiftens omkostnadsdel med 20 procent vid ingången av 2024.

Ilmarinens bokslut 2023: Placeringsintäkterna var 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare
Mera nyheter och meddelanden