Meddelande 28.4.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2023: Placeringsintäkterna var positiva, premieinkomsten ökade och kostnadseffektiviteten förbättrades

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var +2,2 (-2,2) procent, dvs. 1,3 miljarder euro som en följd av kursstegringen på aktier. Placeringarnas marknadsvärde steg till 57,5 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna från 1997 och framåt var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

  • Tack vare en god avkastning på placeringsverksamheten steg totalresultatet för januari–mars till 0,4 (-1,3) miljarder euro.
  • Premieinkomsten ökade med 7 procent till 1,66 (1,56) miljarder euro. Pensioner utbetalades för 1,75 (1,63) miljarder euro.
  • Kundanskaffningen inbringade 70 (55) miljoner euro netto och den löpande kundlojaliteten under de föregående 12 månaderna var 97,1 (97,2) procent.
  • Omkostnaderna sjönk med tre procent till 25 (26) miljoner euro och var 0,37 (0,40) procent av de försäkrades ArPL-lönesumma och FöPL-arbetsinkomst.
  • Solvenskapitalet steg till 12,2 (11,8) miljarder euro och solvensnivån var 126,3 (125,8) procent.
  • Utsikter: Ilmarinens premieinkomst väntas öka tack vare större lönesummor, men tillväxttakten väntas bli långsammare än året innan.

Som jämförelsetal för resultatet i delårsrapporten används siffrorna för motsvarande perioder 2022. Som jämförelsetal för balansposter och andra poster av tvärsnittstyp används siffran enligt situationen i slutet av 2022, om inte annat anges.

Verkställande direktör Jouko Pölönens översikt

”Ilmarinen var förra året det mest kostnadseffektiva arbetspensionsbolaget och effektiviteten förbättrades ytterligare då kostnaderna sjönk och premieinkomsten ökade. Trots den växande osäkerheten på placeringsmarknaden steg placeringsintäkterna i början av året till 2,2 procent och solvensen stärktes.

Året började i en positiv stämning på placeringsmarknaden då aktiekurserna steg och räntorna sjönk. Silicon Valley Banks fallissemang och UBS övertagande av den krisdrabbade Credit Suisse skapade misstro mot banksektorn, vilket ledde till nervositet på finansmarknaden och försvagade de ekonomiska utsikterna. För centralbankerna har det visat sig vara en utmaning att stävja en hög inflation i stället för att avvärja det deflationshot som varit rådande under flera år. Återställandet av inflationen så att den motsvarar prisstabilitetsmålen förväntas således dra ut på tiden.

Centralbankerna har fortsatt att höja styrräntorna i syfte att minska den allt utdragna höga inflationen, vilket bromsar upp den ekonomiska tillväxten. Den snabba räntestegringen och den åtstramade finansieringen medför utmaningar och höjer finansieringskostnaderna för statens, företagens och hushållens skuldsättning. Räntestegringen inverkar på värderingarna av alla tillgångsposter och återspeglas särskilt inom fastighetssektorn, som i hög grad utnyttjar hävstångseffekter.

Avkastningen på Ilmarinens placeringar under januari–mars var +2,2 procent tack vare den positiva aktieavkastningen under början av året. Den långfristiga nominella medelavkastningen på placeringarna var 5,8 procent, vilket motsvarar en genomsnittlig reell årsavkastning på 3,8 procent från och med 1997. Solvensnivån steg till 126,3 procent och solvenskapitalet till 12,2 miljarder euro. De solvensbuffertar som samlats in genom en långsiktig fondering och placeringsverksamhet skyddar pensionstillgångarna från marknadsfluktuationer.

Premieinkomsten ökade med 7 procent till 1 660 miljoner euro tack vare ökningen av lönesumman till de arbetstagare som är försäkrade i Ilmarinen. I de företag som ingår i Ilmarinens konjunkturindex ökade antalet arbetstagare i januari–mars med 2,1 procent jämfört med året innan. Vi utbetalade pensioner för 1 754 miljoner euro till cirka 456 000 pensionstagare. Den genomsnittliga pensionen steg år 2022 till 1 845 euro och vid årsskiftet gjordes en indexförhöjning på 6,8 procent i pensionerna.

Kostnadseffektiviteten i Ilmarinens verksamhet har förbättrats avsevärt och mätt enligt omkostnads-procenten var Ilmarinen förra året det effektivaste bolaget inom branschen. Omkostnaderna som användes för den operativa verksamheten sjönk i januari–mars med 3 procent till 25 miljoner euro. Omkostnaderna utgjorde 0,37 procent av lönesumman. Arbetspensionsbolagen övergick i början av året till bolagsspecifika omkostnadstariffer. Ändringen innebär att våra kunder drar nytta av vår förbättrade kostnadseffektivitet direkt i sina försäkringsavgifter.

Finlands ekonomi väntas gå in i en recession innevarande år och de långsiktiga utsikterna väcker oro. Staten har starkt skuldsatt sig under de senaste åren och de stigande ränteutgifterna ökar utmaningarna inom ekonomin ytterligare. Samtidigt minskar befolkningen i arbetsför ålder, medan antalet pensionstagare ökar. Nativiteten har minskat under en lång tid och förra året föddes det lägsta antalet barn på 150 år i Finland. Finansieringen av välfärdsstatens tjänster är en väldig utmaning för den kommande regeringen. Det kommer att krävas åtgärder som stöder ekonomin och sysselsättningen och som även stöder nativiteten och arbetsrelaterad invandring. Dessa åtgärder och särskilt de långsiktiga realavkastningarna på pensionstillgångarna inverkar även i betydande grad på finansieringen av pensionssystemet. Arbetspensionsbolagens solvensram bör revideras så att den gör det möjligt att eftersträva bättre avkastningar på lång sikt.”

Läs mer:

Aktuellt nu

Meddelande 27.10.2023

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas

Avkastningen på Arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–september 3,3 procent. Bolaget fortsatte att effektivera sin operativa verksamhet. – Förra året var vi det effektivaste bolaget inom branschen mätt med omkostnadsprocenten. I år har de omkostnader som behövs för att verkställa pensionsskyddet minskat ytterligare och vi kommer att sänka omkostnadspriserna för våra kunder med 20 procent, säger verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas

Meddelande 15.8.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 3,7 (-6,2) procent, dvs. 2,1 (3,7) miljarder euro Placeringarnas marknadsvärde steg till 58,2 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna räknat från år 1997 var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Meddelande 16.2.2023

Ilmarinens bokslut 2022: Premieinkomsten ökade och kostnadseffektiviteten förbättrades rekordartat, placeringsavkastningen var -6,6 procent, solvensen var fortsatt stark

För Ilmarinen var 2022 ett år med stark tillväxt och förbättrad effektivitet. Premieinkomsten ökade med upp till 11 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades rekordartat. Samtidigt var placerings¬marknadens verksamhetsmiljö mycket krävande. Rysslands angreppskrig mot Ukraina, energikrisen i Europa, den ökade inflationen och centralbankernas snabba åtstramning av penning¬politiken fördystrade de ekonomiska utsikterna och bidrog i omfattande grad till att avkastningarna på investeringsmarknaden sjönk. Ilmarinens placeringsintäkter var negativa, men solvensen var fortsatt stark, säger Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens bokslut 2022: Premieinkomsten ökade och kostnadseffektiviteten förbättrades rekordartat, placeringsavkastningen var -6,6 procent, solvensen var fortsatt stark
Mera nyheter och meddelanden