Meddelande 28.10.2022

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2022: Premieinkomsten växer starkt, placerings-avkastningen var negativ, solvensen är på en fortsatt god nivå

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var -8,0 (10,5) procent, dvs. 4,9 miljarder euro negativ som en följd av aktiekursernas nedgång och räntestegringen. Placeringarnas marknadsvärde sjönk till 55,8 (60,8) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 5,7 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,9 procent.

Som en följd av den negativa avkastningen på placeringsverksamheten sjönk totalresultatet för januari–september till -4,8 (2,9) miljarder euro.

Premieinkomsten steg med upp till 12 procent till 5,0 (4,4) miljarder euro tack vare den starka ökningen av lönesummorna och höjningen av ArPL-avgiften med 0,45 procentenheter. Pensioner utbetalades för 4,9 (4,7) miljarder euro.

Kundanskaffningen inbringade 159 (230) miljoner euro netto och andelen varaktiga kundrelationer var 97,7 (97,9) procent.

Resultatet av omkostnadsrörelsen var 45 (45) miljoner euro och omkostnadsprocenten förbättrades till 62 (64) procent oberoende av att omkostnadstariffen sänktes med 9,5 procent. Omkostnaderna sjönk med 7 miljoner euro till 73 (81) miljoner euro.

Solvenskapitalet uppgick till 11,8 (16,5) miljarder euro och solvensnivån var 126,3 (136,7) procent.

Utsikter: Ilmarinens premieinkomst väntas öka år 2022 tack vare ökningen i lönesummorna och höjningen av ArPL-avgiften med 0,45 procentenheter. Tariffsänkningen av försäkringsavgiftens omkostnadsdel orsakar en minskning av omkostnadsinkomsterna. Resultatet av omkostnadsrörelsen väntas emellertid öka tack vare en förbättrad kostnadseffektivitet.

Verkställande direktör Jouko Pölönen:

Innevarande år har varit mycket krävande på placeringsmarknaden på grund av den tilltagande inflationen, centralbankernas åtstramade penningpolitik och Rysslands angreppskrig mot Ukraina. Avkastningen på Ilmarinens placeringar under januari–september var -8 procent, dvs. 4,9 miljarder euro negativ. Solvensen var fortsättningsvis på en god nivå trots det krävande marknadsläget, premieinkomsten växte starkt och kostnadseffektiviteten förbättrades.

Aktiekurserna sjönk omfattande på alla huvudmarknadsområden, räntorna fortsatte att stiga och kreditriskmarginalerna ökade. Avkastningen på aktieplaceringarna i Ilmarinens placeringsportfölj var -12,8 procent och avkastningen på ränteplaceringarna -5,7 procent. Fastighetsplaceringarna avkastade 4,0 procent, men räntestegringen skapar även ett tryck på att sänka fastigheternas värderingar. Avkastningen på övriga placeringar var -3,3 procent. Den långfristiga nominella medelavkastningen på placeringarna var 5,7 procent, vilket motsvarar en genomsnittlig real-avkastning på 3,9 procent från och med 1997. Solvensnivån var på en fortsatt god nivå på 126,3 procent och solvenskapitalet uppgick till 11,8 miljarder euro. De solvensbuffertar som samlats in genom en långsiktig fondering och placeringsverksamhet skyddar pensionstillgångarna vid marknadsfluktuationer.

Premieinkomsten steg med upp till 12 procent till 5,0 miljarder euro. Den starka tillväxten bygger på en ökning av lönesumman till de arbetstagare som är försäkrade i Ilmarinen med nästan 10 procent samt på höjningen av arbetspensionsavgiften med 0,45 procentenheter. Med en tids¬bunden förhöjning återinsamlas den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivarnas försäkringsavgift som beviljades under coronakrisen. I de företag som ingår i Ilmarinens konjunkturindex ökade antalet arbetstagare i januari–september med +3,9 procent jämfört med året innan. Sysselsätt¬ningen har återhämtat sig kraftigt inom hotell- och restaurangbranschen och personaluthyrningen, vilka drabbades särskilt hårt av coronakrisen.

Vi utbetalade pensioner för 4,9 miljarder euro till cirka 454 000 pensionstagare. På grund av den höga inflationen kommer det att göras en exceptionellt stor indexförhöjning på 6,8 procent i pensionerna vid årsskiftet. Indexförhöjningen beviljas dem som börjat få pension senast i början av december detta år. Förhöjningen beviljas även dem som får partiell förtida ålderspension och antalet ansökningar ökade i september med över 80 procent jämfört med året innan. Under oktober månad har ansökningstakten tilltagit ytterligare. Antalet ansökningar om ålderspension ökar också.

I januari–september var resultatet av omkostnadsrörelsen 45 miljoner euro och omkostnads-procenten som mäter kostnadseffektiviteten förbättrades till 62 procent. Omkostnaderna som användes för den operativa verksamheten uppgick till 73 miljoner euro, vilket är 7 miljoner euro mindre än året innan.

Som en ansvarsfull fastighetsplacerare beaktar Ilmarinen det exceptionella läget på energi-marknaden i sin verksamhet. I Ilmarinens kontorslokaler sänks temperaturen med 1–2 grader och i lokaler som används i liten grad justeras temperaturen till miniminivå. Vi optimerar även ventilationssystemen och minskar belysningen. Genom dessa åtgärder uppskattas vi uppnå energibesparingar på över 3 200 megawattimmar på årsnivå.

Förutom klimatförändringen inverkar även den tilltagande förlusten av den biologiska mångfalden på ekonomin och därigenom även på placeringsverksamheten. Vi publicerade en färdplan om den biologiska mångfalden, där vi beskriver stegen för att öka förståelsen för konsekvenserna av förlusten av den biologiska mångfalden och där vi analyserar placeringsportföljens effekter och riskexponeringar för den biologiska mångfalden, identifierar åtgärder och påverkningsmedel samt utvecklar rapporteringen.

Finansinspektionen färdigställde den process som pågått i flera år i syfte att omsorgsfullt granska Ilmarinens åtgärder för hanteringen av risken för arbetsoförmåga. Det fanns ingen orsak att fastställa administrativa påföljder och det känns bra att ärendet nu också slutbehandlats hos Finansinspektionen. Det finns ingen reglering på lagnivå om hanteringen av risken för arbetsoförmåga och Finansinspektionens anvisningar har delvis lämnat rum för tolkning. För Ilmarinen är det viktigt att vår verksamhet följer bestämmelserna och att vi kan hjälpa våra kunder att förebygga arbetsoförmåga. Varje invalidpension som kan förebyggas är förutom en individuell seger även något som gynnar både arbetsgivarna, samhället och pensionssystemet.

Pensionsskyddscentralen publicerade i oktober uppdaterade långfristiga beräkningar om utveck-lingen av de lagstadgade pensionsutgifterna, förmånernas nivåer och finansieringen. Enligt Pensionsskyddscentralen har utsikterna för finansieringen på lång sikt förbättrats från den tidigare prognosen från 2019 tack vare goda placeringsavkastningar. Den låga nativiteten och minskningen av befolkningen i arbetsför ålder utgör fortfarande en utmaning för finansieringen av både pensionssystemet och hela välfärdssamhället.

Läs mer:

Aktuellt nu

Meddelande 27.10.2023

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas

Avkastningen på Arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–september 3,3 procent. Bolaget fortsatte att effektivera sin operativa verksamhet. – Förra året var vi det effektivaste bolaget inom branschen mätt med omkostnadsprocenten. I år har de omkostnader som behövs för att verkställa pensionsskyddet minskat ytterligare och vi kommer att sänka omkostnadspriserna för våra kunder med 20 procent, säger verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas

Meddelande 15.8.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 3,7 (-6,2) procent, dvs. 2,1 (3,7) miljarder euro Placeringarnas marknadsvärde steg till 58,2 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna räknat från år 1997 var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Meddelande 28.4.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2023: Placeringsintäkterna var positiva, premieinkomsten ökade och kostnadseffektiviteten förbättrades

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var +2,2 (-2,2) procent, dvs. 1,3 miljarder euro som en följd av kursstegringen på aktier. Placeringarnas marknadsvärde steg till 57,5 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna från 1997 och framåt var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2023: Placeringsintäkterna var positiva, premieinkomsten ökade och kostnadseffektiviteten förbättrades
Mera nyheter och meddelanden