Nyheter 19.4.2023

Står du i beråd att rekrytera sommararbetare? Som arbetsgivare ska du även sköta sommararbetarnas pensionsskydd

Rekryteringen av sommararbetare pågår som bäst i många företag. Då du hittat lämpliga arbetstagare ska du även komma ihåg att sköta deras pensionsförsäkringar i skick i god tid. Som privatperson är det bra att komma ihåg att du betraktas som arbetsgivare om du under sommaren avlönar t.ex. en barnvakt, en gårdskarl till stugan eller en person som klipper gräset.

Skyldigheten att försäkra en arbetstagare gäller alla arbetsgivare – både företag och privatpersoner – då vissa villkor uppfylls. Nedan har vi sammanställt information om försäkringen av säsong¬arbe¬tare samt en minneslista som stöd för rekryteringen.

Kom också ihåg att alla utbetalda löner och arvoden ska anmälas till inkomstregistret – även löner till minderåriga och utländska arbetstagare ska anmälas utan övre gräns i euro.

Läs närmare om i vilka situationer du ska försäkra din arbetstagare

Minneslista då du anställer en sommararbetare

1. Kartlägg

Kartlägg de arbetsuppgifter för vilka du behöver en eller flera sommararbetare. Begrunda vad arbetsuppgifterna kräver och hurdan arbetstagare du söker.

Den maximala arbetstiden för en ung arbetstagare beror på personens ålder. En person som fyllt 15 år får inklusive övertid arbeta högst 9 timmar per dygn och 48 timmar i veckan. En person som är under 15 år får arbeta högst 7 timmar per dygn och övertid är inte tillåtet.

Täckande information om arbetstiden för en ung arbetstagare finns på Arbetarskyddsförvaltningens webbplats (työsuojelu.fi).

2. Rekrytera

Rekrytera sommararbetare lika omsorgsfullt som andra arbetstagare. Kontrollera med arbets- och näringsbyrån om det är möjligt att få t.ex. lönesubvention för anställning av sommararbetare eller om staden på något sätt stöder anställningen av unga. På arbets- och näringsbyrån får du även hjälp med att söka sommararbetare.

3. Ingå ett arbetsavtal

Det lönar sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal. Anteckna åtminstone lönebeloppet, arbetstiden, arbetsuppgifterna, anställningens längd och begynnelsetidpunkt, det kollektivavtal som eventuellt tillämpas samt grunden för att anställningen är tidsbunden i arbetsavtalet.

Kontrollera även om kollektivavtalet innehåller skyldigheter eller bestämmelser om lönen till unga arbetstagare.

4. Introducera

Det lönar sig att introducera en sommararbetare i arbetet lika omsorgsfullt som andra arbetstagare, fastän anställningen gäller endast under en kort tid. En väl introducerad arbetstagare trivs bättre, är mer engagerad och har lättare att komma in i arbetet och arbetsgemenskapen.

5. Lönespecifikation och arbetsintyg

Ge arbetstagaren en lönespecifikation i samband med lönebetalningen. Kom även ihåg att upprätta ett arbetsintyg då anställningen slutar.

Sköt ArPL-ärendena i webbtjänsten

Då din ArPL-försäkring träder i kraft får du koder till tjänsten för arbetsgivare. I den kan du sköta alla försäkringsärenden i anslutning till ditt ArPL-avtal. Om du tidigare har använt endast webbtjänsten för företagare, kan du be om att försäkringarna förs samman under samma användarbehörighet. Det kan du göra genom att skicka oss ett meddelande i ärendet via tjänsten för företagare.

Vår kundservice står gärna till tjänst i frågor som gäller försäkrandet av sommar- och säsongarbetare på nummer 010 195 000 (mobiltelefonavgift/lokalnätsavgift).

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten
Mera nyheter och meddelanden