Sponsring och donationer

Sponsring och olika former av kompanjonskap utgör en del av Ilmarinens marknads­kommunikation. Sponsring innebär att man köper en individs, grupps, ett evenemangs eller en annan verksamhets image i ett på förhand fastställt marknadskommunikationssyfte. Kompanjonskap kan också gälla t.ex. gemensamma utvecklingsåtgärder eller gemensamt genomförd kommuni­kation. Med hjälp av dem vill vi skapa önskade associationer till Ilmarinen.

Sponsringens mål

Målen med sponsringen inom Ilmarinen är

 • att främja de strategiska målen: I Ilmarinen grundar sig sponsring och olika former av kompanjonskap alltid på Ilmarinens strategiska mål.
 • att stärka bolagets varumärke: Sponsringen ska bidra till att skapa önskad varumärkesbild av Ilmarinen.
 • att nå eftersträvade målgrupper: Sponsring och kompanjonskap omfattar Ilmarinens prioriterade målgrupper och gör Ilmarinen närvarande i deras vardag.

Sponsringsprinciper

 • Verksamheten ska vara uppriktig, följa lagar och god affärssed.
 • Sponsringen ska vara allmänt godkänd och den får inte vara vilseledande.
 • Kompanjonskap och sponsring ska följa Ilmarinens affärs- och upphandlingsprinciper.
 • Kompanjonskapets och sponsringens villkor och genomförande ska grunda sig på ömsesidig rättvisa och förtroende mellan samtliga parter samt på de skyldigheter som de avtalat om sinsemellan.
 • I situationer där flera instanser deltar i samarbetet, ser vi till att deras intressen på ändamålsenligt sätt anpassas till varandra.

Sponsringens villkor

De objekt som Ilmarinen väljer att sponsra och samarbeta med bedöms enligt fyra villkor.

 • Objektet ska motsvara Ilmarinens strategi och varumärke.
 • Objektet ska nå Ilmarinens viktigaste målgrupper.
 • Samarbetet med objektet producerar en bredare nytta för Ilmarinens verksamhet.
 • Synligheten som objektet medför är betydande.

I sin sponsring fokuserar Ilmarinen

 • I huvudsak på långsiktiga samarbetsavtal.
 • På ett fåtal huvudsamarbetspartners (under 10 st.), med vilka samarbetet är så effektivt och målinriktat som möjligt.

Ilmarinen sponsrar inte objekt eller projekt

 • Där det enda vederlaget är varumärkessynlighet.
 • I vilka det deltar andra företag inom samma bransch.
 • Där objektet är ett politiskt parti eller en politikerkandidat (eller en instans som har kopplingar till sådan, t.ex. partiernas underorganisationer)

Ilmarinen deltar inte heller i telefonkampanjer eller andra kedjekampanjer.

Sponsringsavtal

Ilmarinen ingår alltid ett skriftligt avtal med den instans som det väljer att sponsra. I analyseringen av och förhandlingen med sponsringsobjekten samt i avtalspraxisen ska den juridiska aspekten beaktas.

I avtalet antecknas avtalsparterna, det objekt som ska sponsras, sponsorinsatsen och de vederlag som ges sponsorn samt avtalets längd. Sponsorsamarbetets innehåll och eventuella senare ändringar i det ska i sin helhet framgå av avtalen.

År 2017 sponsrar Ilmarinen följande objekt

  • Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY
  • Sonera Stadium
  • Suomen Tennisliitto
  • Suomen Sulkapalloliitto
  • Vanhustyön keskusliitto
  • Future Board
  • NewCo Helsinki
  • StartupSauna

Donationer

Ilmarinens bolagsstämma godkänner varje år det belopp som ska användas för donationer. Under de senaste åren har summan varit 50 000 euro.

Donationerna är alltid vederlagsfria och de styrs till allmännyttiga ändamål (med allmännyttiga avses här till exempel ett politiskt och religiöst obundet samfund som inte strävar efter vinst eller ett samfund som inrättats för att stödja vetenskap, konst och kultur).

Verkställande direktören beslutar om donationer och de rapporteras till styrelsen varje år.

År 2017 donerade Ilmarinen pengar till följande mottagare

  • Suomen Punainen Risti
  • Rett ry
  • Nenäpäivä-keräys
  • SOS Lapsikylä
  • Hyvä Joulumieli -keräys
  • Maanpuolustuskiltojen säätiö
  • Irti Huumeista ry
  • HelsinkiMissio
  • Pelastakaa Lapset ry
  • WAU ry
  • Helsingin Diakonissalaitos
  • Psykiatrian tutkimussäätiö
  • Silmäsäätiö
  • Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun tutkimushanke 

 

Stödjande av partier 

Ilmarinen ger inte penningstöd till politiska partier. Bolaget köper inte heller konst eller gör andra anskaffningar från politiska partier.