Riktlinjer mot mutor

Ilmarinen godkänner inte någon form av mutor. Syftet med Ilmarinens riktlinjer mot mutor är att förhindra och förebygga mutning.

Riktlinjerna mot mutor utgör en del av Ilmarinens affärsverksamhetsprinciper.

Riktlinjerna mot mutor bygger på Transparency Internationals principer mot mutor och tillämpningsanvisningar, vilka publicerats av Centralhandelskammaren. 

Riktlinjerna gäller alla anställda hos Ilmarinen och alla situationer – även dem där en anställd erbjuds en förmån så att säga i egenskap av privatperson, men de facto på basis av sin ställning i Ilmarinen.

Styrelsen har godkänt dessa riktlinjer och bär totalansvaret för att dessa riktlinjer efterföljs inom Ilmarinen. Alla anställda är för egen del ansvariga för att riktlinjerna iakttas.

Arbetspensionsbolagets verksamhet har särdrag som är karakteristiska både för en privat och en offentlig organisation. Ilmarinen bedömer vad som är normalt och skäligt inom affärslivet i sin egenskap av ett bolag som tillhandahåller lagstadgat arbetspensionsskydd. Eftersom Ilmarinen även sköter en offentlig förvaltningsuppgift, bör det särskilt noggrant bedöma vilken praxis inom affärslivet som är lämplig.

Ilmarinen tillämpar riktlinjerna mot mutor i alla sina affärsrelationer och i all sin affärsverksamhet. Vi förutsätter att våra samarbetspartner förbinder sig till motsvarande ansvarsfulla förfaringssätt. Ilmarinen gör en grundläggande bakgrundsanalys av sina partners innan det grundar joint ventures. Vi säkerställer att dotterbolag och joint ventures, i vilka bolaget enligt lag har möjlighet att utöva inflytande, följer riktlinjer mot mutor och även i övrigt iakttar ett gott affärssätt (jämför Ilmarinens code of conduct). Om vi inte direkt kan inverka på våra dotterbolags och joint ventures verksamhet, informerar vi aktivt om våra principer för ett gott affärssätt för att få dem att följa dessa i sin verksamhet.