Meddelande 28.10.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2021: Placeringarna avkastade 10,5 procent, solvenskapitalet stärktes till 15,4 miljarder euro

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj steg till 10,5 procent (1,1 %), dvs. till 5,6 miljarder euro tack vare den starka utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 58,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,1 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 4,6 procent.

Tack vare den goda avkastningen på placeringsverksamheten steg totalresultatet för januari–september till 2,9 (-0,1) miljarder euro.

Premieinkomsten ökade till 4,4 (4,0) miljarder euro tack vare ökningen av kundernas lönesummor och som en följd av att den tillfälliga nedsättningen av ArPL-avgiften upphörde. Pensioner utbetalades för 4,7 (4,6) miljarder euro.

Kundanskaffning netto ökade till 230 (149) miljoner euro tack vare låg kundomsättning och en lyckad kundanskaffning.

Resultatet av omkostnadsrörelsen förbättrades till 45 (38) miljoner euro och omkostnadsprocenten till 64 (69) procent. Den förbättrade kostnadseffektiviteten minskade omkostnaderna till 81 (85) miljoner euro.

Solvenskapitalet stärktes till 15,4 (12,5) miljarder euro och solvensnivån var 135,0 (130,2) procent.

Ilmarinens mål är att ha en klimatneutral placeringsportfölj fram till utgången av 2035. En noggrannare vägkarta har upprättats för noterade aktieplaceringar och inhemska fastighetsplaceringar.

Utsikter: Tack vare den ekonomiska återhämtningen och det faktum att den tillfälliga nedsättningen av ArPL-avgiften upphörde, väntas Ilmarinens premieinkomst klart öka under 2021. Ökningen av lönesumman väntas förbättra omkostnadsintäkterna och resultatet av omkostnadsrörelsen jämfört med förra året.

Verkställande direktör Jouko Pölönen:

”Ilmarinen uppvisar ett starkt resultat för januari–september både inom placeringsverksamheten och kundanskaffningen. Placeringarna avkastade 10,5 procent, dvs. 5,6 miljarder euro och solvenskapitalet steg till 15,4 miljarder euro. Mätt enligt premieinkomsten ökade kundanskaffningen netto till 230 miljoner euro tack vare en lyckad kundanskaffning och låg kundomsättning.

Världsekonomin fortsatte att snabbt återhämta sig från recessionen till följd av coronapandemin. Den snabba ekonomiska tillväxten har påskyndat inflationen och orsakat flaskhalsar i leveranskedjorna. Under det tredje kvartalet stärktes oron för en ökad inflation och en åtstramning av penningpolitiken, vilket ledde till större volatilitet på placeringsmarknaden och den kraftiga kursstegringen i början av året jämnade ut sig.

Av tillgångsklasserna i Ilmarinens placeringsportfölj avkastade aktieplaceringarna bäst med 19,2 procent. Ränteplaceringarna avkastade 3,5 procent, fastighetsplaceringarna 4,2 procent och övriga placeringar -1,7 procent. Den nominella medelavkastningen på placeringarna på lång sikt var 6,1 procent, vilken motsvarar en reell årsavkastning på 4,6 procent.

Premieinkomsten steg till 4,4 miljarder euro, vilket är över 400 miljoner euro mer än ett år tidigare. Kundföretagens lönesumma har sjunkit under coronakrisen, men den har varit stigande sedan april och i januari–september ökade lönesumman med 5,5 procent. Premieinkomsten har också ökat som en följd av att den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivarnas ArPL-avgift på grund av coronakrisen upphörde.

Vi utbetalade pensioner för 4,7 miljarder euro till cirka 457 000 pensionstagare. Antalet personer som ansökte om invalidpension sjönk och antalet invalidpensionsbeslut var 12 procent färre än året innan. Tillsammans med FPA inledde vi ett pilotprojekt i syfte att förebygga långvarig arbetsoförmåga genom att styra kunderna till yrkesinriktad rehabilitering i ett tidigare skede än för närvarande. I pilotprojektet strävar vi efter att förebyggande identifiera de kunder som uppfyller villkoren för rehabilitering inom arbetspensionssystemet och att aktivt kontakta dem om kunden ger sitt samtycke till detta. På så sätt vill vi förbättra rehabiliteringens effektivitet och göra det lättare för kunderna att sköta sina ärenden.

Omkostnadsprocenten som beskriver vår kostnadseffektivitet förbättrades till 64 procent och resultatet av omkostnadsrörelsen steg till 45 miljoner euro. De omkostnader som användes för den operativa verksamheten var 81 miljoner euro, dvs. 4 miljoner mindre än året innan.

Ilmarinens mål är att ha en klimatneutral placeringsportfölj fram till utgången av 2035. I det första skedet har vi utarbetat noggrannare vägkartor för enskilda tillgångsklasser, dvs. för aktieplaceringar och inhemska fastighetsplaceringar. Som placerare främjar vi övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi bl.a. genom att förutsätta utsläppsminskningar av våra placeringsobjekt, genom att direkt eller tillsammans med andra investerare påverka våra placeringsobjekt samt genom att placera i nya lösningar som stävjar klimatförändringen.

Enligt en aktuell internationell bedömning är Finlands pensionssystem ett av de bästa i världen. Den finansiella hållbarheten kommer emellertid att möta utmaningar på medellång och lång sikt. Det gäller att bereda sig för de finansiella utmaningarna i tid och att inte skjuta problemen på kommande generationer. Förslaget som diskuterats i offentligheten om en höjning av arbetspensioner som är mindre än 1 400 euro skulle skapa orättvisa mellan generationer och således strida mot arbetspensionssystemets grundläggande principer. I arbetspensionssystemet och i samhället är det viktigt att diskutera vad som är en hållbar balans mellan pensionsavgifterna och förmånerna. Förbättrad sysselsättning och arbetsförmåga, längre yrkesbanor, underlättande av arbetsrelaterad invandring och en befolkningspolitik som stöder nativitet är i nyckelställning då det gäller att säkerställa pensionssystemets hållbarhet. Genom att utveckla solvensregleringen bör det säkerställas att pensionsanstalterna på lång sikt kan eftersträva bästa möjliga avkastning på pensionstillgångarna, vilket för egen del dämpar behovet av att höja pensionsavgifterna.” 

Läs mer:

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2021 (pdf)
Bilagor (pdf)

Närmare upplysningar

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282
Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016
Liina Aulin, kommunikationsdirektör, tfn 040 770 9400

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Meddelande 15.2.2024

Ilmarinens bokslut 2023: Placeringsintäkterna var 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Ilmarinens placeringsintäkter uppgick till 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade med 4 procent och omkostnaderna sjönk med 5 procent. Våra kunder gynnas direkt av vår förbättrade effektivitet: i Ilmarinen sänktes arbetspensionsförsäkringsavgiftens omkostnadsdel med 20 procent vid ingången av 2024.

Ilmarinens bokslut 2023: Placeringsintäkterna var 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare
Mera nyheter och meddelanden