Meddelande 24.3.2021

Ilmarinen uppnådde nästan alla de uppställda klimatmålen under perioden 2016–2020 – årsberättelsen och företags-ansvarsrapporten 2020 har publicerats

Ilmarinen uppnådde nästan alla de uppställda klimatmålen för perioden 2016–2020. En av de största framgångarna var att klimatavtrycket av fastigheterna minskade med 14 procent. Därtill nästan fördubblades antalet placeringar i hållbar utveckling och skogsplaceringarnas kolsänka ökade med 44 procent. Årsberättelsen och företagsansvarsrapporten för 2020, som publicerades idag, innehåller även ny framåtblickande information och en analys om placeringarnas klimatpåverkan.

Under målperioden 2016–2020 uppnåddes ännu inte målet om att ha en placeringsportfölj i linje med scenariot om en global uppvärmning på under två grader i enlighet med Paris­avtalet. Ilmarinen ställde år 2016 som mål att de viktigaste branscherna, dvs. elbolagen, bränsletillverkarna och bilbolagen är i linje med Parisavtalet fram till 2020. Närmast målet kom bränsletillverkarna, då 67 procent av placeringarna i den noterade värdepappersportföljen är i linje med målet.

Ilmarinen uppställde ett ambitiöst mål redan för ett år sedan: placeringsportföljen bör vara klimatneutral fram till utgången av 2035. År 2020 utvidgade Ilmarinen granskningen av klimatrisken förknippad med placeringarna från stenkol till att även omfatta fossila energi­källor. Gränsen för affärsverksamhet med en hög klimatrelaterad risk kommer gradvis att sänkas från 30 procent till 15 procent fram till år 2025. Det ambitiösa klimatmålet kräver fortlöpande utveckling, och Ilmarinen kommer att fortsätta utvecklingen av sin klimatvägkarta under år 2021.

Nya slags scenariomedeller för klimatmålen

Rapporten för 2020 innehåller ny information om t.ex. tvågradersscenariot i enlighet med klimatmålen i Parisavtalet samt om fysiska risker och omställningsrisker. Ilmarinen publicerar också för första gången klimatavtrycket av statslåneportföljen.

Klimatrapporten fick även internationellt erkännande år 2020, då Ilmarinen invaldes i PRI:s Leaders´ Group.

– För oss är det viktigt att i egenskap av placerare inverka på att företagen gör de rätta utsläppsminskningarna. Samtidigt som vi förväntar oss att företagen förbättrar sin utsläppsrapportering, utvecklar vi hela tiden vår egen verksamhet. År 2020 inkluderade vi riktlinjer om beskattningen till principerna för ansvarsfulla placeringar och utarbetade interna anvisningar om ansvarsfullheten för de olika tillgångsklasserna. Vi fortsatte också att utveckla vårt analysverktyg som bidrar till att integrera hållbarhetsinformation från olika källor i placeringsbesluten, konstaterar chef för ansvarsfulla placeringar Karoliina Lindroos.

År 2020 täcker de aktieindexfonder som placerar i hållbara jämförelseindex redan 90 procent av de passiva placeringarna i den noterade aktieportföljen. Inom fastighets­verksamheten fortsatte Ilmarinen LEED-certifieringarna och lämnade även värmeglasen på kontorshusets glastak för återvinning till glasull. Webbtjänstens tillgänglighet förbättrades för att nå alla.

Det mest solventa arbetspensionsbolaget under coronaåret

Trots de exceptionella omständigheterna på grund av coronapandemin lyckades Ilmarinen stärka sin ställning som det ledande arbetspensionsbolaget år 2020. Tack vare goda placeringsintäkter blev Ilmarinen det mest solventa arbetspensionsbolaget och verk­samhetens kostnadseffektivitet förbättrades avsevärt. Trots det krävande marknadsläget avkastade placeringarna 7,1 procent, dvs. 3,5 miljarder euro. Placeringstillgångarnas värde steg till en rekordhög nivå på över 53 miljarder euro och solvensen stärktes till 130,2 procent.

Ilmarinens årsberättelse och företagsansvarsrapport innehåller en täckande översikt om hur pensionsskyddet sköttes år 2020.

– En ansvarsfull skötsel av pensionsskyddet innebär för oss att vi verkar så kundorienterat och kostnadseffektivt som möjligt och hela tiden förbättrar våra handlingssätt. En stark solvens skyddar pensionstillgångarna från marknadsfluktuationer och möjliggör en långsiktig placeringsverksamhet. Finansieringen av arbetspensionssystemet kommer i framtiden att vara förknippad med allt större utmaningar. Särskilt den försvagade sysselsättningen, nollräntemiljön och den låga nativiteten inverkar på pensionernas finansiering, kommenterar verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens årsberättelse och företagsansvarsrapport hjälper alla att bättre förstå sitt pensionsskydd, om man så är arbetstagare eller företagare. I den nyutgivna rapporten har även experternas och kundernas röst förts fram bättre än tidigare.

– Ansvarsfullhet är inte något som gäller bara ett enda företag, utan något som i stor utsträckning berör hela samhället. Därför vill vi även lyfta fram kundernas hållbarhets­insatser och varför det är viktigt att sköta pensionsskyddet på ett ansvarsfullt sätt också för våra kunder. Vi lyfter även fram våra experter mer omfattande än tidigare, säger företagsansvars- och kommunikationschef Heidi Lehmuskumpu.

Årsberättelsen och företagsansvarsrapporten finns på finska, svenska och engelska. Den har upprättats i tillgängligt format. Ilmarinen rapporterar nu för sjätte gången enligt GRI-ramverket. I klimatärendena utnyttjas även den internationella TCFD-referensramen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Ernst & Young har avgett ett bestyrkande med begränsad säkerhet om rapporten.

Närmare upplysningar:

Heidi Lehmuskumpu, företagsansvars- och kommunikationschef, tfn 050 577 9870, heidi.lehmuskumpu@ilmarinen.fi

Liina Aulin, kommunikationsdirektör, tfn 040 770 9400, liina.aulin@ilmarinen.fi

Läs även:

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Meddelande 15.2.2024

Ilmarinens bokslut 2023: Placeringsintäkterna var 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Ilmarinens placeringsintäkter uppgick till 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade med 4 procent och omkostnaderna sjönk med 5 procent. Våra kunder gynnas direkt av vår förbättrade effektivitet: i Ilmarinen sänktes arbetspensionsförsäkringsavgiftens omkostnadsdel med 20 procent vid ingången av 2024.

Ilmarinens bokslut 2023: Placeringsintäkterna var 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare
Mera nyheter och meddelanden