Meddelande 21.3.2022

Ansvar för pensionerna är att ta ansvar för framtiden – Ilmarinen har publicerat sin årsberättelse och företagsansvarsrapport för 2021

Koldioxidintensiteten av de direkta noterade aktieplaceringarna minskade och den nya klimatfärdplanen visar hur vi uppnår klimatneutrala pensionstillgångar. Ilmarinens årsberättelse och företagsansvarsrapport innehåller information om hur skötseln av ditt pensionsskydd inverkar på ekonomin, människorna och miljön.

– I Ilmarinens verksamhet har placeringen av pensionstillgångarna de största konsek­venserna för miljö och människor i Finland och globalt. I Finland är det vår uppgift att se till att vi fungerar kostnadseffektivt, dvs. att vi håller kostnaderna för pensionssystemet på en så låg nivå som möjligt, säger Ilmarinens kommunikationsdirektör Liina Aulin.

I förvaltningen av de pensionstillgångar som placeras för att trygga löpande och framtida pensioner eftersträvar Ilmarinen klimatneutralitet fram till utgången av 2035. År 2021 publicerade Ilmarinen en klimatfärdplan för placeringsverksamheten, vilken noggrannare beskriver verktygen och etappmålen i syfte att uppnå klimatneutralitet. 

– För oss är det viktigt att i egenskap av placerare inverka på att företagen gör de rätta utsläppsminskningarna. Samtidigt som vi förväntar oss att företagen förbättrar sin utsläppsrapportering, utvecklar vi hela tiden vår egen verksamhet, säger Karoliina Lindroos som är chef för ansvarsfulla placeringar.

Bland de första stegen i färdplanen var att Ilmarinen exempelvis endast köper elektricitet som producerats utan koldioxidutsläpp till sina inhemska fastigheter. Ilmarinen skärpte också ytterligare sina riktlinjer avseende tillverkning och användning av fossila bränslen. Ilmarinen placerar inte i bolag som planerar nya investeringar i stenkol.

– Klimatfärdplanen syns också i den praktiska placeringsverksamheten. Vi har sålt våra innehav i bolag där verksamheten inte följer våra riktlinjer, berättar Lindroos.

År 2021 sjönk koldioxidintensiteten för Ilmarinens noterade aktieplaceringar med 30 procent. De absoluta utsläppen ökade emellertid, eftersom portföljens storlek ökade med totalt 15,3 procent. Pensionstillgångarna uppgick vid utgången av året till 60,8 miljarder euro.

Rekordåret skapade trygghet inför nya risker

– För Ilmarinen var 2021 ett utmärkt år. Placeringstillgångarna och solvenskapitalet ökade till rekordnivå och den starka utvecklingen inom kundanskaffningen fortsatte samtidigt som bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare. Våra kunder gynnas av det utmärkta resultatet via rekordhöga kundåterbäringar på upp till 209 miljoner euro, säger Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

– Tack vare de goda resultaten under tidigare år är Finlands pensionssystem starkt och redo att möta nya utmaningar. Den ökade inflationen samt eventuella ändringar i ränte- och penningpolitiken skapar osäkerhet i ekonomin. Coronapandemin har hamnat i bakgrunden på grund av det snabbt förändrade geopolitiska läget i februari. Rysslands direkta angrepp mot Ukraina och de nya sanktionerna mot Ryssland skapar otrygghet inom ekonomin och säkerheten. Mest lidande orsakas de människor som hamnat mitt i kriget, men den ökade osäkerheten syns också i finländarnas ekonomi både på kort och lång sikt, fortsätter Pölönen.

Ilmarinens årsberättelse och företagsansvarsrapport innehåller information som stöder förståelsen för det egna och arbetstagarnas pensionsskydd samt om på vilket sätt Ilmarinens skött pensionsskyddet under året. Rapporten innehåller omfattande uppgifter om hur Ilmarinens verksamhet inverkar på miljön och de mänskliga rättigheterna och den behandlar även aktuella frågor i anslutning till din pension.

Årsberättelsen och företagsansvarsrapporten finns på finska, svenska och engelska. Den har upprättats i tillgängligt format. Ilmarinen rapporterar nu för sjätte gången enligt GRI-ramverket. I klimatärendena utnyttjas även den internationella TCFD-referensramen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Rapporten har bekräftats av KPMG:s bestyrkande med begränsad säkerhet.

Ilmarinens årsredovisning och företagsansvarsrapport 2021

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Meddelande 15.2.2024

Ilmarinens bokslut 2023: Placeringsintäkterna var 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Ilmarinens placeringsintäkter uppgick till 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade med 4 procent och omkostnaderna sjönk med 5 procent. Våra kunder gynnas direkt av vår förbättrade effektivitet: i Ilmarinen sänktes arbetspensionsförsäkringsavgiftens omkostnadsdel med 20 procent vid ingången av 2024.

Ilmarinens bokslut 2023: Placeringsintäkterna var 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare
Mera nyheter och meddelanden