Meddelande 23.3.2023

Ilmarinen är mest kostnadseffektiva pensionsbolag i Finland

– Ansvarsfullhet och hållbar utveckling är helt centrala i vår verksamhet. För oss innebär en ansvarsfull skötsel av pensionsskyddet att vi vill förbättra vår verksamhet och effektivitet ytterligare. Detta gynnar både våra kunder och hela pensionssystemet, säger verkställande direktör för pensionsbolaget Ilmarinen Jouko Pölönen.

– År 2022 var Ilmarinen Finlands mest kostnadseffektiva pensionsbolag, vilket är väsentligt för hållbarheten.

I sin nya års- och hållbarhetsrapport lyfter Ilmarinen allt tydligare fram hur bolaget bidrar till en hållbar utveckling.

– Vi rapporterar nu på ett nytt sätt i enlighet med vårt nya hållbarhetsprogram. Nytt jämfört med tidigare är bland annat ett eget avsnitt om de mänskliga rättigheterna och rapportering om klimatpåverkan i linje med den internationella rapporteringsramen som är under uppbyggnad, berättar företagsansvarschef Eveliina Leino.

En minskande trend i investeringarnas koldioxidavtryck

I Ilmarinens verksamhet har placeringen av pensionstillgångarna den största påverkan på miljö och människor både globalt och i Finland.

– Detta kunde bekräftas då vi räknade ut klimatavtrycket av vår verksamhet: 98,7 procent av våra utsläpp anknyter till placeringarna. Ilmarinen har sedan länge följt sina investeringars koldioxidavtryck och trenden minskar, berättar direktör för ansvarsfulla placeringar Karoliina Lindroos.

Ilmarinen strävar efter klimatneutralitet i placeringen av pensionstillgångarna fram till slutet av 2035. Detta görs med hjälp av klimatfärdplaner.

Ett sätt att granska utvecklingen av placeringsportföljens klimatmål är att använda en scenarioanalys enligt tvågradersmålet i Paris klimatavtal.

– Portföljen fortsatte att bli allt bättre i linje med målen i Ilmarinens klimatfärdplan, berättar Lindroos.

Ett annat exempel på att bolaget är på rätt väg är att utsläppen från fastigheterna minskat med 58 procent sedan 2020. Orsaken till denna stora förbättring är att Ilmarinen endast köper elektricitet som producerats utan koldioxidutsläpp till sina inhemska fastigheter.

Så här rapporterar Ilmarinen

Ilmarinen rapporterar heltäckande information om miljöansvar, socialt ansvar och god samhällsstyrning i sin nya års- och hållbarhetsrapport. Det finns också information om pensionsskyddet och hur Ilmarinen har skött pensionsskyddet under året. Rapporten kan läsas på finska, svenska och engelska och den har upprättats i tillgängligt format.

Ilmarinen rapporterar nu för sjunde gången enligt GRI-ramverket. I klimatärenden utnyttjas även den internationella TCFD-referensramen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) och i betraktelsen av den biologiska mångfalden utnyttjas betaversionen av TNFD-ramverket (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures). Rapporten har bestyrkts av Ernst & Young Oy.

Mer information:

Närmare upplysningar:

Karoliina Lindroos, direktör för ansvarsfulla placeringar, 040 577 2203, karoliina.lindroos@ilmarinen.fi
Eveliina Leino, företagsansvarschef, 050 577 9234, eveliina.leino@ilmarinen.fi

 

 

Aktuellt nu

Meddelande 21.3.2022

Ansvar för pensionerna är att ta ansvar för framtiden – Ilmarinen har publicerat sin årsberättelse och företagsansvarsrapport för 2021

Koldioxidintensiteten av de direkta noterade aktieplaceringarna minskade och den nya klimatfärdplanen visar hur vi uppnår klimatneutrala pensionstillgångar. Ilmarinens årsberättelse och företagsansvarsrapport innehåller information om hur skötseln av ditt pensionsskydd inverkar på ekonomin, människorna och miljön.

Ansvar för pensionerna är att ta ansvar för framtiden – Ilmarinen har publicerat sin årsberättelse och företagsansvarsrapport för 2021

Meddelande 24.3.2021

Ilmarinen uppnådde nästan alla de uppställda klimatmålen under perioden 2016–2020 – årsberättelsen och företags-ansvarsrapporten 2020 har publicerats

Ilmarinen uppnådde nästan alla de uppställda klimatmålen för perioden 2016–2020. En av de största framgångarna var att klimatavtrycket av fastigheterna minskade med 14 procent. Därtill nästan fördubblades antalet placeringar i hållbar utveckling och skogsplaceringarnas kolsänka ökade med 44 procent. Årsberättelsen och företagsansvarsrapporten för 2020, som publicerades idag, innehåller även ny framåtblickande information och en analys om placeringarnas klimatpåverkan.

Ilmarinen uppnådde nästan alla de uppställda klimatmålen under perioden 2016–2020 – årsberättelsen och företags-ansvarsrapporten 2020 har publicerats
Mera nyheter och meddelanden